Výzva OECD na podávanie žiadostí o kofinancovanie konferencií a štipendií na rok 2021

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu (CRP) spúšťa aj tento rok výzvu na podávanie žiadostí na rok 2021 o kofinancovanie:

  • medzinárodných vedeckých konferencií,
  • individuálnych vedeckých štipendií.

Výzva je otvorená do 10. septembra 2020.

Tento rok sú poslednýkrát v tomto znení platné nasledovné vedecké témy:

  1. Riadenie prírodného kapitálu pre budúcnosť,
  2. Riadenie rizika v prepojenom svete,
  3. Transformačné technológie a inovácie.

V súlade s prioritami, ktoré si členské štáty stanovili na úrovni Výboru pre poľnohospodárstvo (COAG), bude tento rok dôraz kladený na podporu medzinárodného vedeckého výskumu v oblastiach priamo súvisiacich s krízou COVID-19: choroby prenosné zo zvierat na človeka – zoonózy, možný prenos ochorenia potravinovou cestou, odolnosť potravinových systémov, odolnosť potravinových systémov a riadenie rizika v poľnohospodárstve, zmena klímy, digitálne technológie, udržateľné poľnohospodárstvo, lesné a rybné hospodárstvo, ekosystémy a biodiverzita (vrátane akvakultúry) a ďalšie (viď web CRP).

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva, ako aj veterinárneho lekárstva za účelom riešenia výskumného projektu v inej členskej krajine programu. Ich cieľom je posilniť mobilitu a výmenu etablovaných vedeckých pracovníkov. Štipendium môže trvať 6 až 26 týždňov.

sponzorovanie vedeckých konferencií sa môžu uchádzať výskumné ústavy, medzinárodné profesijné združenia, univerzity z oblastí poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva a veterinárneho lekárstva na zorganizovanie medzinárodnej vedeckej konferencie (sympózia, seminára, kongresu) vo vlastnej krajine, ktorá musí byť členom programu. Cieľom takýchto konferencií by malo byť informovanie tvorcov politík, súkromného sektoru a akademickej obce o aktuálnych a budúcich vedeckých projektoch a ich výsledkov, o rozvoji a výskumných možnostiach v rámci relevantných tém programu a politických priorít OECD. Z programu sa hradí účasť vybraných rečníkov z členských štátov programu na podujatí formou úhrady ich pobytových a cestovných nákladov, ako aj príprava a tlač zborníka z konferencie (nie občerstvenie, prenájom miestnosti ani tlmočenie).

Pre obe formy podpory aj tento rok hlavnými kritériami zostávajú kvalita, vedecká excelentnosť, jasnosť témy a čoraz viac sa víta inovačný prístup.  

Slovenská republika je členom tohto unikátneho programu OECD a aktuálne má zastúpenie aj vo vedení programu. V decembri 2019 bola za podpredsedníčku programu zvolená Kristína Gendová Ruzsíková zo Stálej misie SR pri OECD v Paríži. Slovensku sa okrem toho darí aj úspešne čerpať z programu. V roku 2015 bola ako prvá v SR podporená medzinárodná konferencia „Udržateľnosť vidieckych oblastí v praxi“ Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V októbri 2018 výrazne zarezonovala konferencia Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra a jeho Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na tému riadenia rizika v poľnohospodárstve. V roku 2019 zase výskumný pracovník Národného lesníckeho centra vo Zvolene Ivan Sačkov získal pre SR prvé individuálne štipendium z programu, ktoré absolvoval v Nórsku.

Aktuálne sú členskými štátmi programu: Austrália, Belgicko, Česká republika, Čile, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lotyšsko, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Rakúsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA.  

Link na výzvu a online formuláre: http://www.oecd.org/agriculture/crp/

Kontakt pre SR: Kristína Gendová Ruzsíková, Stála misia SR pri OECD v Paríži (kristina.gendova@mzv.sk).

 

Kooperatívny výskumný program OECD pre agrárnu vedu

Poster

Späť