Medzinárodná stáž v oblasti digitálneho poľnohospodárstva

Kráčaj s dobou a zúčastni sa na medzinárodnej stáži v oblasti digitálneho poľnohospodárstva!

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre spolu s ďalšími partnermi zo štyroch krajín EÚ (Taliansko, Španielsko, Slovensko a Belgicko) spolupracuje pri vývoji nového kvalifikačného profilu - Expert pre digitálne poľnohospodárstvo.

Od septembra 2020 bude mať 10 maturantov alebo študentov 1. stupňa VŠ možnosť prihlásiť sa do skúšobného programu v trvaní troch mesiacov s konečným cieľom uplatniť poznatky a skúsenosti získané v oblasti digitálneho poľnohospodárstva v prostredí duálneho vzdelávania.

Stážisti budú mať príležitosť pracovať na farmách, v IT spoločnostiach a výskumných centrách a zapojiť sa do prebiehajúcich alebo novo vznikajúcich aktivít v oblasti digitalizácie poľnohospodárskych postupov a procesov. Počas svojich stážových pobytov sa zúčastnia na rôznych aktivitách realizovaných v rezorte poľnohospodárstva, vrátane priemyselnej, ekologickej, konvenčnej alebo družstevnej produkcie a vo všetkých fázach implementácie digitálnych technológií: od plánovania uskutočniteľnosti až po pokročilú technologickú pripravenosť...

Podmienky pre SEED stáž:

- stáž sa realizuje v Taliansku, Španielsku a Belgicku,
- trvá tri mesiace,
- angličtina je preferovaný pracovný jazyk,
- všetky náklady súvisiace s cestou a pobytom sú hradené,
- stážisti budú mať prideleného jedného interného školiteľa.

 

Ak sa chceš dozvedieť viac, alebo máš záujem zúčastniť sa stáže, napíš mail na Zuzana.Palkova@uniag.sk.

Viac informácií nájdeš aj na www.digitalseed.eu

Späť