Súťaž o najlepšiu študentskú a doktorandskú prácu s nadväznosťou na technické normy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlasuje súťaž „Ocenenie najlepšej študentskej a doktorandskej práce s nadväznosťou na technické normy“, prostredníctvom ktorej sa snaží zvýšiť povedomie o technickej normalizácií na Slovensku.

Cieľom súťaže je oceniť najlepších autorov bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce obhájené v akademickom roku 2014/2015 a 2015/2016, a tým upozorniť na prácu absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť technickej normalizácie, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

- najlepšia bakalárska/diplomová práca (autorstvo – absolvent 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia)

- najlepšia dizertačná práca (autorstvo – absolvent doktorandského štúdia)

Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže v oboch kategóriách - do 31. 08. 2016.

Podrobné informácie a prihlášku nájdete na http://www.unms.sk/?TS&sprava=1-rocnik-sutaze-ocenenie-najlepsej-studentskej-a-doktorandskej-prace-s-nadvaznostou-na-technicke-normy

Späť