Výberové prednášky na SPU v Nitre 2019 - 2020

JÚL 2020

Téma: Metódy proximálneho mapovania a monitorovania pôdnych vlastností - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Macák, PhD., odborný asistent na Katedre strojov a výrobných biosystémov, Technická fakulta SPU v Nitre.
Názov habilitačnej práce: Pohyb poľnohospodárskych strojov a jeho vplyv na efektívnosť rastlinnej výroby. Dôležitým predpokladom správneho rozhodovania v presnom poľnohospodárstve sú informácie o variabilite výrobného prostredia. Prednáška je orientovaná na  význam určovania variability v čase a priestore, klasifikáciu základných metód zisťovania pôdnych vlastností. Uvádza sa charakteristika a princíp činnosti snímačov pracujúcich na rôznych fyzikálnych princípoch (elektrické, mechanické optické, ...). Pozornosť sa venuje aj aplikácií a využiteľnosti informačných zdrojov získaných proximálnym snímaním pôdy komerčne dostupnými zariadeniami.
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )
 
Téma: Silové interakcie medzi kolesovým traktorom a podložkou - habilitačná prednáška. Prednáška je zameraná na výpočet hodnôt maximálnej ťahovej sily kolesového traktora pri pohone 4K2 na základe silových interakcií medzi daným hnacím kolesom a podložkou. Silové interakcie zohľadňujú adhéznu silu, kohéznu silu, rozmer a tvar dezénu, rozmer a tvar hrotov hrotového zariadenia kolesa na poddajnej podložke s danými parametrami. Výpočet bude zohľadňovať zahĺbenie dezénu hnacej pneumatiky pri vyvíjaní 100% ťahovej sily, pričom sa určí zahĺbenie dezénu pneumatiky do poddajnej podložky a počet dezénov v zábere.
Prednášajúci: Ing. Rudolf Abrahám, PhD., odborný asistent na Katedre dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 14. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos https://archive.tp.cvtisr.sk/live?140494C15LT7CF86 )
 
Téma: Horizontálna a vertikálna integrácia globálnych a lokálnych komoditných trhov - inauguračná prednáška. Ekonómovia a tvorcovia politík majú veľký záujem porozumieť tvorbe a prenosu cien v agropotravinárskom sektore, pretože transmisia cien má dôsledky na blahobyt spotrebiteľov a producentov, na potravinovú bezpečnosť (napr. dostupnosť potravín), štruktúru poľnohospodárskej produkcie, životné prostredie (napr. zmeny vo využívaní pôdy) a pretože poľnohospodárske trhy sú neustále predmetom zmien politík v EÚ aj v iných krajinách. Vysoko integrované trhy spôsobujú efektívny prenos cenových signálov na trhoch, a preto zabezpečujú efektívnu alokáciu zdrojov. Neintegrované trhy môžu sprostredkovať nepresné informácie o cenách, čo vedie k nesprávnym politickým rozhodnutiam a nesprávnemu prideľovaniu obmedzených zdrojov. Prenos cien preto úzko súvisí s efektívnosťou trhu alebo integráciou trhov.
Prednášajúca: doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., docentka na Katedre hospodárskej  politiky Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 9.30 h
Miesto: poslucháreň S-01 (pavilón S, prízemie, Tr. A. Hlinku 2)
 
Téma: Reprodukčné systémy krytosemenných rastlín - habilitačná prednáška.
Prednášajúca: Ing. Ľuba Ďurišová, PhD., pedagogická pracovníčka na Katedre environmentalistiky a biológie, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Cytologické aspekty vývinu samčieho a samičieho gametofytu zástupcov čeľade Rosaceae Juss
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?138952BO5U3ENO27).
 
Téma: Trh s poľnohospodárskou pôdou v krajinách EÚ - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Ivan Takáč, PhD., odborný asistent na  Katedre európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Nájom pôdy v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku. Nájom poľnohospodárskej pôdy patrí k najčastejším spôsobom užívania poľnohospodárskej pôdy na Slovensku a preto je aj častým predmetom pozornosti slovenského zákonodarcu, ktorý reguluje trh s nájmom pôdy prostredníctvom zákonných a podzákonných právnych predpisov. Cieľom práce je zhodnotiť význam právnej úpravy nájmu poľnohospodárskej pôdy na trh s nájmom pôdy a identifikovať faktory, ktoré majú významný vplyv na výšku nájomného. Z výsledkov práce vyplýva, že protekcionistický charakter právnej úpravy nájmu v prospech nájomcu brzdí rozvoj trhu s nájmom pôdy a vývoj cien nájomného ako aj cien poľnohospodárskej pôdy, ktoré výrazne zaostávajú za okolitými krajinami. Z faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú výšku nájomného, možno zaradiť ekonomické ukazovatele poľnohospodárskeho podniku. Z toho možno vyvodiť záver, že na odstránenie disparít v nájomnom medzi Slovenskom a ostatnými členskými štátmi je potrebné podporovať dosahovanie lepších výsledkov hospodárenia poľnohospodárskych podnikov a znížiť mieru protekcionizmu týchto podnikov prostredníctvom právnej úpravy nájomných vzťahov.
Dátum a čas: 9. 7. 2020, 7.30 h
Miesto: poslucháreň S-01 (pavilón S, prízemie, Tr. A. Hlinku 2)
 
Téma: Riziká antropogénnej metalizácie biotických zložiek životného prostredia - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. RNDr.Ing. Tomáš Tóth, PhD., Katedra chémie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 2. 7. 2020, 10.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Súčasnosť a perspektívy slovenského hydinárstva v podmienkach Európskej únie - habilitačná prednáška.
Prednášajúci: Ing. Cyril Hrnčár, PhD., pedagogický pracovník na Katedre špeciálneho chovateľstva, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Dynamika zmien produkčných a reprodukčných vlastností autochtónneho plemena kúr oravka
Dátum a čas: 1. 7. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?138656Z4WZAYIN39).
 

MÁJ 2020

Téma: Informačné technológie v praxi - online prednáška
Prednášajúci:  Miroslav Pikus, Miloš Murza
Dátum a čas: 21. 5. 2020, 10.00 h
Miesto: https://lnk.sk/szMY
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre aj záujemcov z radov verejnosti.
 
Téma: Ako môže občan participovať na rozvoji územia? - online prednáška. Obsahom prednášky budú odpovede na otázky: Aké sú podoby a predpoklady občianskej participácie? Ako možno motivovať k participácii? Čo je to facilitácia? Prednáška je určená študentom a všetkým záujemcom o danú problematiku. Účastníci môžu počas prenosu klásť prednášajúcemu otázky. Prednášku organizuje Europe Direct Nitra v spolupráci s Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
Prednášajúci:  Michal Smetanka
Dátum a čas: 7. 5. 2020, 14.00 h
Miesto: https://www.facebook.com/FesrrSPU/
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre aj záujemcov z radov verejnosti.
 

FEBRUÁR 2020

Téma: Praktické skúsenosti záhradného architekta na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš, záhradný architekt
Dátum a čas: 19. 02. 2020, 9.00 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Bioaktívne látky v rode Allium a ich potenciálny pozitívny účinok - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD., Katedra chémie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU v Nitre
Dátum a čas: 17. 02. 2020, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Park 4Dvory České Budějovice - uplatnenie princípov riadenej sukcesie v architektonickom koncepte - výberová prednáška
Prednášajúci: Markéta a Petr Veličkovi, M&P Architekti, ČR
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 11.00 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Hydroosev - možnosti a limity jeho použitia - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Tomáš Gabriel, Gabriel s. r. o. , ČR
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 11.45 h
Miesto:  cvičebňa TD-01, Tulipánova 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Využite neurónových sietí v šľachtení/ The use of artificial neural networks in animal breeding - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Ing. Daniel Zaborski
Dátum a čas: 13. 2. 2020, 13.30 h
Miesto:  FAPZ,. A. Hlinku 2,  pavilon T, 1. posch., miestnosť AT-11
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
 

DECEMBER 2019

Téma: Customer Analytics - výberová prednáška
Prednášajúci: Miroslav Jasso
Dátum a čas: 11. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.
 
Téma: Brzdový strmeň - výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Remper
Dátum a čas: 10. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  poslucháreň Q-01, Q pavilón, Nábrežie Mládeže 85, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty  SPU v Nitre.
 
 Téma: Strategický manažment PPSK - výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Stulrajter
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 13.30 h
Miesto:  poslucháreň S, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.
 
Téma: Účtovná závierka - PwC - výberová prednáška
Prednášajúci: Lukáš Ciran
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2,  Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu  SPU v Nitre.
 
Téma: Využitie agrometeorologických meraní a pozorovaní vo vinohradníctve - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Milan Chudý, štatutárny zástupca spoločnosti VÍNO CHUDÝ, s.r.o., ktorá má dlhoročné skúsenosti s pestovaním vínnej révy. V súčasnej dobe spoločnosť obhospodaruje 6 ha vlastných viníc v odrodovej skladbe: Rulandské biele, Chardonnay, Muškát Ottonel, Rizling rýnsky, Tramín červený, Hetera, Rimava, Dunaj, Hron, Nitria a Cabernet Sauvignon. Od roku 2015 sú všetky vinice zaradené do Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV SR 2014-2020 a obhospodarované v režime integrovanej produkcie.
Dátum a čas: 9. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  prednášková miestnosť ZP, FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty SPU v Nitre.
 
Téma: Koktejlové interakce azolových fungicidů a jejich vliv na životní prostředí - výberová prednáška. Uskutoční sa v rámci výučby predmetu Post-harvest Technology of Horticultural Crops / pozberová technológia záhradníckych plodín.
Prednášajúci: Assoc. Prof. Dr. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.
Dátum a čas: 5. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  miestnosť BZ-01, Katedra zeleninárstva FZKI,Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Udržateľný životný štýl - aktuálny trend alebo nevyhnutnosť? - výberová prednáška
Prednášajúci: JUDr. Viktor Vincze,  moderátor TV Markíza. Okrem iného sa venuje aj popularizácii zmien, ktoré vedú k udržateľnejšiemu životu
Dátum a čas: 4. 12. 2019, 9.30 h
Miesto:  prednášková miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Tvorba algoritmov a analýza dát v prostredí MATLAB - výberová prednáška. MATLAB je nástroj pre vedecké a technické výpočty, ktorý umožňuje načítať dáta z viacerých zdrojov, načítané dáta analyzovať a vizualizovať. Vstavané funkcie uľahčia tvorbu algoritmov a vývoj vlastných aplikácií. Seminár predstaví základné možnosti MATLABu a niekoľko zaujímavých nadstavieb.
Prednášajúci: Ing. Martin Foltin, PhD., Ing. Michal Blaho, PhD., HUMUSOFT s.r.o.
Dátum a čas: 3. 12. 2019, 13.00 h
Miesto:  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Hospodárska ulica 7, Nitra, miestnosť ZM
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Využitie infračervenej termovízie v poľnohospodárskej výrobe - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, Praha
Dátum a čas: 3. 12. 2019, 15.30 h
Miesto:  poslucháreň A-02, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.
 
Téma: Daňové plánovanie v holdingoch- výberová prednáška
Prednášajúci: Martin Šiška, Zuzana Kolečavová, zamestnanci KPMG (celosvetová sieť poradenských spoločností poskytujúcich služby v oblasti auditu, daní a poradenstva).
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 11.00 h
Miesto:  pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Práca účtovníka a audítora v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Zuzana Motyčáková (MAZARS)
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 9.00 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Prezentácia profesionála s kalichom vína, Systém hodnotenia vín WSET, Rečnícka a technická výbava someliera - výberová prednáška
Prednášajúci: Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov Slovenskej republiky
Prednášku organizuje Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre v rámci predmetu Z15-0104-I Somelierstvo.
Dátum a čas: 2. 12. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto:  Výskumné centrum AgroBioTech, kongresová sála, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
 

NOVEMBER 2019

Téma: Domácnosť bez odpadov - výberová prednáška
Prednášajúci: Branislav Moňok,  štatutárny zástupca o. z. Priatelia Zeme - SPZ, ktoré má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a informačných kampaní v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. Podieľa sa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov v odpadovom hospodárstve, spolupracuje s obcami a komunitami v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a predchádzania jeho vzniku.
Dátum a čas: 29. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: prednášková miestnosť ZP, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Kontrola emisného stavu motorových vozidiel - výberová prednáška
Zaoberá sa problematikou sledovania emisií, tvorby limitov emisií, najčastejších porúch spaľovacích motorov.
Prednášajúci: Ing. Peter Lenďák, PhD. 
Dátum a čas: 28. 11. 2019, 9.00 - 10.30 h
Miesto: poslucháreň Q-01, Q pavilón, Nábrežie Mládeže 85, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.
 
Téma: Plánovanie projektov - výberová prednáška
Prednášajúci: Mgr. Vladimír Ballay
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 8.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
 
Téma: Medzinárodný obchod a reforma WTO - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 14.30 h
Miesto: poslucháreň S, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Manažment v multikultúrnom prostredí - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo. Prednáška bude zameraná na charakterizovanie kultúry medzinárodného podniku a zložky kultúrneho prostredia a zároveň bude ilustrovaná konkrétnymi príkladmi z praxe.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
 
Téma: Geografické informačné systémy - výberová prednáška
Prednášajúci: RNDr. Mirko Zibolen
Dátum a čas: 26. 11. 2019, 7.15 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma:  Centralizácia a tranformácia v biznise - výberová prednáška v rámci predmetu manažment obchodnej firmy
Prednášajúci: Tomáš Klement, spoločnosť IBM
Dátum a čas: 25. 11. 2019 o 15.10 h
Miesto: miestnosť AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma:  Daňový poriadok - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Angelika Kútna
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Organic farming and sustainability from South America point of view - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Marco Roblero, University Center of Baja Verapaz, University of San Carlos, Guatemala, predstaví históriu, súčasnosť a názory na perspektívu ekologického poľnohospodárstva v krajinách Južnej Ameriky. Prednáška bude ilustrovaná konkrétnymi príkladmi z praxe reálnych fariem.
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto: cvičebňa AZ-12, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre
 
Téma: Leader budúcnosti - výberová prednáška
Prednášajúci: Tomáš Štrbo, IBM Slovensko
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: cvičebňa Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Téma: Genomika v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Prednášajúci: assoc.prof. Gábor Mészáros, BOKU Viedeň (ústav udržateľných poľnohospodárskych systémov, oddelenie chovu hospodárskych zvierat). Je popredným odborníkom na genomickú selekciu a diverzitu hospodárskych zvierat v Európe. Spolupracuje s podnikmi plemenárskych služieb, prednáša na popredných kongresoch a fakultách. Je koordinátorom európskeho vzdelávacieho programu pre šľachtenie a genetiku zvierat. 
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: The public finance sector in Poland; The financial autonomy of municipalities - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Łukasz Satoła, University of Agriculture in Krakow, Poľsko
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AS-36, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre
 
Téma: Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 10.00 - 12.00 h
Miesto: prednášková miestnosť TD-02, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Entering Emerging Markets: The Case of China - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
Téma: Nestlé pre mladých. Riadenie tímov v spoločnosti Nestlé - výberová prednáška
Prednášajúci: Ľubica Novotná, Tibor Molnár
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: cvičebňa AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
 
Téma: Inovačné trendy a hodnotenie efektívnosti závlahovej techniky v podmienkach SR - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: pavilón MF, 4. poschodie, veľká zasadačka
Prednáška je zameraná na podstatu zavlažovania a jeho uplatnenie v našich podmienkach. Definované sú základné spôsoby závlah a pozornosť je zameraná na závlahu postrekom. Pre daný spôsob zavlažovania sú predstavené inovačné trendy a moderná závlahová technika. Efektívnosť závlahovej techniky a kvalita práce závisí od spotreby vody a od rovnomernosti dávkovania. V nadväznosti na efektívnosť sa zameriame na rovnomernosť postreku a metódy jej hodnotenia. Následne poukážeme na faktory, ktoré znižujú kvalitu práce. V rámci prednášky poukážeme na pedagogický prínos a prepojenie na výskumnú oblasť a vedeckú školu.
 
Téma: Predaj z dvora - príležitosť pre vidiek- výberová prednáška
Priamy predaj prvotných produktov z dvora je príležitosťou pre miestnych producentov predať svoju produkciu za „spravodlivé ceny“ a pre spotrebiteľa a jeho rodinu zaistiť kvalitné a čerstvé potraviny. Táto obojstranne výhodná aktivita prináša lokalite ďalšie pozitívne efekty v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Prednáška bude zameraná na vysvetlenie podstaty predaja z dvora, legislatívne podmienky pre realizáciu predaja z dvora na Slovensku, organizačné zabezpečenie tejto aktivity a subjekty, ktoré sa môžu do priameho predaj zapojiť.
Prednášajúci: Zuzana Homolová
Dátum a čas: 13. 11. 2019, 13.30 h
Miesto:poslucháreň AA-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;
 
Téma: Marketing Analytics for Global Marketing - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 14. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.
 
Téma: Podsystém Účtovníctvo v podnikových informačných systémoch - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Cienik
Dátum a čas: 12. 11. 2019, 7.15 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Osobnosť manažéra rodinnej firmy v kontexte úspešného zvládnutia procesu nástupníctva - výberová prednáška
Prednášajúci: Ladislav Ambrovics, MINIT s.r.o.
Dátum a čas: 11. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.
 
Téma: Legislatívne predpoklady šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat na Slovensku je riadené zákonom 194/98 Z.z., ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a v súčasnosti je nahradený nadriadeným predpisom EÚ do obdobia, keď bude prijatý nový legislatívny predpis na úrovni SR. V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť, do akej miery je šľachtenie na Slovensku ohrozené zahraničnými šľachtiteľskými spoločnosťami a ich programami.
Prednášajúci: Ing. Zuzana Salagová, MPaRV SR
Dátum a čas: 8. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Biznis analytika v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Richard Kraus, country manager spoločnosti SAS slovensko. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Systémy na podporu štatistickej analýzy a bude venovaná fungovaniu biznis analytika v praxi. 
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Technickej fakulty;
 
Téma: Building the Analytical Decision-oriented Framework - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
Téma:[nbsp]Lokálne ekologické poznatky v službách ochrany a využitia biodiverzity v intenzívne využívanej krajine - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2
 
Téma:[nbsp]Manažment lesných ekosystémov a klimatická zmena - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Ústav ekológie a environmentalistiky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 15.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2
 
Téma: Personálne plánovanie - výberová prednáška
Prednášajúci: Dušan Richvalský, Hapi Hodonín, ČR
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 7.30 h
Miesto: pavilón S, miestnosť S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
 
Téma: Adaptation of Designs to Climate Changes - výberová prednáška zameraná na možnosti krajinno-architektonických riešení s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky
Prednášajúci: Assoc. prof. Ewa Zaras-Januszkiewicz
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 14.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Landscape Evaluation as Usufulness Method in Landscape Architecture - výberová prednáška zameraná na metódy hodnotenia v krajinno-architektonickej praxi.
Prednášajúci: Assoc. prof. Beata Fornal Pieniak
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 13.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Chemical characterization of soil. Contamination of soil and natural aqueous environmental systems - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 12.00 h
Miesto: BZ-02, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Nagojský protokol a aktuálna legislatíva na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Maňka, PhD., riaditeľ odboru ochrany biodiverzity a krajiny MŽP SR, národný kontaktný bod pre Nagojský protokol.
Dátum a čas: 6. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: prednáškareň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Uplatnenie Nagojského protokolu vo výskume a poľnohospodárstve - výberová prednáška, školenie na tému implementácie Nagojského protokolu na Slovensku.
Prednášajúci: Ing. Ján Tomka, PhD., NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.
Dátum a čas: 6. 11. 2019
Miesto: prednáškareň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: ŠÚ a jeho kompetencie v parlamentných voľbách v roku 2020. Databázy v správe ŠÚ SR a Eurostatu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Renáta Dušová, Ing. Eva Rakovská
Dátum a čas: 4 11. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
 

OKTÓBER 2019

Téma: Medzinárodne organizácie v oblasti noriem kvality pre ovocie a zeleninu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.
Dátum a čas: 30. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: BZ-01, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Kompozície bylín s ekologickým prístupom v projektovaní - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Dagmar Hillová, PhD., Katedra biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Efektívne prístupy v projektovaní bylinných výsadieb
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Vybrané menej známe druhy zeleniny a možnosti ich pestovania v SR - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Šlosár, PhD., Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Vplyv nastielania pôdy, odrody, skladovania a tepelnej úpravy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre povojníka batátového ( Imopoea batatas L.)
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 13.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Heteróza a inbríding v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Heteróza a inbríding sú dva biologické javy, ktoré vznikajú v dôsledku zvyšovania heterozygotnosti resp. homozygotnosti v populácii. Pokiaľ sa heteróza prejavuje zvýšeným fitnes, naopak inbríding vedie k jeho zníženiu.
Prednášajúci: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Dátum a čas: 25. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Monitoring fosforu vo vybraných profiloch Veverského potoka ako potencionálneho znečisťovateľa vodného diela Brno - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Česká republika
Poslucháči sa oboznámia so spôsobom monitorovania fosforu vo vodnom toku, o znečistení spôsobenom fosforom a čistení vodného diela Brno.
Dátum a čas: 24. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň ZP, Hospodárska ul. 7, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Plemenitba psov a systém chovu psov na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
Dátum a čas: 23. 10. 2019, 16.00 h
Miesto: poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Sloven skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Najdôležitejšie choroby olejnín a ochrana proti nim - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Bokor, PhD., Katedra ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Názov habilitačnej práce: Výskyt, rozšírenie, bionómia patogénov slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a ochrana proti nim
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Využitie kŕmnych aditív na zlepšenie transformácie živín u neprežúvavcov - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Katedra výživy zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
 
Téma: Ekonomika šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat je zámerné pretváranie genofondu populácií HZ. Šľachtiteľské programy predstavujú súbor na seba nadväzujúcich šľachtiteľských organizačných opatrení smerujúca k splneniu chovného cieľa.
Ekonomická váha (marginálna) predstavuje akú ekonomickú hodnotu pre chovateľa bude mať dosiahnutie zvýšenia výkonnosti o jednu jednotku.Prednášajúci: Ing. Zuzana Krupová, PhD.
Dátum a čas: 11. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
 
Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 10. 10. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Dreviny zaujímavé z jesenného aspektu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Hoťka, PhD.
Dátum a čas: 8. 10. 2019
Miesto: TD-01 prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
Téma: Klimatická zmena,jej príčiny a dopady - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Klimatická zmena a jej dopad na teplotné pomery Slovenska 
Dátum a čas: 3. 10.2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 3. 10. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Refugee/immigrants - the process of challenges and drivers in the Swedish agricultural sector or Food as a business and as an integration key in the new county
Prednášajúci: Ghazal Zalkat, Halmstad University, Sweden
Dátum a čas: 2. 10. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, miestnosť AS-36
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Udržateľné vodné hospodárstvo poľnohospodársky využívanej krajiny- adaptácia a mitigácia úloh v podmienkach zmeny klímy - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dátum a čas: 2. 10. 2019 o 10.30 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Moderné prístupy navrhovania a riadenia závlah v záhradníctve - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Dátum a čas: 2. 10.2019 o 8.30 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
 

SEPTEMBER 2019

Téma: Market and Consumer Studies: Taiwan
Prednášajúci: Dr. Pei-Ju Lucy Ting, Department of Business Administration, National Taipei University, Taiwan
Dátum a čas: 30. 9. 2019, 9.00 - 11.00 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, miestnosť AS-36
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Architektonické hodnoty objektov SPU v Nitre - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Dátum a čas: 26. 9. 2019, 14.00 h
Miesto: Aula SPU
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
 

AUGUST 2019

Téma: Globálne dôsledky sucha a požiarov na výmenu uhlíka a vody v lesnom ekosystéme (Global implications of drought and fire on woodland carbon and water exchange) Hlavnou témou prednášky je klimatická zmena. Účastníci sa okrem iného oboznámia s meraniami metódou eddy covariance na výskumnej stanici Calperum (súčasť OzFlux - siete 20 staníc v Austrálii). Meracia veža je vybavená prístrojmi na kontinuálne meranie tokov energie, oxidu uhličitého a vodnej pary medzi atmosférou, vegetáciou, hornými vrstvami pôdy a podzemnou vodou. Cieľom výskumu je odpovedať na otázky: Aké sú základné zásoby energie, uhlíka, vody a živín a toky v eukalyptovom poraste (mallee)? Aký vplyv má na tieto zásoby a toky zmena klímy a hospodárenia na pôde? Údaje z tejto výskumnej stanice sa využívajú pri testovaní a zdokonaľovaní globálnych klimatických modelov a pri kontrole a kalibrácii informácií získaných prostredníctvom metód diaľkového prieskumu Zeme.
Prednášajúci: Prof. Wayne Meyer, University of Adelaide (Južná Austrália)
Dátum a čas: 15. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkiových úprav, Hospodárska 7, miestnosť ZP-S1
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 
Téma: Optimalizácia procesu návrhu a realizácie vozoviek nízkokapacitných komunikácií pre účely sprístupnenia krajiny
V rámci prezentácie bude predstavené výskumné a pedagogické zameranie Ústavu inžinierskych stavieb, tvorby a ochrany krajiny Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, ako aj skúsenosti z transferu výsledkov konkrétneho projektu Technologickej agentúry ČR do praxe
Prednášajúci: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.
Dátum a čas: 13. 8. 2019 o 10.00 h
Miesto:  Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, učebňa ZP-S1
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Technickej fakulty
 
 

JÚL 2019

Téma:  Právna úprava ochrany vody v Argentíne. Spoločné hospodárenie s vodou. Vybrané prípady.
Prednášajúci: prof. Leonardo F. Pastorino
Dátum a čas: 3. 7. 2019, 10.00 h
Miesto: Katedra práva FEŠRR, Farská 24, učebňa FF-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
 

MÁJ 2019

prednáška a diskusia o jednotlivých podporných systémoch Plánu rozvoja vidieka a Vlády SR s osobitným zameraním pre chovateľov hospodárskych zvierat
Prednášajúci: Ing. Juraj Kožuch, PhD., generálny riaditeľ Poľnohospodárskej platobnej agentúry
Dátum a čas: 9. 5. 2019 11.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AZ-01, Katedra špeciálnej zootechniky, pavilón Z
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: 1. Compounds resulting in barrique wine 2. Measurements of antioxidant activities
Aktuálne témy v rámci výskumu úzko spätého s produkčnou praxou
Prednášajúci: Ing. Ivo Šoural, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Using of NIR spectroscopy in evaluation of authenticity of fruit juice
Výroba a analýza ovocných štiav pomocou NIR spektroskopie
Prednášajúci: Ing. Petr Šnurkovič, PhD.
Dátum a čas: 7. 5. 2019, 14.30 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, FZKI SPU Tr. A. Hlinku 2, (miestnosť BZ 01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
Téma: Mám na to
Prednášajúci: PhDr. Robert Krause, PhD., psychológ
Dátum a čas: 6. 5. 2019 10.00 - 12.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU, ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38
Prednáška v rámci Nitrianskych univerzitných dní 2019 je vhodná pre študentov všetkých fakúlt a širokú verejnosť
 
Téma: Nová poľnohospodárska politika EÚ
Prednášajúci: Dušan Chrenek, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum a čas: 2. 5. 2019 11.00 h
Miesto: SPU, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť T
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt
 
 

APRÍL 2019

Téma: Zdieľaná ekonomika a jej praktické uplatnenie
Prednášajúci: Stanislav Jurišič
Dátum a čas: 30. 4. 2019, 9.00 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Manažment plánovania projektov v spoločnosti Plastic Omnium IES
Prednášajúci: Martin Tihelka
Dátum a čas: 29. 4. 2019, 8.15 h
Miesto:  pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Poznatky a skúsenosti riešenia ekologických problémov
Prednášajúci: Ing. Miloš Kosír, vedúci Kontrolného chemického laboratória CO v Nitre
Dátum a čas: 26. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: Katedra krajinného inžinierstva, učebňa ZM, Hospodárska ul.
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty
 
Téma: Brexit a jeho dopady na ekonomiku SR
Prednášajúci: Lucia Kleštincová
Dátum a čas: 25. 4. 2019, 10.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Téma: Botanicals-sources for environmental-friendly biopesticides
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 16.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Cherry-rich source of natural antioxidants
Prednášajúci: doc. MSc. Dejan Prvulovic, PhD
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 13.30 h
Miesto: miestnosť AC19
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Poľnohospodárstvo 3. milénia- vízia a inovatívne riešenia
Prednášajúci: RNDr. Bruno Gábel, CSc.
Výskumné aktivity RNDr. Bruna Gábela, CSc. sa sústreďujú na vývoj nových metód a inovatívnych prostriedkov ochrany viniča a ovocných drevín pred kľúčovými patogénmi. V tejto oblasti je autorom mnohých odborných publikácií, vedeckých prác, popularizačných článkov a niekoľkých priemyselných patentov.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 9.30 h
Miesto: miestnosť A-03
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, Technickej fakulty
 
Téma: Ekotoxikológia - Vplyv ťažkých kovov na živočíchy
Prednáška je zameraná na charakteristiku vplyvu ťažkých kovov na živočíšny organizmus, prejavy toxicity a spôsobu eliminácie účinkov.
Prednášajúci: dr hab. Łukasz Binkowski, Ph.D.
Dátum a čas: 24. 4. 2019, 8.00 h
Miesto: miestnosť AT-21
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva
 
Téma: Lokálna počítačová sieť, výberová prednáška firmy TEMPEST
Prednášajúci: Roman Šiller, NET konzultant
Dátum a čas: 17. 4. 2019, 15.30 h
Miesto: miestnosť AS-02
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Získavanie a výber zamestnancov
Prednášajúci: Imrich Szász
Dátum a čas: 16. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Čo spôsobí ďalšiu krízu a kedy ju môžme očakávať?
Prednášajúci: Peter Bálint
Dátum a čas: 16.4.2019 o 11.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Vinohradníctvo a vinárstvo v Moldavskej republike (The viticulture and wine industry of the Republic of Moldova)
Súčasťou prednášky sú základné informácie o vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením vyrábaných v Moldavsku. Prednášajúca predstaví zároveň Štátnu moldavskú poľnohospodársku univerzitu (Universitatea Agrară de stat din Moldova)
Prednášajúci: Olga Mogildea Manolachi
Dátum a čas: 16.4.2019 o 10.00 - 12.00 h
Miesto:  Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (miestnosť BZ-12), Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Trendy v pivnej kategórii (a.k.a. Od príležitosti k reklame)
Prednášajúci: Zuzana Imrichová, Martin Stulrajter, Mária Dzureková, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 9.00 h
Miesto:  poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov  Fakulty ekonomiky a manažmentu
 
Téma: Riadenie procesu výroby piva
Prednášajúci: Jaroslav Klein, Katarína Kratochvílová
Dátum a čas: 15.4.2019 o 8.00 h
Miesto:  poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Nakladanie s rádioaktívnym odpadom
Prednášajúci: Ing. Ján Holec NUCLEAR POWER a.s.
Dátum a čas: 11. 4. 2019 o 13.30 h
Miesto: poslucháreň A-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
Téma: Staň sa finančne nezávislý
Prednášajúci: Marcela Abrhanová
Dátum a čas: 10. 4. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň  S-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
Prednášajúci: Tibor Molnár
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: miestnosť AS-01
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Prvotné uplatnenie medzinárodných štandardov účtovnictva - IFRS 1
Prednášajúci: Lukáš Ciran a Peter Kis
Dátum a čas: 9. 4. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja.
 
Téma: Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© v integrovanom a ekologickom systéme pestovania zeleniny
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla
Dátum a čas: 3. 4. 2019 od 10.00 do 11.30 h
Miesto: Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2 (miestnosť BZ-01)
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 
 

MAREC 2019

Téma: Uplatnenie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní č. 112/2018 v praxi
Prednášajúci: Mgr. Iveta Ďuricová, manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 27. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A-02
Téma sociálnej ekonomiky je jednou z najdiskutovanejších v oblasti sociálneho rozvoja nielen v Európe. Chcete vedieť viac o podpore sociálneho podnikania na Slovensku? Chcete založiť sociálny podnik, alebo vás téma sociálnej ekonomiky zaujíma ako výskumná téma?
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.
 
Téma: Automatizácia účtovníctva v PWC
Prednášajúci: Martin Srnka a Milan Pavlík zo spoločnosti PricewaterhouseCoopers
Dátum a čas: 25. 3. 2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň T
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
 
Téma: Skládkovanie a skládky na Slovensku, Cirkulárna ekonomika – verzus lineárna, Predchádzanie vzniku odpadov
Prednášajúca: Ing. Monika Medovičová, Slovenská inšpekcia životného prostredia
Dátum a čas: 20. 3. 2019 o 11.00 h
Miesto: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, prednášková miestnosť ZP 
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Prezentácia Bosny a Hercegoviny a Univerzity v Banja Luke
Prednášajúca: Nataša Tomič, hosťujúca študentka programu CEEPUS
Dátum a čas: 14. 3. 2019 o 13.00 h
Miesto: zasadacia miestnosť Katedry štatistiky a operačného výskumu, pavilón S, FEM SPU v Nitre
Jazyk prezentácie: anglický
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva, Fakulty ekonomiky a manažmentu, Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Technickej fakulty.
 
 

Späť