Rýchlorastúce dreviny a byliny

Katedra ekológie a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR organizujú vedeckú konferenciu Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely v podmienkach Slovenska (nové poznatky z oblasti ekofyziológie,
ekológie, ekonomiky, energetiky, environmentalistiky, legislatívy a technológií), ktorá sa bude konať 19. 9. 2013 v Kongresovom centre SPU (ŠD A. Bernoláka). Záštitu nad podujatím prevzala dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

Cieľom vedeckej konferencie bude zhodnotiť výsledky výskumu v oblasti pestovania rýchlorastúcich drevín a bylín ako alternatívnych zdrojov energie ako aj poukázať na perspektívy ich využitia z hľadiska energetického, ekonomického, legislatívnych opatrení, scenárov o vplyve pestovania na biodiverzitu, zmeny v krajine, životné prostredie.

Podujatie  je určené pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj laickú verejnosť.

PROGRAM:

08.30 – 09.00 h        

Registrácia účastníkov konferencie

09.00 – 09.15 h         

Otvorenie – prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. – dekanka fakulty

09.15 – 09.30 h          

Príhovor čestného hosťa – doc. Ing. Jozef Húska, CSc. – emeritný predseda Slovenskej asociácie pre biomasu

09.30 – 10.00 h          

Rýchlorastúce byliny a dreviny pestované v environmentálnych podmienkach južného Slovenska, prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.

10.00 – 10.30 h          

Osemročné výskumné poznatky z pestovania energetických drevín rodu SalixPopulus, prof. Ing. Milan Demo, PhD.

10.30 – 10.45 h          

Prestávka

10.45 – 11.00 h          

Energetický potenciál v produkcii rýchlorastúcich topoľových klonov v regiónoch Slovenska, doc. Ing. Rudolf Petráš, CSc.

11.00 – 11.15 h          

Pestovanie láskavca na energetické využitie, prof. Dr. Ing. Richard Pospišil

11.15 – 11.30 h          

Výroba bioplynu z biomasy láskavca, Ing. Vladimír Sitkey, PhD.

11.30 – 11.45 h          

Ekonomická efektívnosť pestovania Miscanthus x giganteus v podmienkach Východoslovenskej nížiny, Ing. Pavol Porvaz, PhD.

11.45 – 12.00 h          

Analýza environmentálnych interakcií významu spontánne sa vyskytujúcich cievnatých rastlín v porastoch rýchlorastúcich energetických bylín a drevín, doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.

12.00 – 13.00 h          

Diskusia a záver konferencie

13.00 – 14.00 h          

Obed

14.00 – 16.00 h          

Exkurzia – Výskumná báza Katedry ekológie a Katedry udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre, k.ú. Kolíňany – plantáž rýchlorastúcich drevín a bylín

 

Viac na http://www.konferencia.uniag.sk/

 

 

Späť