Výberové prednášky na SPU v Nitre 2020 - 2021

JÚN 2021

Téma: Ochrana proti prírodným katastrofám - online exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v čiastkovom povodí Váhu,  priblíži príklady riešenia skutočných mimoriadnych udalostí na území SR, vodné stavby na území SR, základnú charakteristiku, povodňovú ochranu (územie Považia – Vážska kaskáda, VS Gabčíkovo, vrcholové vodné stavby...),  povodňové plány, povodňové mapy, možné mimoriadne udalosti na vodných stavbách, plány ochrany a pripravované opatrenia na elimináciu následkov a iné. Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/ a v spolupráci s AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúci: Ing. Igor Košík a Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP, Ministerstvo vnútra SR a Katedra krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 28. 6. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Pôda v poľnohospodárskej krajine – ohrozený prírodný zdroj. Online exkurzia zameraná na informovanosť o pôde v poľnohospodárskej krajine, ktorá priblíži viaceré miesta v rámci prostredia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: najmenšiu a najstaršiu fungujúcu bioplynovú stanicu na Slovensku (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre), možnosti zmiernenia vplyvu technogénnych faktorov na pôdu (prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre), štruktúru Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku a vplyv zmeny klímy na hospodárenie (Ing. Ján Lajda, VPP SPU). Zameria sa tiež na biouhlie (doc. Ing. Ján Horák, PhD., KBH, FZKI) či eróziu pôdy a faktory, ktoré ju spôsobujú, ako aj jej dopady na krajinu a ľudské aktivity (Ing. Elena Aydin, PhD., KBH, FZKI). Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 a v spolupráci s AZU - Aktivita zvyšuje úspech. ​​​​​​​https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: Ing. Ján Lajda, VPP SPU, prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre, prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre, doc. Ing. Ján Horák, PhD. a Ing. Elena Aydin, PhD. z KBH, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 6. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
 
Téma: Protipovodňová ochrana mesta Bratislava. Je protipovodňová ochrana nášho hlavného mesta dostatočná? Ochráni nás pred 100-ročnou vodou? Online exkurzia zameraná na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava, ktorá predstaví viaceré miesta v okolí Bratislavy - Devín, Karloveské rameno, Starý most, Rača, Modra. Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: Ing. Boris Kováč, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová PhD., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 6. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
 

MÁJ 2021

Téma: Online exkurzia so zameraním vplyvu klimatických zmien na ovocinárstvo priblíži účastníkom Emilove sady a priblíži praktické ukážky teoretickú rovinu témy možných rizík a následkov meteorologických extrémov (horúčavy, prívalové dažde), adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, význam závlahových systémov, ochranu pred prívalovými dažďami a protimrazovú ochranu.
Prednášajúci: odborníci z firmy Emilove sady a doc. Ing. Ján Čimo, PhD. z Katedry biometorológie a hydrológie, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 31. 5. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.
 
Téma: Online exkurzia zameraná na ochranu pred účinkami sucha formou závlah, ktorá účastníkom predstaví oblasť Piešťan a Vážskej kaskády a ukážee čerpacie stanice a odvodňovacie kanály.
Prednášajúci: Ing. Boris Košťál z Hydromeliorácie š.p., a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. z KKI FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 28. 5. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
 
Téma: Súčasný pohľad na služby a sieť Slovak Telekomu - výberová online prednáška zameraná na históriu mobilných sietí po súčasnosť, služby Slovak Telekom, stručné vysvetlenie pojmov poskytovaných služieb, digitálna televízia, IoT.
Prednášajúci: Ing. Róbert Trunkvalter, Slovak Telekom, Sr. konzultant zákazníckych riešení
Dátum a čas: 19. 5. 2021, 15.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo, ekologické a environmentálne vedy.
 

APRÍL 2021

Téma: Prečo a ako zbierať kuchynský odpad z domácností - výberová online prednáška. V súčasnosti sa samosprávy na Slovensku intenzívne venujú riešeniu triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, aby splnili legislatívne povinnosti novely zákona o odpadoch. Prednáška ozrejmí nielen dôvody zavedenia tohto zberu, ale priblíži možnosti jeho realizácie tak, aby spĺňal nie len legislatívne a environmentálne požiadavky, ale bol zároveň aj efektívny.
Prednášajúci: Martina Gaislová, riaditeľka spoločnosti JRK Slovensko s.r.o.
Dátum a čas: 30. 4. 2021, 10.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.
 
Téma: EU career opportunities - EU back to University - výberová online prednáška, zameraná na možnosti pracovných príležitostí v inštitúciách EÚ a informácie a skúsenosti pre úspešné zvládnutie výberového konania v inštitúciách EÚ.
Prednášajúci: Ing. Ivana Jankovska, Európska komisia, projektová asistentka DG Competition
Dátum a čas: 29. 4. 2021, 9.00 - 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Fytoremediácia pôd kontaminovaných toxickými prvkami - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Martin Hauptvogl, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Posúdenie kontaminácie územia zaťaženého historickou banskou a metalurgickou činnosťou
Dátum a čas: 29. 4. 2021, 14.45 h
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Diverzifikácia poľnohospodárstva v kontexte environmentálneho manažmentu - habilitačná prednáška zameraná na problematiku diverzifikácie poľnohospodárstva v kontexte environmentálneho manažmentu. Prednáška sa venuje základným funkciám poľnohospodárstva vo väzbe na ich diverzifikáciu (špecializáciu, inovácie, biologizáciu, ekologizáciu) v poľnohospodárskej krajine, využívaní prírodných zdrojov a ľudského kapitálu, socioekonomických faktorov v kontexte rozvoja vidieka, udržateľného rozvoja a starostlivosti o krajinu. Diverzifikácia je predstavená aj na základe inovácií – výziev – v oblasti produkcie potravín (rastlinná výroba a živočíšna výroba) v štruktúre environmentálneho (integrovaného) manažmentu krajiny.
Prednášajúci: Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Plantáže rýchlorastúcich rastlín v krajine
Dátum a čas: 29. 4. 2021, 13.00 h
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Kalkulácie nákladov - ich význam v riadení a poznatky z praxe - výberová online prednáška, zameraná na význam a použitie kalkulácií nákladov v riadení a rozhodovaní, druhy kalkulácií nákladov a ich využitie v praxi, chyby, ktoré sa v praxi pri zostavovaní a využívaní kalkulácií vyskytujú a ich dopad na rozhodovanie a finančnú situáciu podniku.
Prednášajúci: Ing. Zoltán Kováč, Deloitte Audit s.r.o., Bratislava, manager (Audit & Assurance)
Dátum a čas: 28. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Účtovný proces v medzinárodnej firme - výberová online prednáška v anglickom jazyku v rámci predmetov: Basics of Accounting a International Accounting Standards.
Prednášajúci: Dominik Kitko, manažér oddelenia Services Accounting Operations v spoločnosti IBM
Dátum a čas: 28. 4. 2021, 15.30 - 16.50 h
Online prenos: Cisco Webec Meetings (link bude zverejnený deň pred konaním prednášky)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Manažment hotela v štandardných podmienkach a v krízovej situácii - výberová online prednáška zameraná na prevádzku kongresového hotela v štandardných podmienkach a počas obdobia roku 2020 a prvého štvrťroku 2021.
Prednášajúci: Mgr. Anna Labošová, výkonná riaditeľka hotela Mikado ****
Dátum a čas: 21. 4. 2021, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: SMART rozvoj vidieka - výberová online prednáška. Koncept SMART prístupu k rozvoju vidieka, legislatívne rámce, možnosti uplatnenia, skúsenosti z praxe.
Prednášajúci: Ing. Tomáš Kozolka, Regionálna anténa Národná sieť rozvoja vidieka, regionálny koordinátor
Dátum a čas: 21. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Inovatívne poľnohospodárstvo na Slovensku, jeho budúcnosť a marketingová komunikácia slovenských výrobkov – výberová prednáška. Od roku 2015 OVOZELA družstvo združuje farmárov z rôznych kútov Slovenska, pestuje kvalitné lokálne plodiny pre slovenský trh, prináša chute a vône, ktoré poznáme zo záhrad starých mám, je držiteľom prestížneho svetového certifikátu kvality Global G.A.P., zavlažuje najmä dažďovou vodou, využíva teplo z geotermálnych prameňov a bioplynu, znižuje emisie z dopravy, kompostuje substrát, v ktorom sú zasadené pestované rastliny, používa prirodzenú biologickú ochranu rastlín – chrobáky a hmyz, ktoré sa živia škodcami a čmeliaky, ktoré opeľujú rastliny. Študenti sa oboznámia so súčasným stavom a budúcnosťou inovatívneho poľnohospodárstva na Slovensku, praktickou aplikáciou marketingu v špeciálnej rastlinnej výrobe, ako aj nástrojmi komunikačného mixu, používanými v súčasnom modernom poľnohospodárstve. Odborná garantka: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM, SPU v Nitre, garant: Ing. Peter Šedík, PhD., Centrum výskumných a vzdelávacích projektov, FEM, SPU v Nitre
Prednášajúca: Mgr. Anna Kováčová, marketingová manažérka, Ovozela družstvo, Pražská 11, 811 04 Bratislava
Dátum a čas: 20. 4. 2021 7.15 - 9.00 h a 21. 4. 2021 7.00 - 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Podnikateľský deň s JCI Slovensko - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Marián Meško, Tomáš Brngál, Michal Šaštinský, JCI
Dátum a čas: 20. 4. 2021, 13.30 h
Online prenos: bit.ly/3uP3sQG
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Zelená dohoda a jej dopad na ekonomiku Slovenska - výberová online prednáška pre študentov št. programu kvantitatívne metódy v ekonómii v rámci predmetu makroekonomická analýza. Viac detailov o téme: VÚB mesačník
Prednášajúci: Ing. Zdenko Štefanides, M.S., hlavný ekonóm VÚB a riaditeľ oddelenia Ekonomický prieskum. Je absolventom SPU, odboru automatizované systémy riadenia, PEF. V r. 1997 získal titul Master of Science v aplikovanej ekonometrii a kvantitatívnych analýzach na Cornellovej univerzite v USA. Jeho akademické práce boli zverejnené napríklad vo vedeckých časopisoch Applied Economics a American Journal of Agricultural Economics. Svoju pracovnú kariéru začal na menovom odbore Národnej banky Slovenska v roku 1998. V rokoch 2000-2003 pôsobil na poste viceprezidenta a ekonomického analytika pre krajiny strednej a východnej Európy JP Morgan v Londýne.
Dátum a čas: 15. 4. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: https://bit.ly/3wOz2Ac
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Moderné informačné systémy pre poľnohospodárstvo - výberová online prednáška zameraná na predstavenie moderných počítačových programov, ktoré majú uplatnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe (konvenčný, integrovaný a ekologický systém) a umožňujú pestovateľom na ornej pôde, ovocinárom, vinohradníckom a zeleninárom prehľadne viesť evidenciu vstupov (spotreba hnojív, osív, prípravkov na ochranu rastlín a iné), identifikovať pozemky, ako aj ďalšie možnosti.
Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o., riaditeľ spoločnosti a hlavný systémový a odborný poradca pre softvér AgroCont
Dátum a čas: 15. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Sociálne poľnohospodárstvo ako nástroj sociálneho začlenenia - výberová online prednáška. Obsahom prednášky budú odpovede na otázky: • Čo je to sociálne poľnohospodárstvo? • Kto sú jeho aktéri? • Existuje aj na Slovensku? • Ako môže pomôcť v rozvoji vidieka? Prednášku organizuje Europe Direct Nitra (hostiteľská organizácia Agroinštitút Nitra, štátny podnik) v spolupráci s Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR
Prednášajúci: Miloslav Kováč, zakladateľ a predseda OZ Druživa
Dátum a čas: 14. 4. 2021, 13.30 h
Online prenos: https://bit.ly/3g3BFIr
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Ako získať job v čase pandémie - výberová online prednáška
Prednášajúci: Žofia Lasicová, IBM, Talent Acquisition Manager
Dátum a čas: 14. 4. 2021, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Inovatívne služby v cestovnom ruchu na príklade mesta Skalica - výberová online prednáška zameraná na prezentáciu inovatívneho zabezpečenia informačných, sprievodcovských a animačných služieb v Skalici.
Prednášajúci: Ing. Renáta Medňanská, vedúca oddelenia marketingu a cestovného ruchu mesta Skalica
Dátum a čas: 14. 4. 2021, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Marketing značky Château Topoľčianky na prahu tretieho tisícročia  - výberová online prednáška priblíži históriu a súčasnosť najväčšieho vinárstva na Slovensku. Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. patria k popredným producentom vín v Nitrianskej vinohradníckej oblasti s dlhodobými skúsenosťami a tradíciou. Spoločnosť založená v roku 1993 nadväzuje na úspešnú tradíciu a svoje výrobky predáva pod ochrannou známkou Château Topoľčianky. Študenti sa oboznámia s praktickou aplikáciou marketingu vo vinárstve, ako aj nástrojmi komunikačného mixu – reklamou, osobným predajom, public relations a ďalšími nástrojmi používanými v súčasnom modernom vinárskom svete. Prednáška je určená študentom denného a externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmet marketing, marketing služieb, vidiecky cestovný ruch.
Prednášajúci: Bc. Stela Waldnerová, obchodné oddelenie – degustácie & eventy, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o
Dátum a čas: 13. 4. 2021 a 14. 4. 2021, 7.00 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams (13. 4.) MS Teams (14. 4.)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Regionálne rozdiely trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku a ich dopad na ekonomiku podniku - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD., docentka na Katedre práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 13. 4. 2021, 8.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)
 
Téma: Riešenie nerovnovážnych stavov a krízových situácií v poľnohospodárskych podnikoch - inauguračná prednáška
Prednášajúci:prof. h. c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD., MBA, docentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre
Dátum a čas: 13. 4. 2021, 10.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)
 
Téma: Výzvy, príležitosti a inovačné prístupy k udržateľnému manažmentu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD., docentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre,
Dátum a čas: 12. 4. 2021, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)
 
Téma: Úloha manažmentu ľudských zdrojov v procese implementácie organizačných inovácií - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Zuzana Lušňáková, PhD.,odborná asistentka na Katedre manažmentu FEM SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 4. 2021, 9.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S (resp. online prenos)
 
Téma: Ako reálne vyzerá audit - výberová online prednáška
Prednášajúci: Lukáš Ciran, Peter Kis, PwC (PricewaterhouseCoopers)
Dátum a čas: 9. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: registrácia prostredníctvom linku: https://www.pwc.com/sk/sk/kariera/ako-v-skutocnosti-vyzera-audit.html
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Variabilná aplikácia vstupov a využitie technológie DPZ v presnom poľnohospodárstve - výberová online prednáška zameraná na oblasť variabilnej aplikácie hnojív, využitie "Diaľkového prieskumu Zeme" a praktické skúsenosti z tejto oblasti v rámci podmienok SR.
Prednášajúci: Ing. Stanislav Košán, produktový manažér spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
Dátum a čas: 9. 4. 2021, 8.00 - 9.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Podpora zdravia a pohody prostredníctvom inkluzívneho vzdelávania (Promoting Health and Well-Being through Inclusive Education) - výberová online prednáška určená pre študentov DPŠ a pre vysokoškolských učiteľov. Témy:  online anonymné cvičenie, profil na jednu stranu (One-Page Profil), myslenie a plánovanie zamerané na človeka, pravidlo 3xBYŤ
Prednášajúci: Miroslava Tokovská, PhD., Associate Professor in Health and Social Sciences, Kristiania University College, Oslo, Nórsko
Dátum a čas: 9. 4. 2021, 13.00 - 14.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.
 
Téma: Podnikanie počas školy? - výberová online prednáška zameraná na podnikanie, startup scénu na Slovensku a hľadanie možností financovania podnikateľského nápadu na slovenskom trhu. Motivačné podujatie sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program; kontaktná osoba: Ing. Sukovská; sukovska@sbagency.sk
Prednášajúci: Denis Sedlák, MSc., konzultant v oblasti startupov s dlhoročnými skúsenosťami z Venture Capitalovej sféry
Dátum a čas: 8. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams ((link bude zaslaný po registrácii na https://www.npc.sk/sk/events/podnikanie-pocas-skoly-ii/; ukončenie registrácie: 7. 4. 2021 do 14.00 h)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Keď sa politika (ne)zelená - Budovy pre budúcnosť- online webinár. Bežný Slovák minie na náklady spojené s bývaním najväčšiu časť príjmov spomedzi krajín EÚ. Čo je toho príčinou? Združenie "Budovy pre budúcnosť" prináša riešenia, štúdie a tvorbu politík, vďaka ktorým môže Slovensko, ale aj každý z nás, tento stav zmeniť k lepšiemu. Webinár prebieha pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech; kontaktná osoba: Zuzana Špuntová; spuntova@azu.sk
Prednášajúci: Richard Paksi, analytik/stavebný inžinier - Budovy pre budúcnosť
Dátum a čas: 8. 4. 2021, 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
 
Téma: Kybernetická (ne)bezpečnosť - online výberová prednáška, zameraná na základné pojmy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, zraniteľnosť v IT infraštruktúre, základné hodnoty, ktoré sú predmetom ochrany, možnosti ohrozenia, základné vlastnosti - atribúty informácií, ohrozenia, analýzu prostredia - hmotné a nehmotné aktíva, analýzu rizika.
Prednášajúci: Samuel Kotula, IBM Slovensko, spol. s r.o., Threat Hunter & Engineer, CIO Cybersecurity Operations
Dátum a čas: 7. 4. 2021, 15.30 - 17.00 h
Online prenos: Webex
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, strojárstvo.
 
Téma: Krátke potravinové reťazce - predaj z dvora - online výberová prednáška zameraná na krátke potravinové reťazce, ich prínos pre malé poľnohospodárske podniky a predaj z dvora - súčasná legislatívna úprava a skúsenosti farmárov.
Prednášajúci: Zuzana Homolová, Ekotrend Zväz ekologického poľnohospodárstva
Dátum a čas: 7. 4. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Ergonómia v priemyselnej praxi - online výberové prednášky v rámci predmetu ergonómia. Prezentované témy: Slovenská ergonomická spoločnosť, poslanie a aktivity – Gašová Martina (SES, o.z., CEIT, a.s.); Priemyselná ergonómia – praktické riešenia – Kramárová Miroslava (CEIT, a.s., SES, o.z.); CERAA a CERAA Glove – Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.); Výskum v oblasti dynamizácie sedu – Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.), Zlepšovanie pracovného prostredia znižovaním hlučnosti – Ďungel Ján (CEIT, a.s.)
Prednášajúci:  Gašová Martina (SES, o.z., CEIT, a.s.), Kramárová Miroslava (CEIT, a.s., SES, o.z.),  Bigošová Eleonóra (KPI, SjF UNIZA, CEIT, a.s.),  Ďungel Ján (CEIT, a.s.)
Dátum a čas: 1. 4. 2021, 9.00 - 10.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
 

MAREC 2021

Téma: Duševné vlastníctvo - výberová online prednáška zameraná na duševné vlastníctvo, jeho identifikáciu, proces vzniku, určenie vlastníctva a spôsob ochrany.
Prednášajúci: Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Klientske centrum
Dátum a čas: 31. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.
 
Téma: Spotrebiteľské správanie a marketing značky Château Topoľčianky na prahu tretieho tisícročia - výberová online prednáška určená študentom denného štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmet európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie.
Prednášajúci: Bc. Stela Waldnerová, Obchodné oddelenie – degustácie & eventy, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
Dátum a čas: 31. 3. 2021, 9.00 - 11.00 h
Online prenos: https://bit.ly/2Pe3UIS
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Virtuálna návšteva Európskej komisie - výberové online prednášky. Program: 14.00 h EU TRADE POLICY - Obchodná politika EÚ-  Vanda Markovic, Policy Officer - Investment negotiator Directorate-General for Trade, Generálne riaditeľstvo pre obchod; 15.00 h EUROPEAN BUDGET - Petr Mooz (DG BUDG) Senior advisor Directorate-General for Budget, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet; 16.00 h THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND GREEN DEAL - Dušan Chrenek (DG CLIMA) Principal Adviser Directorate-General for Climate Action, Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy.
Prednášajúci: Vanda Markovic, Petr Mooz, Dušan Chrenek, Európska komisia (DG Trade, DC Budget, DG Clima)
Dátum a čas: 30. 3. 2021, 13.45 - 17.00 h
Online prenos: Webex
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Manažment ľudských zdrojov – rola HR Business Partnera v potravinárskej firme - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner pre technickú divíziu a Slovensko, Nestlé
Dátum a čas: 30. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, potravinárstvo.
 
Téma: Zosuvy: príčiny zosuvov, spôsoby predchádzania a sanácie zosuvov v krajine - online prednáška realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúca:Ing. Tatiana Kaletová, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej zmeny klímy - výberová online prednáška sa prioritne bude venovať nasledovným témam: klimatická adaptabilita lesných drevín, predpokladaný vývoj lesných spoločenstiev a jeho modelovanie, zmena klimatickej vodnej bilancie vegetačných stupňov lesov, indikátory vplyvu klimatickej zmeny lesné ekosystémy na Slovensku, adaptačná a mitigačná stratégia a opatrenia v lesnom hospodárstve. Prednáška je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., TU vo Zvolene
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 9.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.
 
Téma: Finančné analýzy - výberová online prednáška v slovenskom jazyku v rámci predmetu finančné a poistné modelovanie určená pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia, študijného programu kvantitatívne metódy v ekonómii.
Prednášajúci: Luboš Mikla - Budget Planning Coordinator v spoločnosti IBM
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 9.00 - 10.30 h
Online prenos: Cisco Webec Meetings (link bude zverejnený 26. marca 2021)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území - online prednáška v rámci podujatia venovanému Svetovému dňu vody, realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Peter Halaj, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online prednáška v rámci podujatia venovanému Svetovému dňu vody a je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolu-financovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Voda v mestách - Status Quo Vadis - výberová online prednáška v rámci podujatia pri príležitosti Svetového dňa vody.
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie SAV v Bratislave
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Príbeh značky Sapotheca - výberová online prednáška zameraná na podnikateľské rady a praktické skúsenosti malej manufaktúry s kozmetikou s veľkým hráčom ako je dm. Dozviete sa ako sa nevzdať aj napriek prvotným neúspechom, ako komunikovať s medzinárodnou franšízou či ako podnikať počas covidu. Motivačné podujatie sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program.
Prednášajúci: Mgr. Norbert Gyürüsi, právnik vo firme Freya Corporation a spolumajiteľ manufaktúry Sapotheca
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams (link bude zaslaný po registrácii (https://www.npc.sk/sk/events/pribeh-znacky-sapotheca/; ukončenie registrácie: 24.3.2021 do 14.00 h)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Vplyv škodlivej entomofauny na dreviny v podmienkach mestského prostredia - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Kollár, PhD., Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Identifikácia mechanických ekvivalentov z topografie povrchu generovaných hydroabrazívnym flexibilným rezným nástrojom - inauguračná prednáška. Prezentovaný spôsob umožňuje identifikáciu a determináciu mechanických ekvivalentov pružnostných a pevnostných parametrov materiálov. Technologický proces dezintegrácie materiálov hydroabrazívnym flexibilným rezným nástrojom sa špecificky "podpíše" na vlastnostiach povrchu materiálu, tzn., že ide o technologickú dedičnosť a z charakteru tohto zápisu možno potom exaktne "prečítať" a analytickým spôsobom definovať jeho mechanické vlastnosti. Na základe meraní drsnosti Ra reznej stopy v ľubovoľnej meranej hĺbke h a určenie retardácie reznej stopy Yret je novo určená mechanická konštanta plasticity Kplmat. Tento materiálový parameter slúži na stanovenie obálky a ekvivalentov mechanických parametrov materiálov ako v pružnej, tak aj v plastickej oblasti pretvárania, vrátane predikcie a konštrukcie numerických parametrov pre technické i skutočné zložky napäťovo-deformačných σ-ε diagramov pre rôzne druhy materiálov.
Prednášajúci: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Akvizícia a odpredaj majetku - výberová online prednáška
Prednášajúci: Kristína Čeligová, IBM, Manager of Acquisitions Accounting & Ledger Projects
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: Cisco Webex Meetings (link bude zverejnený deň pred konaním prednášky)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Zosuvy: aktuálne trendy v sanácii zosuvov ako jedného z dôsledkov povodní - výberová online prednáška zameraná na problematiku zosuvov a aktuálnych trendov v ich sanácii Prednáška je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: RNDr. Pavol Tupý, ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Nové prístupy softvérového spracovania v účtovníctve - výberová online prednáška zameraná na automatizované spracovanie účtovníctva, súčasnosť a perspektívy.
Prednášajúci: Ing. Tarkoš, Ing. Strižincová, spoločnosť IBM Slovensko, spol. s r. o., Talent Acquisition Strategic Partner Employer branding & University Relations Project Manager
Dátum a čas: 22. 3. 2021, 9.00 - 11.00 h
Online prenos: webex
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Trieskové delenie pri prvotnom spracovaní dreva - inauguračná prednáška zameraná  na problematiku trieskového delenia pri prvotnom spracovaní dreva. Prednáška sa venuje popisom rezných nástrojov pri trieskovom delení a analýze procesu delenia dreva. Pozornosť je venovaná rezným nástrojom pri pílení, sekaní a roztrieskovaní dreva, kde je bližšie popísaná ich geometria, výpočet rezných síl a faktory podmieňujúce proces rezania. Druhá časť inauguračnej prednášky svojim obsahom podporuje vykonané experimentálne merania a výsledky z riešenia vedeckých projektov na Fakulte techniky TU vo Zvolene. Prednáška poukáže na prepojenie empirických a teoretických metód poznávania procesu delenia dreva pri prvotnom spracovaní.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Katedra environmentálnej a lesníckej techniky Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene
Dátum a čas: 17. 3. 2021, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Vplyv vybraných technologických parametrov tlakového liatia na mechanické vlastnosti odliatkov - inauguračná prednáška. Prezentuje dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na mechanické vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin. Dôležitú pozornosť autor venuje najmä problematike zvyšovania kvality tlakových odliatkov. V ďalšej časti prednášky autor informuje najmä o výsledkoch výskumu, ktorý je zameraný na zistenie závislostí medzi vybranými technologickými parametrami tlakového liatia (rýchlosť lisovania, tlak lisovania, teplota taveniny a teplota formy) vzhľadom k pevnostným a úžitkovým vlastnostiam tlakových odliatkov na báze Al-Si, ktoré sú reprezentované medzou pevnosti v ťahu a pórovitosťou s možnosťami využitia zistených závislostí v technológií tlakového liatia kovov v oblasti strojárskych technológií. V záverečnej časti sú naznačené možnosti požadovanej kvality odliatkov prostredníctvom optimálneho nastavenia technologických parametrov tlakového liatia.
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Katedra navrhovania monitorovania technických systémov Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Dátum a čas: 17. 3. 2021, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams
 
Téma: Tvorba efektívnych tímov a motivácia zamestnancov - výberová online prednáška
Prednášajúci: Tibor Molnár, Nestlé, National Field Sales, manažér
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, potravinárstvo.
 
Téma: General presentation on the role and functioning of the European Commission Presentation on Market Measures (including the Unfair Trading Practices Di - výberová online prednáška. Programme : Login via Webex around 09.15. 09.30 : Marek Beran (DG AGRI) – General presentation on the role and functioning of the European Commission 10.30 : short break 10.40 : Annette Kliemann (DG AGRI) and Judit Szentes (DG AGRI) – Presentation on Market Measures (including the Unfair Trading Practices Directive). 11.40 : end of the online session with the European Commission
Prednášajúci: Marek Beran (DG AGRI) , Annette Kliemann (DG AGRI), Judit Szentes (DG AGRI), Európska komisia
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 9.30 - 11.40 h
Online prenos: ecconf.webex.com
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Spiace miesta - online webinár. Projekt Spiace miesta sa snaží zmapovať opustené budovy a priestory (nielen) v mestskom prostredí. Zatiaľ iba v rámci Bratislavy, no ambíciou je dostať sa do všetkých kútov Slovenska. Ako by sa dali spiace miesta zobudiť? Odpoveď budeme hľadať spolu s urbanistkou a architektkou Verou Kyseľovou. Webinár prebieha pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech; kontaktná osoba: Zuzana Špuntová; spuntova@azu.sk
Prednášajúci: Vera Kyseľová - architektka, urbanistka, OZ Spiace miesta
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo, biológia.
 
Téma: Environmentálne záťaže v podmienkach Slovenska - výberová online prednáška  zameraná na popis základných princípov, cieľov a opatrení na úseku environmentálnych záťaží na Slovensku v súlade so Štátnym programom sanácií environmentálnych záťaží, proces identifikácie environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, prevádzkovanie informačného systému environmentálnych záťaží, popis úloh a participácie SAŽP na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych predpisov a strategických dokumentov v oblasti environmentálnych záťaží, ako aj na opis niektorých vybraných sanácii EZ, prípadne realizovaných prieskumov.
Prednášajúci: Ing. Jaroslav Helma, PhD.,Slovenská agentúra životného prostredia, špecialista EZ
Dátum a čas: 11. 3. 2021, 15.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environtmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Telematika a inteligentné riadenie strojového parku v presnom poľnohospodárstve - výberová online prednáška  zameraná na charakteristiku a praktické ukážky funkcionality telematického systému využívaného v rámci operatívneho riadenia strojov v presnom poľnohospodárstve.
Prednášajúci: Ing. Martin Kurčík, Agroservis, spol. s.r.o. (technická podpora a manažment systému John Deere FarmSight pre zákazníkov zo SR)
Dátum a čas: 9. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Tangled Lines: Keď nám siete krivia vlastný sebaobraz - online prednáška zameraná na vplyv internetu a sociálnych médií na spoločnosť a politické systémy. Webinár sa uskutoční pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech. Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Špuntová; mail: spuntová@azu.sk
Prednášajúci: Tomáš Kriššák, projektový manažér a komunikačný poradca v Nadácii otvorenej spoločnosti, politológ. Zastáva tiež funkciu moderátora v iniciatíve #somtu, stojí za projektom Sebavedomé Slovensko a aktívne sa podieľa na zvyšovaní mediálnej gramotnosti slovenskej verejnosti. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí aj práca s mládežou a rozvoj projektov zameraných na zníženie radikalizácie spoločnosti, čo ho priviedlo k produkcii komiksov venovaných osobnostiam slovenských dejín.
Dátum a čas: 4. 3. 2021, 15.00 h
Online prenos: Facebook Projektu AZU - Aktivita zvyšuje úspech https://www.facebook.com/events/257154362658947
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment,biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.
 
Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online výberová prednáška v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571
Prednášajúci: prof. Ing. Luboš Jurík, PhD.,Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 3. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Podnikať alebo nepodnikať na Slovensku v potravinárstve? To je otázka - online výberová prednáška. Oplatí sa založiť si podnikanie v dnešnej náročnej dobe? To je asi tá najťažšia otázka - odpovedať sa na ňu pokúsi Maroš Zeleňák. Mladý podnikateľ začínal v spoločnosti Redbull, neskôr založil vlastný obchod, v ktorom sa venuje výrobe a predaju populárnych "cookies". Marošova vlastná značka AHA Cookies má cveng doma, aj za hranicami Slovenska. Webinár prebehne pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech.  Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Špuntová; mail: spuntová@azu.sk
Prednášajúci: Maroš Zeleňák, zakladateľ AHA Cookies
Dátum a čas: 2. 3. 2021, 17.00 h
Online prenos: Facebook Projektu AZU - Aktivita zvyšuje úspech https://www.facebook.com/events/857766631737902
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, biotechnológie, potravinárstvo.
 
Téma: Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania - online výberová prednáška v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy".
Prednášajúci: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 2. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Automatické navigačné systémy v poľnohospodárskych strojoch - online výberová prednáška zameraná na automatické navigačné systémy v nadväznosti na efektívnu prácu poľnohospodárskych strojov. Prednáška je plánovaná v rámci výučby predmetu presné poľnohospodárstvo.
Prednášajúci: Ing. Ján Soták, obchodný manažér
Dátum a čas: 2. 3. 2021, 13.00 - 14.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) - online výberová prednáška v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy".
Prednášajúci: Ing. Danica Lešková, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
Dátum a čas: 1. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Softvérové riešenie podvojného účtovníctva - online výberová prednáška zameraná na praktickú prezentáciu softvérového riešenia podvojného účtovníctva
Prednášajúci: P. Kovačič, Intes Trnava s. r. o., vývoj a aplikácia Wintes SQL
Dátum a čas: 1. 3. 2021, 9.00 - 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 

FEBRUÁR 2021

Téma: Lesnícka technika a manipulácia na lesných skladoch - online prednáška zameraná na mobilnú techniku v lesníctve, od výkonných ťažbových strojov až po odvozné prostriedky, určené na sústreďovanie drevnej hmoty. Druhá časť prednášky predstaví manipulačné prostriedky pri spracovaní drevnej hmoty, ich jednotlivé časti a konštrukciu.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kováč, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 25. 2. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
 
Téma: Mobilná technika v lesníctve - online prednáška zameraná na  ciele, prípravu a popis skúšok strojov v prevádzkových a laboratórnych podmienkach.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 24. 2. 2021
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
 
Téma: Mobilná technika v lesníctve - online prednáška zameraná na mobilné stroje používané pri ťažbe dreva a manipulácii drevnej hmoty. Hlavné úlohy a časti harvestera. Stroje na sústreďovanie dreva (vývozné súpravy).
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kováč, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 23. 2. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.
 
Téma: From Strategy to Budget at Plzensky Prazdroj - online výberová prednáška, zameraná na poskytnutie vedomostí a zručností týkajúcich sa finančného riadenia,plánovania a rozhodovania v spoločnosti Plzeňský Prazdroj.
Prednášajúci: David Udal, finančný riaditeľ spoločnosti Plzeňský Prazdroj
Dátum a čas: 21. 2. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Jednooperačné ťažbovo-dopravné stroje - online prednáška zameraná na popis jednooperačných ťažbovo-dopravných strojov používaných v lesnom hospodárstve. V prednáške budú bližšie popísané univerzálne kolesové traktory UKT, lesnícke kolesové traktory LKT, traktory používané v lesníctve a výkonnosť strojov a technologické parametre traktorov a ťahačov.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta techniky, Katedra environmentálnej a lesníckej techniky
Dátum a čas: 16. 2. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.

DECEMBER 2020

Téma: VeRKA - Jitka Trevisan: Cesty - cykly - križovatky - online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA). Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.
Prednášajúci: Ing. Jitka Trevisan, AKA, Ateliér Trevisan (ta+), FA ČVUT v Prahe. Autorizovaná krajinná architektka a projektová manažérka s medzinárodnými skúsenosťami a 30 rokmi praxe. Zameriava sa na kreatívne použitie rastlín. Tvorí landart a zachraňuje staré ovocné odrody. Od jesene 2020 vedie Ateliér krajinnej architektúry na FA ČVUT v Prahe.
Dátum a čas: 15. 12. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment.
 
Téma: Park Jama - verejný priestor - výberová online prednáška. Ako sa dá premeniť zdevastovaný cyklistický štadión na moderný park 21. storočia? Ktoré sú určujúce analýzy priestoru potrebné pre vypracovanie krajinno-architektonického návrhu? Čo obsahujú jednotlivé stupne projektovej dokumentácie? Čomu musí čeliť krajinný architekt pri samotnej realizácii parku? Ako sa park vyvinul počas troch rokov od realizácie a ako sa na ňom odzrkadlila súčasná správa a údržba? Na tieto, ale aj ďalšie otázky odpovie krajinný architekt Ing. Eugen Lipka. Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektov KEGA 011SPU-4/2019 a 024SPU-4/2019.
Prednášajúci: Ing. Eugen Lipka, Lipka - záhradná architektúra, s.r.o
Dátum a čas: 14.12.2020 od 16:00 – 17:30
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Extrémne zrážky a klimatická zmena – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Horák, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas:  14. 12. 2020, 9.00 -11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Historické parky a záhrady – online výberové prednášky na tému revitalizácie a rekonštrukcie historických objektov v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Podujatie sa uskutočňuje s podporou grantov KEGA 011SPU-4/2019 a KEGA 09SPU - 4/2019.
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., autorizovaní krajinní architekti a vedecko-výskumná pracovníčika FZKI SPU Nitra
Dátum a čas: 10. 12. 2020, 16.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas: 8. 12. 2020, 15.30 – 16.15 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Ing. Elena Aydin, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 8. 12. 2020, 16.15 – 17.15 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Audit dlhodobého majetku - teoretické východiská a praktické skúsenosti – online výberová prednáška zameraná na teoretické východiská a praktické skúsenosti z účtovného auditu dlhodobého majetku. Konkrétne zameranie na audit obstrania, oceňovania, odpisovania a tvorby opravných položiek dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Prednášajúci: Ing. Zoltán Kováč, Ing. Tomáš Regináč, manažéri Delloitte Slovakia, Bratislava
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Dizajn verejných priestorov rezidenčných zón – online výberová prednáška organizovaná s podporou projektu KEGA 011SPU-4/2019.  Prednáška bude náhľadom na tvorbu verejných priestorov rezidenčných zón v podmienkach Slovenska. Priblíži ako vzniká návrh od prvotných myšlienok, cez analýzy, skice, modely až po finálnu projektovú dokumentáciu s dôrazom na základné kvalitatívne kritériá priestorov tohto typu a praktické skúsenosti z pohľadu krajinného architekta.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt, 2ka, sro
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 15.00 -16.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 9.00 -11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognóza letných a tropických dní) – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 11.00 – 12.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: VeRKA - Klára Salzmann: Krajina... - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA) Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry ,
Prednášajúca: Klára Salzmann, FA ČVUT. Absolventka krajinnej architektúry na Corvinus University v Budapešti (1982). Doktorát získala na SPU v Nitre (2008). Celý život žije a pracuje v krajine a s krajinou, ktorá je jej životným poslaním, profesiou, vášňou a koníčkom. Pracovala v URBIONE a na UHA v Banskej Bystrici. Bola vedúcou Katedry krajinárskej architektúry na ČZU v Prahe. V súčasnosti pôsobí na FA ČVUT v Prahe. Je autorkou modelového krajinného plánu pre Spálené Poříčí (2010) a projektu obnovy krajiny česko-nemeckého pohraničia. Venuje sa propagácii zeleno-modrej infraštruktúry. Je vedúcou pracovnej skupiny pre krajinu Rady vlády ČR pre udržateľný rozvoj.
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 17.00 - 18.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Budovanie osobnej značky -   výberová online prednáška v rámci predmetu manažment obchodnej firmy
Prednášajúci: Juraj Vinš, spoločnosť IBM; CEE Branding Lead (SK,CZ,LTU) & Social Media specialist
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 15.10 - 16.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Využite genomiky v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška. Genetické zlepšenie v populáciách hospodárskych zvierat je primárne zamerané na selektívny chov jedincov s požadovanými fenotypovými vlastnosťami. S rozvojom stále pokročilejších štatistických metód, ktoré maximalizujú selekciu pre dosiahnutie genetického zisku sa tento prístup prejavil ako mimoriadne úspešný s ohľadom na zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie. Informácie o organizácii a fungovaní genómu, ktoré sú v súčasnosti známe, by však mohli byť využité aj v šľachtiteľských programoch na zlepšenie viacerých vlastností. Aktuálne využívané metódy celogenómového sekvenovania a SNP čipy umožnili rozsiahle celogenómové asociačné štúdie, sledujúce vzťah medzi SNP markermi a hodnotenými vlastnosťami.
 
Téma: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD., Katedra financií FEM (organizuje: Ing. Beáta Novotná, PhD.)
Dátum a čas: 4. 12. 2020, 16.00 -18.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment.
 
Téma: Využite genomiky v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška. Genetické zlepšenie v populáciách hospodárskych zvierat je primárne zamerané na selektívny chov jedincov s požadovanými fenotypovými vlastnosťami. S rozvojom stále pokročilejších štatistických metód, ktoré maximalizujú selekciu pre dosiahnutie genetického zisku sa tento prístup prejavil ako mimoriadne úspešný s ohľadom na zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie. Informácie o organizácii a fungovaní genómu, ktoré sú v súčasnosti známe, by však mohli byť využité aj v šľachtiteľských programoch na zlepšenie viacerých vlastností. Aktuálne využívané metódy celogenómového sekvenovania a SNP čipy umožnili rozsiahle celogenómové asociačné štúdie, sledujúce vzťah medzi SNP markermi a hodnotenými vlastnosťami.
Prednášajúca: Assoc. prof. Dr. Gábor Mészáros, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Dátum a čas: 4. 12. 2020 o 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Transformácie v biznise a IT trendy - výberová online prednáška v rámci predmetu International finance v anglickom jazyku.
Prednášajúci:Tomáš Klement, IBM, senior manažér pre IBM Services Accounting
Dátum a čas: 3. 12. 2020 od 9.30 - 11.00 h
Online prenos: registrácia
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Ako začať pozemkové úpravy a aký je ich zmysel - výberová  online prednáška
Prednášajúci:RNDr. Anton Julény, ppu.sk s.r.o., autorizovaný projektant pozemkových úprav (http://www.ppu.sk/). Prednášajúci sa zaoberá aplikovanou matematikou a informatikou v geografických informačných systémoch a databázových systémoch. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte mechatroniky TnUAD a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa venuje spracovaniu pozemkových úprav na Slovensku.
Dátum a čas: 3. 12. 2020 o 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Cirkulárna ekonomika v praxi - energetické a materiálové zhodnocovanie odpadov v procese výroby cementu - výberová  online prednáška v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúci: Lukáš Haršány, ecorec Slovensko s.r.o., absolvent Krajinného inžinierstva na FZKI. Hlavným cieľom spoločnosti ecorec Slovensko je úprava odpadu a jeho ekologické spracovanie na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle.
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Využití videotréninku při rozvoji profesních kompetencí budoucích učitelů - výberová  online prednáška určená najmä študentom doplňujúceho pedagogického štúdia.
Prednášajúca: Ing. Marie Horáčková, Ph.D., ICV MENDELU, odborná asistentka
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Výskum v internetovom prostredí – 2 muse, s.r.o., výberová  online prednáška
Prednášajúca: Mgr. Stanislava Pučková, zástupkyňa riaditeľa v 2 muse, s.r.o
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 7:30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: CSR (Spoločenská zodpovednosť) v spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. - výberová  online prednáška v rámci predmetu medzinárodný manažment a podnikanie.  Jej cieľom je nielen poukázať na spoločenskú zodpovednosť firmy Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., ale zároveň v rámci projektu KEGA č. 005SPU-4/2019 Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí prepojiť teóriu s praxou. Príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z podnikateľskej praxe, medzinárodného a multikultúrneho prostredia pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania v náročnom globálnom prostredí. Prednáška je určená nielen študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre na dennej a externej forme štúdia, ale aj doktorandom, ktorí majú v tomto akademickom roku absolvovať predmet medzinárodné podnikanie. Organizátor: Katedra manažmentu v spolupráci s firmou Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. Odborní garanti: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD., doc. Ing. Radovan Savov, PhD., Ing. Jana Kozáková, PhD., Ing. Boris Rumanko.
Prednášajúci: Milica Danková, Plzeňský Prazdroj
Dátum a čas: 2. 12. 2020, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Podnikanie malých a stredných podnikov - rodinné a sociálne podnikanie - výberová  online prednáška
Prednášajúci: Rastislav Demeš, spolumajiteľ slovenskej značky TAJNA Vineyards & Winery. Toto rodinné butikové vinárstvo pestuje hrozno v Nitrianskej vinohradníckej oblasti na vlastných vinohradoch s rozlohou 25 hektárov. Butikové vinárstvo má limitovanú produkciu vína najvyššej kvality.
Dátum a čas: 2. 12. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Praktická aplikácia kalkulácií nákladov v poľnohospodárskom podniku - výberová online prednáška v rámci predmetu kalkulácie a rozpočty. Prednášku pre študentov, pedagógov, výskumníkov a ostatných záujemcov organizuje Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre.
Prednášajúci: Ing. Andrej Husár, PhD., HSH, s.r.o.
Dátum a čas: 1. 12. 2020, 11.00 - 12.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: VeRKA -  Ferdinand Leffler: Krajinný architekt, povolanie snov a poslaní - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi 2020. Organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: Ferdinand Leffler, Ateliér Flera, ČR, predstaví zopár realizovaných projektov, na príklade ktorých porozpráva o priebehu projektovania a realizácie a pokúsi sa budúcim a súčasným kolegom pripomenúť, akú významnú úlohu hrá práca s každou záhradou v kontexte mestského životného prostredia.
Dátum a čas: 1. 12. 2020, 17.00 - 18.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

NOVEMBER 2020

Téma: Čo robí projektant pozemkových úprav - výberová online prednáška.
Prednášajúci: RNDr. Anton Julény, ppu.sk s.r.o., autorizovaný projektant pozemkových úprav (http://www.ppu.sk/). Prednášajúci sa zaoberá aplikovanou matematikou a informatikou v geografických informačných systémoch a databázových systémoch. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte mechatroniky TnUAD a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa venuje spracovaniu pozemkových úprav na Slovensku.
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Transformácia v biznise a IT trendy - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Tomáš Klement, senior manažér IBM Services Accounting
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://ibm.webex.com/meet/klement
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete - výberová online prednáška. Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti. Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť napr. pri video pohovore do zamestnania, rozširovaní on line vzdelávania, či virtuálnom in house.
Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Úloha seberozvoja v živote zamestnanca Nestlé, podtitul: „Nabíráme zaměstnance pro to, co umí, a loučíme se s nimi pro to, jací jsou...“ - výberová prednáška v rámci predmetu organizácia manažérskej práce. Prednášku pre študentov, pedagógov, výskumníkov a ostatných záujemcov organizuje Katedra manažmentu FEM SPU v rámci spolupráce SPU v Nitre a spoločnosti Nestlé.
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner pre technickú divíziu a Slovensko
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Pietne miesta vo výučbe krajinnej architektúry -  výberová online prednáška spojená s workshopom
Prednášajúci: pedagógovia a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  predstavia rozpracované projekty a tiež už ukončené projekty z minulých rokov, o ktorých budú diskutovať s odborníkmi z praxe ako Ing. Karel Slánský, Mgr. Richard Pročka, PhD., Ing. arch. Lívia Dulíková. Online prednáška a workshop sú súčasťou cyklu PIETNE MIESTA : MIESTA IDENTITY a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre.
Dátum a čas: 27. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Medzinárodná distribučná politika - výberová online prednáška v rámci predmetu medzinárodný marketing. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Martin Čapla, PhD., Director Trade Management Sea Cargo Asia Pacific Cargo-Partners Hongkong
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://bit.ly/distrpolitika
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas:  26. 11. 2020, 9.00 – 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Vojnové pomníky mesta Nitry. Čo my s tým? - výberová online prednáška. Prečo v Nitre vznikli hneď tri pomníky obetí Veľkej vojny? Prečo nie je pomník T. G. Masaryka a padlých legionárov 7. pešieho pluku na svojom mieste? Prečo vojnové pomníky vo verejnom priestore mesta mnohí ľudia prehliadajú, akoby v ňom ani neboli? Aké by vlastne mohlo byť miesto a funkcie vojnových pomníkov v súčasnom verejnom priestore a kto by s tým mohol niečo urobiť? Cieľom prednášky nie je „len“ predstaviť súbor vojnových pomníkov, ktoré v priebehu 20. storočia na území mesta Nitry vznikli, ale aj načrtnúť možné odpovede na rad otázok, ktoré si v súvislosti so súčasným stavom vojnových pomníkov (v Nitre) kladieme, a tiež zvážiť, kto pri riešení tejto situácie môže pomôcť. Prednáška je realizovaná v rámci projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre
Prednášajúci: Mgr. Richard E. Pročka, PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Immigrant Entrepreneurs – The Process of Challenges and Drivers - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Ghazal Zalkat - Halmstad University, Švédsko
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams https://cutt.ly/wgtmNIX
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Obnova vojnových cintorínov 1. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku - výberová online prednáška v rámci cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Severovýchodné Slovensko bolo jediné miesto dnešnej Slovenskej republiky, kde sa počas prvej svetovej vojny bojovalo a od novembra 1914 do mája 1915 zahynulo viac ako 50 000 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády. O vojnových cintorínoch na území Prešovského kraja sa však donedávna veľa nevedelo. Až vďaka projektu mapovania a obnovy vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku, ktorý realizovali nadšenci z Klubu vojnovej histórie od roku 2007, je dnes na území Prešovského kraja zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200 vojnových cintorínov. Najväčším cintorínom z I. svetovej vojny na Slovensku je cintorín nad obcou Veľkrop, miesto posledného odpočinku pre 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády, dnes národná kultúrna pamiatka. Mgr. Martin Drobňák je predseda a zakladateľ Klubu vojenskej histórie Beskydy, erudovaný historik a európska špička v oblasti výskumu, záchrany, obnovy a starostlivosti o vojnové cintoríny 1. svetovej vojny
Prednášajúci: Mgr. Martin Drobňák, Klub vojenskej histórie Beskydy
Dátum a čas: 25. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Záhradná architektúra nie je len doplnkom stavby. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry. Prednáška ponúkne prierez tvorbou autora od prvých skúseností s projekciou, cez vytváranie vlastných postupov práce, až po získavanie podnetných skúseností prostredníctvom tvorby privátnych záhrad realizovaných na Slovensku a v blízkom zahraničí. Súčasťou prezentácie bude spolupráca s architektonickými ateliérmi na developerských projektoch, postupy práce a získavanie zákaziek, spolupráca s verejným sektorom a účasť v súťažiach.
Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD., Guldan Architects / New Garden Design. Autorizovaný krajinný architekt, absolvent SPU v Nitre (2002).  Vo svojom portfóliu má desiatky projektov privátnych záhrad, strešných záhrad a terás, zelene verejných priestorov a administratívnych budov. Nominácia na cenu CE.ZA.AR. 2014 v kategórii Exteriér. Viacnásobný laureát ceny Záhrada Park Detail roka. Od roku 2015 člen predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) a predseda Výboru krajinných architektov. Člen Správnej rady SZKT. Popri projekčnej práci vedie obchodno-realizačnú spoločnosť NewGardenDesign so sídlom v Bratislave, ktorá projekty navrhnuté ateliérom GuldanArchitects realizuje priamo pod autorským dozorom autora.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Marketing a komunikácia verejnej správy v číslach - webinár
Prednášajúci: Mgr. Peter Kubica, marketing samospráv
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Čerpacie stanice, alternatívne stokové systémy - tlakový, podtlakový systém - výberová online prednáška.
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
 
Téma: Pamätník holokaustu Rómov a Sintov v Čechách - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Ing. Jan Sulzer,krajinársky ateliér TERRA FLORIDA, Praha. Jan Sulzer je absolventom krajinárskej architektúry na MZLU v Brne. Počas štúdia nazbieral cenné skúsenosti z praxe v Záhradách Pražského hradu, v Květné zahradě v Kroměříži alebo v Anglicku v záhradách Sherborne Castle. Nadviazal spoluprácu s popredným českým krajinárskym ateliérom TERRA FLORIDA, s ktorým pracuje dodnes.  Venuje sa navrhovaniu vegetácie vo všetkých podobách. Návrh Pamätníka holokaustu Rómov a Sintov v Čechách (Lety u Písku) vzišiel z medzinárodnej krajinársko-architektonickej súťaže pre Múzeum rómskej kultúry v r. 2019.  Autormi víťazného návrhu sú Ing. Jan Sulzer, Ing. arch. Lucie Vogelová — TERRA FLORIDA v.o.s., MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl — Atelier Světlík.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Monument v Majeri - obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Monument v Banskej Bystrici - Majeri vznikol na mieste vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Vojnový cintorín, ktorý vznikol v roku 1915 pri vojenskej nemocnici a bolo tu pochovaných 1380 vojakov ôsmich národností, takmer zanikol pri výstavbe cesty. V snahe o záchranu zvyšku cintorína bola v roku 2016 vypísaná architektonicko-urbanistická súťaž, ktorej víťazom sa stal kolektív autorov Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. a Mgr. Art. Maroš Greš s návrhom Monumentu. Návrh bol zrealizovaný a sprístupnený bol v roku 2018 pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Autori za návrh Monumetu získali v roku 2019 Cenu Duša Jurkoviča a v roku 2020 cenu CE ZA AR.
Prednášajúci: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Katedra architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.
Dátum a čas: 23. 11. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Komunikácia – globálne a sofistikovane  - výberová online prednáška. Budúcnosť nie je možné riadiť, je ju možné predvídať. Súčasná doba, ktorá je poznačená celosvetovou pandemickou situáciou si vyžaduje vnímať témy v perspektíve, meniť celkový pohľad aj na komunikáciu, ako na nenahraditeľný komunikačný multiplikátor. Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie dlhodobých praktických skúseností z manažérskej komunikácie, získaných v domácom a zahraničnom prostredí medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete. Odborné garantky: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., FEM, doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., FEŠRR SPU v Nitre, doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., MTF v Trnave, Ing. Jana Hroncová - Vicianová, PhD., EF UMB v Banskej Bystrici
Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s., Nové Zámky
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 7.30  - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Medzinárodné organizácie v oblasti tvorby noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ich vzťah k EÚ - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ing. Viera Baričičová, PhD. je hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Dlhoročne sa venuje problematike kvality záhradníckych produktov, pričom sa sama podieľa na tvorbe nových štandardov, ich úprave a zavádzaní do praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Verejné priestory a genius loci - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania, FAD STU v Bratislave. Katarína Kristiánová vyštudovala architektúru a urbanizmus, urbánny manažment a krajinárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Erazmovej univerzite v Rotterdame. V roku 2013 získala prestížne štipendium Getty Foundation a hosťovala v Getty Conservation Institute v Los Angeles. Venuje sa krajinnej architektúre a krajinnému plánovaniu, ochrane a zachovaniu hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, zelenej infraštruktúre, udržateľnosti rozvoja miesta a využívaniu riešení blízkych prírode. V týchto oblastiach sa podieľa na riešení mnohých medzinárodných projektov, prednáša a publikuje. Zastupuje STU v Bratislave v ECLAS - Európskej rade škôl krajinnej architektúry a v LE: NOTRE Institute. Prednáška je realizovaná aj vďaka projektu KEGA 015SPU-4/2020 UNI:ARCH.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 16.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Využitie heterózy a inbrídingu v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška. Párenie príbuzných jedincov (príbuzenská plemenitba) alebo inbríding sa prejavuje zmenami v priemernom vývine vlastnosti v populácii. Tieto zmeny sú výsledkom dvoch javov: samotná zmena frekvencií génov v populácii a zmeny fitnes asociované so zmenou frekvencií genotypov. Je jasné, že v prípade použitia príbuzenskej plemenitby sa zvyšuje frekvencia homozygotov na úkor heterozygotov. Jedným zo želaných efektov inbrídingu je, že v dôsledku dominancie bude priemerná hodnota vlastností homozygotov vyššia ako u heterozygotov. Podobným fenoménom je heteróza – hybrid vigor, charakterizovaná ako biologický jav, ku ktorému dochádza v dôsledku kríženia rozdielnych genetických jednotiek (jedincov), a ktorá je dôsledkom rozšírenia ich genetického základu. Podstatou heterózy je zvyšovanie početnosti heterozygotných genotypov na úkor homozygotných.
Prednášajúci: prof. Ing. Luboš Vostrý, PhD., Česká zemědělská univerzita Praha
Dátum a čas: 20. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams,
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Alternatívne zdroje získavania energie - Fotovoltické a solárne panely - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Bištuť, produktový manažér v ZSE Energia, a.s.
Dátum a čas: 19. 11. 2020, 11.00 h
Online prenos: MS Teams, prihlasovací kód: 6x39rd6
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Manažment sociálneho podniku - workshop. Manažment a riadenie podniku s akcentom na špecifiká sociálneho podnikania a tzv. „mäkké faktory“ podnikania. Konkurenčná výhoda a konkurencieschopnosť SP. Výhody SP na trhu práce, výhody SP pre rozvoj modernej spoločnosti.
Prednášajúci: Mgr. Marcela Hajtmánková; Ing. Eva Pongrácz, PhD., TENENET, Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dátum a čas: 18 11. 2020, 9.00 - 13.00 h
Online prenos: Zoom (https://zoom.us/meeting/register/tJYpdeitrDIoGdQMerQ6GvvoJXvAVPZUs1oK - podmienené registráciou)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Pôda – živý ekosystém a základný výrobný prostriedok - výberová online prednáška. Organominerálny komplex, systematické vzťahy a súvislosti / symbióza koreňového systému rastlín a pôdnej mikrobioty / princípy a vzťahy komunikácie v rhizosfére / manažment vody a vzduchu – pórovitosť pôdy technologické aspekty a technické riešenia pre oživenie pôdy a zastavenie degradácie pôdnej štruktúry /mýty v rastlinnej výrobe a ekonomika produkcie na pôde.
Prednášajúci: Ing. Ľubomír Marhavý, konateľ firmy Biopratex s.r.o.
Dátum a čas: 18 11. 2020, 16.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, biológia.
 
Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Dávame miestam zmysel - výberová online prednáška. Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne / Ateliér Krejčiříkovi. Přemysl Krejčiřík je absolventom Záhradníckej fakulty v Lednici (1996), kde od roku 1998 vyučuje Ateliér venovaný obnove pamiatok. Je autorizovaný krajinný architekt v Česku a hosťujúci KA na Slovensku. Od roku 1996 so svojou manželkou vedie Ateliér Krejčiříkovi, ktorý sa špecializuje na obnovu pamiatok, ale neboja sa ani nadčasových dizajnových riešení. Za obnovu Hospitálu Kuks získal Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. Ateliér obnovil vyše 50 zámockých areálov. Podieľa sa tiež na obnove zámockých záhrad v Holíči. Obnova Mierového námestia v Trenčíne, na ktorej spolupracoval, získala titul Stavba roka.
Dátum a čas: 17. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Budovanie, rozvíjanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi - výberová online   prednáška vhodná pre všetkých študentov, prioritne pre študentov  FEM (manažment, marketing)
Prednášajúci: Ing. Veronika Jadroňová, manažérka pre kľúčových zákazníkov pre oblasť cukroviniek, Nestlé
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Smart rozvoj vidieka -výberová  online prednáška, ktorá priblíži koncept smart rozvoja vidieka a príklady jeho konkrétnej aplikácie v území.
Prednášajúci: Ing. Tomáš Kozolka, Národná sieť rozvoja vidieka pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 8.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Spoločenská zodpovednosť v medzinárodnom podnikaní - výberová online prednáška v rámci predmetu medzinárodný manažment a podnikanie. Jej cieľom je nielen poukázať na spoločenskú zodpovednosť firiem, ale zároveň v rámci projektu KEGA č. 005SPU-4/2019 Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí prepojiť teóriu s praxou. Príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z podnikateľskej praxe, medzinárodného a multikultúrneho prostredia pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania v náročnom globálnom prostredí. Prednáška je určená nielen študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v externej forme štúdia, ale aj doktorandom, ktorý majú v tomto akademickom roku absolvovať predmet medzinárodné podnikanie.
Prednášajúca: Lucia Vargová, Kaufland
Dátum a čas: 13. 11. 2020, 16.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Diskusia o projekte Klíma ťa potrebuje - #klimatapotrebuje -výberová online prednáška
Prednášajúci: Michal Sabo, klimatický aktivista
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Nové trendy v analýzach kódujúcich oblastí génov rastlín relevantných v alergomike - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Zrecí proces mäsa ako dôležitá súčasť výroby mäsových výrobkov - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv štartovacích kultúr, prebiotík a okysľujúcich látok na kvalitu trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov
Prednášajúci: Ing. Miroslav Kročko, PhD., Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Presentation Skills - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Fraser Andrew Gault – Gault Consulting
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 14.00 h
Online prenos: MS Teams https://cutt.ly/agtmVpN
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Základné princípy manažmentu zrážkovej vody - výberová online prednáška. Priblíži možnosti manažmentu zrážkovej vody v urbanizovanom prostredí s ohľadom na podporu zeleno-modrej infraštruktúry. Prednáška sa realizuje v rámci KEGA projektov 011SPU - 4/2019 a 024SPU-4/2019.
Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., KKI FZKI
Dátum a čas: 11 11. 2020, 13.30 h
Online prenos:  MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Psychológia nákupných rozhodnutí - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Martin Števár, Nestlé Slovensko, manažér zodpovedný za stratégiu a smerovanie kategórie kávy a horúcich nápojov na slovenskom trhu
Dátum a čas: 11 11. 2020, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Obchodné centrá v čase a priestore - výberová online prednáška
Prednášajúca: Ing. Mgr. Michala Mičíková, MBA, Marketing Specialist OC Mlyny Nitra
Dátum a čas: 11 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Skúšanie spaľovacích motorov pri kontinuálnom a diskrétnom meraní v laboratórnych podmienkach - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD., Katedra dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 11.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Inauguračná prednáška je svojim obsahom zameraná na problematiku skúšania vozidlových spaľovacích motorov. Pozornosť je venovaná základným pojmom, parametrom a definíciám z oblasti spaľovacích motorov, účelu skúšok, druhom skúšok, ako aj zásadám pri príprave a realizácií experimentálnych meraní. Inauguračná prednáška je doplnená o realizované experimentálne merania s ich vyhodnotením a vzájomným porovnaním. Jednotlivé vykonané experimentálne merania a postupy ich realizácie sú doplnené o inštruktážnu video prezentáciu. V inauguračnej prednáške je zdôraznená dôležitosť výberu vhodných metód merania pri skúšaní vozidlových spaľovacích motorov a možné spôsoby zvýšenia ekologickej bezpečnosti pri monitorovaní emisného stavu vozidlového spaľovacieho motora. V záverečnej časti je pozornosť upriamená na prepojenie témy inauguračnej prednášky s výskumnou oblasťou a vedeckou školou inauguranta.
 
Téma: Využitie elektrických vlastností potravín a poľnohospodárskych materiálov - inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Katedra fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
V úvode prednášky sú uvedené elektrické vlastnosti materiálov. Potravinárske a poľnohospodárske materiály sú väčšinou biologického pôvodu, teda je popísaný transport náboja v takýchto materiáloch. Autorka v krátkosti uvádza metódy merania elektrických vlastností. Ďalšia časť je venovaná faktorom, ktoré ovplyvňujú elektrické vlastnosti biologických materiálov. Hlavná pozornosť je venovaná využitiu elektrických vlastností pri hodnotení potravín a poľnohospodárskych materiálov. Táto časť je rozdelená na využitie elektrických vlastností kvapalných materiálov, vlastností ovocia a zeleniny, vlastností sypkých materiálov a vlastností ďalších potravinárskych materiálov. V prednáške je uvedený prehľad informácií z veľkého množstva zahraničnej a domácej literatúry dotýkajúcej sa spomínanej problematiky. Autorka informuje najmä o výsledkoch meraní a o výskume elektrických vlastností množstva rôznych materiálov uskutočnených na Katedre fyziky. V závere sú naznačené možnosti intenzívnejšieho využívania fyzikálnych vlastností v potravinárskom priemysle.
 
Téma: AWE strom a krajina - výberová online prednáška ponúkne exkurz do histórie profesie krajinného architekta v slovenských podmienkach. Predstaví typologickú rôznorodosť zadaní, riešených priestorov a charakteru diel, na ktorých ateliér pracoval - od detailu až po krajinný segment. Pozornosť poslucháčov upriami na dosiaľ neriešenú problematiku slovenskej krajiny v komplexnom ponímaní a nastolí otázniky nad budúcim smerovaním profesie slovenského krajinného architekta. Viac informácií
Prednášajúca: Ing. Eva Wernerová, autorizovaná krajinná architektka, AWE Ateliér
Dátum a čas: 10. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Aplikácia medzinárodných štandardov pre kvalitu a bezpečnosť potravín - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv konzervačných činidiel na analýzu zloženia vzoriek surového kravského mlieka
Prednášajúci: Ing. Peter Zajác, PhD., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 11. 2020, 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
 
Téma: Stratégie vstupu na trh a marketing v Číne - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou predmetu medzinárodný marketing a globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Market entry strategies and marketing in China - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou predmetu medzinárodný marketing a globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Emotional Intelligence and Multicultural Teams  - výberová online prednáška v anglickom jazyku určená predovšetkým študentom predmetu International Management and Entrepreneurship, zameraná na rozvoj emocionálnej inteligencie a jej úlohy v praxi manažérov.
Prednášajúci: Fraser Gault, GAULT Consulting - CEO
Dátum a čas: 5. 11. 2020 o 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Zelené opatrenia v krajine - krajina a voda - online prednáška. Čo sú to "zelené opatrenia v krajine"? Zadržiavame na Slovensku dažďovú vodu správne? A v akých množstvách, postačuje to? Čo funguje, čo by sme mali naopak zlepšiť? Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v spolupráci s Národným rozvojovým projektom MŠVVaŠ AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúca: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 17.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Spoločenská zodpovednosť podnikov - výberová online prednáška zameraná na oboznámenie študentov s problematikou spoločenskej zodpovednosti v podnikaní či príkladmi realizácie CSR aktivít v praxi.
Prednášajúca: Lucia Vargová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. - firemná komunikácia
Dátum a čas: 4. 11. 2020 o 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Diskriminace nejen ve školství - výberová online prednáška určená najmä pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia v rámci predmetu organizácia a riadenie školstva.
Prednášajúca: Ing. Marie Horáčková, Ph.D. – CV Mendelova univerzita v Brne, odborná asistentka
Dátum a čas: 4 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, biotechnológie, biológia, ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Critical thinking - výberová online prednáška
Prednášajúci: Fraser Gault, Gault Consulting
Dátum a čas: 4 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://us02web.zoom.us/j/4673095701pwd=MUtyc2FUUFpXOEtwUDJKckZqQkVFUT09 Meeting ID: 467 309 5701 Passcode: 0xR3
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: HET LANDSCHAP: O práci a štúdiu v Holandsku - výberová online prednáška.
Prednášajúca: MSc. Zuzana Jančovičová, Akadémia architektúry v Amsterdame, spoločnosť DS, LAARC. Zuzana Jančovičová je registrovaná krajinná architektka so zameraním na sociálno-priestorovú analýzu. Vyštudovala Wageningen University v Holandsku (MSc) a SPU v Nitre (Ing). Už počas štúdia sa zaujímala o estetiku, ekológiu a vnímanie životného prostredia. V minulosti pracovala v ateliéroch Vista, Karres en Brands a Bureau B + B. Jej silnou stránkou je koncepčné dizajnérske myslenie a tvorba vízií pre krajinu a mesto. V súčasnosti pracuje v spoločnosti DS a vyučuje na Akadémii architektúry  v Amsterdame. Od roku 2019 je členkou interdisciplinárneho  kolektívu L A A R C. Je víťazkou Europan 15 a Panorama Lokaal.  Zuzana Jančovičová v rámci svojej prednášky vyhodnotí 10 rokov strávených štúdiom a prácou v Holandsku. Predstaví viacero súťaží a projektov rôznych typov a mierok. Viac informácií
Dátum a čas: 3. 11. 2020, 17.00 - 18.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Rampolynå : Príbeh malej veľkej stavby - online prednáška. Dielo, ktoré pod vedením dánskeho stolára a architekta Tobiasa Foged Permina a architektky Danici Pištekovej z ateliéru Woven navrhli a zrealizovali nádejní mladí architekti z rôznych miest a krajín, získalo prestížne medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award 2020 a BigSEE Wood Design Award. Nadnárodné ocenenie BigSEE Architecture Award každoročne vyberá najkvalitnejšie architektonické projekty a realizácie z osemnástich krajín Európy v kategóriách: komerčná architektúra, rezidenčná architektúra, krajinný a urbánny priestor.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Čibik, doktorand FZKI
Dátum a čas: 2. 11. 2020, 17.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 

OKTÓBER 2020

Téma: Analytika v praxi - výberová online prednáška. Prednáška sa bude venovať praktickým príkladom aplikácie analytiky v praxi. Nepôjde o štatistickú teóriu a metódy, skôr praktický význam analytiky a prípadové štúdie jednotlivých firiem, ktorým analytika slúži v ich podnikaní.
Prednášajúci: Richard Kraus, spoločnosť SAS Slovensko, country manager
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Produktová politika spoločnosti TEKMAR na zahraničných trhoch - výberová online prednáška je zameraná na komplexný prístup k skúmaniu zahraničných trhov, plánovaniu, tvorby produktu a jeho komunikácie. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu medzinárodný marketing a určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Jozef Nitray, CSc., konateľ spoločnosti TEKMAR
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 13.30 h
Online prenos: http://bit.ly/fem-mm1
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Product policy for foreign markets in company TEKMAR - výberová online prednáška v anglickom jazyku je zameraná na komplexný prístup k skúmaniu zahraničných trhov, plánovaniu, tvorby produktu a jeho komunikácie. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu medzinárodný marketing a určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúca: Ing. Katarína Nitrayová, TEKMAR, International Key Account Manager
Dátum a čas: 28. 10. 2020, 7.30 h
Online prenos: http://bit.ly/fem-im
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Marketing na sociálnych médiách, Obsah, ktory funguje na sociálnych sietach - Hype, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Marek Didák, konateľ v spoločnosti Hype, s,r.o.
Dátum a čas: 28. 10. 2020, 7.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Krajinná architektúra v USA - výberová online prednáška.
Prednášajúca: doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury   . Zuzana Ambrožová študovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici, kde aktuálne pôsobí na Ústave zahradní a krajinářské architektury MENDELU v Brně. Je autorkou odborných publikácií o verejných priestoroch a histórii krajinnej architektúry. Počas svojho štúdia a akademickej praxe absolvovala viacero zahraničných stáží, okrem iného v USA, kde v rámci Fulbrightovho programu pôsobila na University of California v Berkeley a získala skúsenosti aj na Harvard University, UPenn a University of Virginia. Americkej krajinnej architektúre, ktorá je témou aj jej habilitačnej práce, sa intenzívnejšie venuje od roku 2014. Viac informácií
Dátum a čas: 27. 10. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Leader budúcnosti - výberová online prednáška určená pre študentov FEM v rámci predmetu organizácia manažérskej práce, ako aj ostatných študentov, odbornú i laickú verejnosť
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo, IBM, manager
Dátum a čas: 26. 10. 2020, 15.00 h
Online prenos: https://ibm.webex.com/meet/tomas.strbo (kliknúť na Join from your browser)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Blockchain- výberová online prednáška
Prednášajúci: Daniel Daučík, IBM, Digital Sales and Automation specialist at IBM & Event manager at Blockchain Slovakia
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 13.30 h
Online prenos:  Webex Cisco.  Registrácia: ibm.biz/spu_blockchain
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Territorial Market and Consumer Studies: Central Asia and Uzbekistan- výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Assoc. Prof. Khabibullo Pirmatov, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers (TIIAME), Uzbekistan
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams https://cutt.ly/mgtmL2J
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Aktuálna situácia v pestovaní a využívaní koreninových a aromatických rastlín v SR - verejná habilitačná prednáška zameraná na vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Prednášajúca: Ing. Ivana Mezeyová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Cenová a distribučná politika E-obchodovania. Tvorba cien. Dovoz a obstaranie tovaru - Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Vladimír Fuga, finančný riaditeľ v spoločnosti DPD
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 7.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách - verejná habilitačná prednáška zameraná na zelenú infraštruktúru v plánovaní a tvorbe krajiny
Prednášajúci: Ing. Attila Tóth, PhD., vysokoškolský pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 13.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Manažment zakladania a údržby výsadieb ruží - verejná habilitačná prednáška zameraná na reevidenciu a súčasný potenciál botanických ruží
Prednášajúca: Ing. Katarína Rovná, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
 
Téma: Vplyv podmienok welfare na výkonnosť koní - verejná habilitačná prednáška
Prednášajúca: Ing. Eva Mlyneková, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?146175K59DWJCU66 )
 
Téma: Veľkoobchod potravín METRO - výberová online prednáška realizovaná v rámci predmetu obchodná prevádzka a merchandising, ktorý zabezpečuje prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. Zameriava sa na praktické aspekty riadenia obchodnej prevádzky v podmienkach spoločnosti METRO.
Prednášajúci:
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 7.30 h
Miesto:
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
 
Téma: ROBME TO INAK – produkt, ktorý vystúpi z radu... Online webinár, ktorého cieľom je zdieľanie praktických dlhodobých skúseností, ilustrovaných konkrétnymi príkladmi z oblasti cestovného ruchu – počnúc tvorbou domácich a zahraničných produktov až po ich predaj, s akcentom na využitie online možností.
Prednášajúci: Ing. Peter Kobelár, FRIENDS TRAVEL – Váš svet dovoleniek
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre.
 
Téma: Dvojka - výberová online prednáška. Peter Pasečný bude hovoriť o príbehu ateliéru 2ka a jeho doterajšej tvorbe. Venovať sa bude najmä verejným priestorom a parkom. Predstaví princípy a metódy ich tvorby na príklade vlastných diel, ako aj overené postupy súčasnej krajinno-architektonickej tvorby v podmienkach Slovenska.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, Ateliér 2ka - spoluzakladateľ a vedúci ateliéru, autorizovaný krajinný architekt SKA
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 17.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Hypotekárne bankovníctvo v SR pod vplyvom koronakrízy. Aktuálne otázky a perspektívy - výberová online prednáška zameraná na aktuálne otázky týkajúce sa hypotekárneho bankovníctva, vývoj množstva hypotekárnych úverov, zadĺženosť slovenských domácností vplyvom hypotekárnych úverov, fázy úverovacieho procesu, aktuálne nízke úrokové sadzby vybraných bánk, odklad splátok hypotekárneho úveru vplyvom koronakrízy, perspektívy na trhu s hypotekárnymi úvermi. Prednáška je vedená formou dialógu medzi vyučujúcim predmetu bankové operácie a prednášajúcim odborníkom z praxe.
Prednášajúci: Ing. Martin Kiaba, PhD., hypotekárny špecialista, Tatrabanka a.s.
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Parametre populačnej dynamiky zajaca poľného na juhozápadnom Slovensku - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )
 
Téma: Epidemiologické štúdie a ich význam pri identifikácii rizikových faktorov chorôb - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. Marta Habánová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (online prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )
 
Téma: Motivácia - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Michal Marcinov, Ateliér L A B A K, autorizovaný krajinný architekt. Michal Marcinov bude hovoriť o skúsenostiach z praxe, ktoré nadobudol od absolvovania vysokej školy po dnes. Ponúkne autentický exkurz do zákulisia svojej práce a na “šuflíkových” i reálnych projektoch predstaví, čo tvorivá práca krajinného architekta prináša. Prezentácia projektov s autorským komentárom bude pokusom autora podať správu o tom, čo, prečo a ako robia vo svojej tvorbe, v čom nachádzajú a nenachádzajú inšpiráciu a motiváciu...
Dátum a čas: 19. 10. 2020 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijným odborom:  poľnohospodárstvo a krajinárstvo; ekologické a environmentálne vedy.
 
Téma: Design for All - navrhovanie bezbariérového prostredia - výberová online prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., vedúca Ústavu architektúry občianskych budov na FAD STU v Bratislave a Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA.  V študijnom programe architektúra a urbanizmus garantuje predmety občianske budovy I a občianske budovy II. Vo svojej výskumnej práci sa dlhodobo venuje problematike tvorby inkluzívneho prostredia. Riešila domáce i zahraničné výskumné projekty zamerané na hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia a identifikáciu architektonických bariér v prostredí vysokých škôl, hotelov, objektov sociálnych služieb na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje na medzinárodných projektoch, je odborníčkou v uvedenej oblasti a prednáša doma i v zahraničí.
Dátum a čas: 19. 10. 2020 13.30 - 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom:  ekologické a environmentálne vedy; poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Kompostovanie - online webinár pripravený v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech.  Paulína Kuricová zo spoločnosti JRK Waste Management, ktorá sa venuje riešeniam v odpadovom hospodárstve, predstaví možnosti spracovania bioodpadov v procese kompostovania z najrôznejších uhlov pohľadu.
Prednášajúca: Paulína Kuricová, marketingová manažerka JRK Waste Management
Dátum a čas: 13. 10. 2020 o 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo
 
Téma:  Home office a kancelária budúcnosti s využitím MS Teams - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Tóth, PhD., riaditeľ Copysolutions s.r.o.,
Dátum a čas: 12. 10. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment
 
Téma: Ekonomické váhy vlastností hospodárskych zvierat -  výberová online prednáška (súčasť predmetu šľachtiteľské programy v chove zvierat)
Prednášajúca: Ing. Zuzana Krupová, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby v.v.i. Praha - Uhřiněves, popredná odborníčka v oblasti stanovovania ekonomických váh vlastnosti hospodárskych zvierat.
Dátum a čas: 9. 10. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
 
Téma: International Business Environment: From Practical Business Perspective - výberová online prednáška v rámci predmetov: globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy; medzinárodný marketing
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA, absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 8. 10. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams http://bit.ly/femspu2
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Motivation of Intercultural Teams - výberová online prednáška v anglickom jazyku určená predovšetkým študentom predmetu International Management and Entrepreneurship, ale aj študentom slovenských študijných odborov a doktorandského štúdia.
Prednášajúci: Fraser Gault, GAULT Consulting - CEO
Dátum a čas: 8. 10. 2020 o 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Osobné finančné plánovanie (II.časť) - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: : Národný štandard finančnej gramotnosti, Beh života študenta SPU a možné riešenia, Finančné plánovanie – bankovníctvo, poisťovníctvo, dôchodky/renta, Finančné plánovanie – investovanie, Finančná sloboda.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 6. 10. 2020 o 7.30 - 10.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Socio - priestorové mapovanie verejných priestorov - výberová online prednáška. Mesto je viac než iba systémom prírodných a človekom vytvorených prvkov. Je živým organizmom v neustálom procese sebarealizácie. Je zhmotnením nespočetných vzťahov, ktoré ako vlákna tkajú materiálnu látku mesta. Verejné priestory, s ich intenzitou interakcií, sú najvýznamnejšími príkladmi tejto heterogénnej materiality mestského priestoru. Samotná definícia verejného priestoru je pritom jednou z najkomplikovanejších tém súčasného urbanizmu. V závislosti od regiónu, obdobia, či teoretickej školy, pohľad na verejný priestor sa neustále mení a vyvíja. Úlohou miest by preto malo byť podnecovanie jeho inkluzívnosti a otvorenosti.
Prednášajúci: Ing. Milota Sidorová, PhD., Metropolitný inštitút Bratislava, riaditeľka Kancelárie participatívneho plánovania
Dátum a čas: 5. 10. 2020 o 13.00 - 14.30 h
Online prenos: ZOOM
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Osobné finančné plánovanie (II.časť) - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: : Národný štandard finančnej gramotnosti, Beh života študenta SPU a možné riešenia, Finančné plánovanie – bankovníctvo, poisťovníctvo, dôchodky/renta, Finančné plánovanie – investovanie, Finančná sloboda.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 5. 10. 2020 o 10.00 - 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Areál SPU architektov V. Dedečka a R. Miňovského. Komentovaná prehliadka areálu SPU v Nitre, ktorý je Stavbou 20. storočia a národnou kultúrnou pamiatkou priblíži poznané a menej známe súvislosti vzniku a významu jedinečnej funkcionalistickej pamiatky.
Prednášajúci: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 3. 10. 2020 o 13.00 h
Miesto: Aula SPU v Nitre
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
 
Téma: Skills of Leader - výberová online prednáška v anglickom jazyku určená predovšetkým študentom predmetu International Management and Entrepreneurship, ale aj študentom slovenských študijných odborov a doktorandského štúdia.
Prednášajúci: Fraser Gault, GAULT Consulting - CEO
Dátum a čas: 1. 10. 2020 o 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

 

SEPTEMBER 2020

Téma: Osobné finančné plánovanie a finančné sprostredkovanie - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: Finančné sprostredkovanie, Finančný trh, Finančná gramotnosť.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 29. 9. 2020, 7.30 - 10.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: HERE - možnosti nepriameho mapovania využitím Map Creatoru - výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová, Ing. Martin Švec, HERE Technologies. Spoločnosť HERE Technologies, vyvíja mapové aplikácie na zber priestorových a atribútových dát pre potreby navigácie. Pomocou priamych a nepriamych metód mapuje územia a podklady dodáva pre rôzne spoločnosti. Študenti budú mať možnosť naučiť sa a používať v prebiehajúcej kampani mapovaciu aplikáciu Map Creator a zbierať dáta pre spoločnosť HERE. Najlepší budú odmenený cenami venovanými spoločnosťou HERE.
Dátum a čas: 28. 9. 2020, 13.30 h
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
Téma: Osobné finančné plánovanie a finančné sprostredkovanie - výberová online prednáška v rámci predmetu financie a mena na témy: Finančné sprostredkovanie, Finančný trh, Finančná gramotnosť.
Prednášajúci: Mgr. RNDr. Ivica Chačaturianová, EFA, a Ing. Július Molnár, EFA, OVB Allfinanz Slovensko a. s, riaditeľka odboru vzdelávania a regionálny obchodný riaditeľ
Dátum a čas: 28. 9. 2020, 10.00 - 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
 
Téma: Objekt FZKI SPU v Nitre na Hospodárskej - výberová prednáška spojená s výstavou posterov a komentovanou prehliadkou, ktoré vznikli spoluprácou Katedry záhradnej a krajinnej architektúry s Krajským pamiatkovým úradom Nitra, priblížia okolnosti vzniku funkcionalistického objektu architekta J. Grossmanna na Hospodárskej ulici v Nitre.
Prednášajúci: Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD., Krajský pamiatkový úrad, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 23. 9. 2020, 14.00 h
Miesto: Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 
Téma: Bezpečnosť a kvalita pracovného prostredia v poľnohospodárskych technológiách - verejná inauguračná prednáška. Prednáška analyzuje súčasný stav úrazovosti v poľnohospodárstve, hodnotí bezpečnosť a kvalitu pracovného prostredia v poľnohospodárstve. Špecifikuje problémové oblasti bezpečnosti v poľnohospodárstve. Identifikuje jednotlivé nebezpečenstvá a hodnotí riziká využitím metód manažérstva rizík. Obsah podporujú vykonané experimentálne merania v charakteristických technologických procesoch využívaných v poľnohospodárskej výrobe. Na základe posúdenia rizikovosti strojov metódami manažérstva rizika ako zdrojov poškodenia zdravia, požiarnych rizík bude poukázané na vhodné opatrenia, ktoré vedú k zníženiu úrazovosti. Prednáška poukáže na nový prístup k zlepšovaniu bezpečnosti a pracovného prostredia v poľnohospodárskych technológiách. Rovnako bude poukázané na prepojenie témy s výskumnou oblasťou a vedeckou školou inauguranta.
Prednášajúci: doc. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre zariadení stavieb a bezpečnosti techniky, TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20
 
Téma: Optimalizačné metódy pri riadení výrobného procesu - verejná inauguračná prednáška. V prednáške sa analyzuje súčasný stav strojárskych technológií a materiálov. Špecifikujú sa optimalizačné metódy pri riadení výrobného procesu a identifikujú sa jednotlivé kroky a možnosti optimalizácie procesu. Obsah prednášky podporia vykonané experimentálne merania vo vybraných výrobných strojárskych organizáciách. Poukáže sa na nový prístup k optimalizácii v riadení výrobného procesu a zároveň prepojenie témy na výskumnú oblasť a vedeckú školu.
Prednášajúci: doc. Ing. Maroš Korenko, PhD. vysokoškolský pedagóg na Katedre kvality a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 9. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?141955Q8G1M4UA20)
 
Téma: Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU
Dátum a čas: 8. 9. 2020, 9.30 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145294LVHMK4ZF31 )

Späť