Valné zhromaždenie Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied

V Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 8. septembra 2020 o 9.00 h uskutoční 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Pozvanie prijal aj minister pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR Ing. Ján Mičovský CSc.

Program:

Otvorenie a  privítanie hostí

Schválenie programu

Gratulácia jubilantom a  spomienka na zosnulých členov SAPV

Voľba návrhovej komisie

Odovzdanie dekrétov novozvoleným členom SAPV

Vyhodnotenie 16. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov a vyhlásenie 17. ročníka súťaže

Správa o činnosti Predsedníctva SAPV  

Vedecká rozprava na tému Pozemkové úpravy

Diskusia

Schválenie programu Valného zhromaždenia členov SAPV v r. 2021

Návrh a schválenie uznesenia z rokovania 56. Valného zhromaždenia členov SAPV

Späť