Súťaž o najlepší elektronický kurz na SPU v Nitre

Riešitelia projektu KEGA 005SPU-4/2014 Vytvorenie celouniverzitného vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre vyhlasujú súťaž o najlepší elektronický kurz vytvorený v LMS Moodle (moodle.uniag.sk).

Súťaž sa bude konať pod záštitou rektora SPU v Nitre Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD.

Najlepšie kurzy budú finančne ocenené.

Cieľ súťaže:

- Zvyšovanie povedomia o možnosti vzdelávania s podporou informačných technológií.

- Podporenie tvorby elektronických kurzov na SPU v Nitre.

- Podporenie snahy učiteľov o vytvorenie čo najkvalitnejších kurzov.

Prihlásené kurzy bude hodnotiť evaluačná komisia vytvorená z nezávislých recenzentov 3 vysokých škôl (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline, Ekonomická univerzita v Bratislave).

Podmienky súťaže:

- Elektronický kurz do súťaže môže prihlásiť každý zamestnanec SPU v Nitre – autor elektronického kurzu. Autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 kurzy.

- Elektronický kurz sa musí týkať vzdelávacích aktivít pre študentov alebo zamestnancov.

- E-kurz musí byť vytvorený v prostredí LMS Moodle SPU v Nitre.

- Súťažiaci súhlasí s tým, že po dobu hodnotenia kurzov bude jeho kurz anonymizovaný.

- Súťažiaci súhlasí s tým, že vystúpi na záverečnom seminári k vyhodnoteniu súťaže a jeho príspevok bude uverejnený v zborníku zo seminára v tlačenej i elektronickej forme.

- Súťažiaci sa musí zaregistrovať v stanovenom termíne (začiatok septembra 2016). Bližšie informácie budú zverejnené na portáli moodle.uniag.sk do 6. 6. 2016.

Na hlavnej stránke portálu moodle.uniag.sk nájdu záujemcovia o súťaž po prihlásení sa do prostredia LMS Moodle metodiku tvorby elektronických kurzov a rôzne pomocné materiály k tvorbe elektronických kurzov.


Späť