Pracovná skupina Akreditačnej komisie na SPU

Na Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a jej fakultách sa 18. - 19. novembra 2014 v súlade s § 4 ods. 3 platného nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2003 Z.z. o Akreditačnej komisii uskutoční návšteva dočasnej pracovnej skupiny Akreditačnej komisie ustanovenej pre komplexnú akreditáciu činností SPU v Nitre.

Predmetom návštevy univerzity bude preverovanie skutočností uvedených v príslušných podkladoch predložených na jej komplexnú akreditáciu (študijné programy, podklady na hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti, práva na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov, vnútorný predpis upravujúci vnútorný systém hodnotenia kvality a podklady na jeho uplatnenie v podmienkach SPU), obhliadka priestorov a vybavenia univerzity, osobný pohovor s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy, zamestnancami a študentmi.   

Prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.,
prorektorka pre vzdelávaciu činnosť
a ECTS zástupkyňa štatutárneho orgánu univerzity

Späť