Nezabudnite. Vaše 2% môžu pomôcť mnohým, aj našej univerzite

Milé kolegyne, kolegovia, vážení priaznivci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre!

Finančné prostriedky, ktoré aj vďaka vám získala SPU v Nitre v roku 2019, sa použili napríklad na nákup chemikálií, krmivo pre športové kone, výpočtovú techniku do laboratória spotrebiteľských štúdií, softvér do učební a knihy pre čiastkové knižnice na katedrách. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a veríme, že nám zachovajú svoju priazeň.

Ak nám chcete poskytnúť svoje 2 percentá z dane aj tento rok, postupujte nasledovne:

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnancom SPU ho vystaví útvar ekonomiky práce a mzdovej učtárne), vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane  z príjmov fyzickej osoby.  Spolu s potvrdením ho treba najneskôr do 30. 4. 2020 predložiť príslušnému daňovému úradu.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie môže poukázať 2 % tak, že v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplní príslušné kolónky na poukázanie 2 % z dane a uvedie nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja
Obchodný názov:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76

Podmienkou poskytnutia 2 % z dane fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie je nielen to, aby bolo daňové priznanie odovzdané v riadnom termíne (zvyčajne do 31. 3. 2020), ale aj včas zaplatená daň z príjmov.

3 % z dane môže poukázať iba ten,  kto v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie.  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (oznámi sa meno a adresa, nie však poukázaná suma).

Právnická osoba (firma) môže poukázať 1 % (2 %) z dane viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Právnická osoba poskytuje 1 % (2 %) tak, že v daňovom priznaní vyplní príslušné kolónky a uvedie nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma:  Subjekt výskumu a vývoja
Obchodný názov:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76

Ak právnická osoba v roku 2019  až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 03. 2020) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1 % z dane.

Ak právnická osoba v roku 2019  až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. 03. 2020) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), môže poukázať 2 % z dane.

 

Jdi zpět