Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2018 - 2022

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 7. 2018 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie pre všetky fakulty SPU v Nitre a celouniverzitné pracoviská SPU v Nitre, ako zamestnaneckej, tak aj študentskej časti akademických obcí fakúlt a celouniverzitných pracovísk SPU v Nitre na deň 10. 10. 2018.

V prípade porušenia Zásad volieb do AS SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 17. 10. 2018.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r. predsedníčka AS SPU v Nitre

Prílohy:

Vyhlásenie volieb

Organizačné zabezpečenie volieb do AS SPU v Nitre

Späť