Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 30. 9. 2015 o 13.00 h v zasadacej miestnosti pod aulou.

Program :

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 8. 7. 2015
  4. Predaj Bubnovej sušičky BS-18 Oponice - stavebná časť
  5. Rôzne
  6. Záver

Späť