Organizačné zabezpečenie elektronických doplňujúcich volieb do študentskej časti AS SPU v Nitre za FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre dňa 23.3.2021

Vážení študenti FAPZ, FZKI a TF SPU v Nitre,
 
 
Nájdete v ňom informácie k termínom, ale aj stručný popis, ako bude prebiehať elektronické návrhové kolo a iné potrebné informácie.
 
 
 
 
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre

Jdi zpět