Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 18. 5. 2016 o 08.30 h v zasadacej miestnosti pod aulou.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2,. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Prerokovanie a schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o výpožičke č.j. 2093/2015/OM - cyklolávka

4. Rôzne

5. Záver

Späť