Uvoľnenie opatrení súvisiacich s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom

 

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území Slovenskej republiky a v okolitých krajinách, postupné uvoľňovanie opatrení proti šíreniu COVID-19, s tým súvisiace opatrenia prijaté Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR, ruším dňom 30. 6. 2020 vydané Opatrenia rektorky č. 1 až 5.

 

S účinnosťou od 1. 7. 2020 stanovujem:

Naďalej dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické opatrenia a usmernenia, ktoré sú pravidelne aktualizované Úradom vlády Slovenskej republiky a Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ktoré súvisia s ochrannými a bezpečnostnými opatrenia na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19.

 

Harmonogram akademického roka, skúškové obdobie, štátne skúšky, promócie, prax

1. Platí upravený harmonogram akademického roka s týmito upresneniami:

   • Skúškové obdobie prebieha aj naďalej dištančnou metódou. S povolením dekana fakulty, môže byť v špecifických prípadoch skúška realizovaná aj prezenčnou metódou za dodržania všetkých epidemiologických opatrení.
   • Štátne skúšky na bakalárskom stupni štúdia sa budú realizovať prezenčne, iba v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku budú realizované dištančne.
   • Promócie na bakalárskom stupni štúdia sú zrušené.
   • Prax študentov je zabezpečovaná fakultami v zmysle študijných plánov a podľa pokynov príslušných prodekanov.

 

Opatrenia pri konaní inžinierskych promócií

   • V aule bude zabezpečené šachovnicové sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Iba príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti môžu sedieť vedľa seba. Obsadenosť auly je možná na 50 % jej kapacity.
   • Vstup do priestorov SPU a do auly bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka).
   • Pri vstupe do priestorov SPU a do auly budú dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk, pričom každý účastník je povinný si ruky vydezinfikovať.
   • Hostia sa nebudú zhromažďovať v priestoroch pod aulou, ale po dezinfekcii rúk budú kontinuálne prechádzať do auly, kde sa usadia.
   • Dodržiavať zákaz podávania rúk.
   • Po skončení promočného aktu bude potrebné čím skôr opustiť aulu a priestory pod aulou, aby ich bolo možné vydezinfikovať.
   • Pri príchode a odchode z priestorov auly sa odporúča dodržiavať rozostup 2 m medzi osobami (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov).
   • Absolventi univerzity nebudú mať pri promočnom akte univerzitné taláre.
   • Každý absolvent si môže na promóciu pozvať maximálne dvoch hostí.

 

Habilitačné a inauguračné konania, obhajoby dizertačných prác

2. V čase mimoriadnej situácie fakulta zabezpečí vykonanie obhajoby habilitačnej práce, habilitačnú prednášku a inauguračnú prednášku a obhajobu dizertačných prác, buď prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, alebo prezenčnou formou za dodržania opatrenia ÚVZ zo dňa 25. 6. 2020 so zabezpečením fyzickej prítomnosti maximálne 1000 osôb (nad 1000 pre podujatia, ktoré je možné organizovať za dodržania podmienky šachovnicového fixného sedenia, pričom maximálna obsadenosť bude môcť byť 50 % z kapacity sedadiel.) Uvedené opatrenie zahŕňa všetky povinné epidemiologické podmienky konania.

3. Fakulty môžu v čase mimoriadnej situácie vykonávať verejný prenos obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a inauguračnej prednášky a obhajoby dizertačných prác. Verejná časť v rámci týchto konaní sa považuje za verejnú aj vtedy, ak vysoká škola zabezpečí ich verejný audiovizuálny priamy prenos.

4. Pri uskutočňovaní vyššie uvedených aktivít sa odporúča prednostne využívať priestory Kongresového centra SPU, resp. viackapacitné prednáškové miestnosti.

 

 Ubytovanie študentov v študentských domovoch

5. Ubytovanie bude možné na základe predchádzajúcej elektronickej objednávky na adrese: rsdjspu@uniag.sk.

6. Študentom ubytovaným v študentských domovoch sa nariaďuje dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické predpisy a nariadenia.

 

Stravovanie

 7. Výdaj stravy bude v študentskej jedálni na ŠD A. Bernoláka v čase od 11:00 do 13:30 hod.  Okrem objednanej stravy bude v ponuke aj dodatková strava (bez objednania vopred).

 

Služobné cesty

8. Od 1. júla 2020 sa povoľujú domáce a zahraničné pracovné cesty s využitím služobného auta s vodičom. Všetky osoby musia mať rúško, vodič je povinný zabezpečiť dezinfekciu služobného vozidla.

9. Zahraničné pracovné cesty sú povolené len do krajín, ktoré sú na zozname „zdravotne bezpečných krajín“. Od 15. júna 2020 je dostupná webová stránka https://reopen.europa.eu/. Požívatelia na nej nájdu aj praktické informácie o cestovných obmedzeniach či opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch EU.

 

Mobility

10.Informácie k mobilitám sú zverejnené na univerzitnom webe: Aktuálne informácie k mobilitám (COVID-19)

 

V Nitre 30. 6. 2020

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

rektorka SPU v Nitre

 

 

Preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu:

 

Uvoľnenie opatrení súvisiacich s rizikom ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom

Aktualizované Opatrenie rektorky č. 5 s účinnosťou od 5. 6. 2020

Opatrenie rektorky č. 5 s účinnosťou od 1. 6. 2020

Opatrenie rektorky č. 4 s účinnosťou od 1. 5. 2020

Opatrenie rektorky č. 3 vydané 27. 3. 2020

Späť