Mimoriadne zasadnutie AS SPU v Nitre

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 15. 5. 2015 o 11.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou.

Program :     

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 29. 4. 2015
4. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2014
5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2014
6. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu FEM SPU v Nitre
7. Rôzne
8. Záver

Späť