Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR na nové funkčné obdobie 2018-2021

Akademický senát SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 11. 7. 2018 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl na nové funkčné obdobie na deň 10. 10. 2018.
V prípade porušenia Zásad volieb sa nové voľby budú konať dňa 17. 10. 2018.

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre

 

Voľby do ŠRVŠ sa budú konať od 07:30 do 15:00 v priestoroch pod aulou SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. Volia sa 4 delegáti.

Písomné návrhy na kandidátov (naskenované) zasielajte do 03. 10. 2018 vrátane do 12:00 h na adresu mariaholovicova23@gmail.com. Kandidovať smie iba člen študentskej časti akademickej obce SPU v Nitre.

Prílohy:

Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ na nové funkčné obdobie

Organizačné zabezpečenie volieb do ŠRVŠ

NÁVRH na kandidáta za člena ŠRVŠ za študentskú časť SPU v Nitre

Späť