Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 12. 11. 2014 prijal nasledovné uznesenie: AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do ŠRVŠ SR za SPU v Nitre podľa čl. 4 Štatútu ŠRVŠ SR na deň 27. 11. 2014  v trvaní od 7.30 hod. do 15.30 h v priestoroch pod aulou SPU v Nitre.
 
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre
Späť