Mimoriadne zasadnutie AS SPU

V stredu 25. 9. 2013 o 13.00 h sa v zasadacej miestnosti na 1. posch. R-SPU bude konať mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre.

 
Program:

1.      Otvorenie

2.      Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie finálnej verzie Štatútu SPU v Nitre

4.      Obnovenie členstva v AS SPU v Nitre

5.      Záver

Späť