Súťaž o najlepší elektronický kurz vytvorený v LMS Moodle

Termín prihlásenia do súžaže o najlepší elektronický kurz vytvorený v LMS Moodle (moodle.uniag.sk) je predĺžený do 14. 9. 2016.

Máte možnosť sa ešte zaregistrovať. Registrácia: http://spu.fem.uniag.sk/sutaz_moodle/

Bližšie informácie:

Súťaž sa bude konať pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Najlepšie kurzy budú finančne ocenené.

Cieľ súťaže:

- Zvyšovanie povedomia o možnosti vzdelávania s podporou informačných technológií.
- Podporenie tvorby elektronických kurzov na SPU v Nitre.
- Podporenie snahy učiteľov o vytvorenie čo najkvalitnejších kurzov.

Prihlásené kurzy bude hodnotiť evaluačná komisia vytvorená z nezávislých recenzentov.

Podmienky súťaže:

- Elektronický kurz môže prihlásiť do súťaže každý zamestnanec SPU v Nitre – autor elektronického kurzu. Autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 kurzy.
- Elektronický kurz sa musí týkať vzdelávacích aktivít pre študentov alebo zamestnancov.
- E-kurz musí byť vytvorený v prostredí LMS Moodle SPU v Nitre.
- Súťažiaci súhlasí s tým, že po dobu hodnotenia kurzov bude jeho kurz anonymizovaný.
- Súťažiaci súhlasí s tým, že vystúpi na záverečnom seminári k vyhodnoteniu súťaže a jeho príspevok bude uverejnený v zborníku zo seminára v tlačenej i elektronickej forme.
- Súťažiaci sa musí zaregistrovať v stanovenom termíne (september 2016).

Ďalšie informácie sú zverejnené na portáli moodle.uniag.sk. Po prihlásení sa do prostredia LMS Moodle na hlavnej stránke portálu moodle.uniag.sk metodiku tvorby elektronických kurzov a rôzne pomocné materiály k tvorbe elektronických kurzov.

Späť