Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development – Výzva na zasielanie príspevkov

Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť publikovania príspevkov v medzinárodnom vedeckom časopise  Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, ktorý sa venuje problematike udržateľného rozvoja a bioekonómie v krajinách V4 a kooperujúcich regiónov so zameraním na témy:

 

Integrovaná bioekonómia na globálnej, európskej, regionálnej a miestnej úrovni    
Trvalo udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a udržateľná poľnohospodársko-potravinárska výroba 
Trvalo udržateľný rozvoj, sledovateľnosť a bezpečnosť potravín v dodávateľských reťazcoch
Globálne udržateľný rozvoj a problémy s ním spojené
Zmierňovanie klimatických zmien, znehodnocovanie pôdy a biodiverzita
Zelená ekonomika - program a inštitucionálny rámec 
Obnoviteľné zdroje energie
Rozvoj vidieka, poľnohospodárstva a lesníctva
Podnikanie, medzinárodný obchod a inovácie

Svoje príspevky zasielajte na adresu Elena.Horska@gmail.com najneskôr do 15. 9.2015.

Informácie pre autorov

Späť