ERA Fellowships program

http://www.era-fellowships.de/en/era-fellowships-ueberblick.php

http://www.era-fellowships.de/media/content/ERAFellowships_FactSheet_EN_final.pdf

Zameranie: rozvoj spolupráce Nemecka so štátmi EU13 (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) v rámci podpory budovania kapacít v oblasti manažmentu vedy a posilnenia sieťového prepojenia  s Nemeckom.

Termín na podanie prihlášky:  do 29. 2. 2016

Trvanie: minimálne 6 týždňov až maximálne 3 mesiace so začiatkom od 1. septembra 2016

Počet financovaných pobytov: maximálne 26 (minimálne jeden z každého štátu EU13)

Program je navrhnutý pre vedeckých manažérov strednej úrovne administratívy manažmentu z výskumných, výskum financujúcich či vyšších vzdelávacích organizácií a nemeckých organizácií so záujmom o transfer vedomostí alebo založenie/rozšírenie siete.*

 

Priebeh:

Praktická časť – pobyt na hosťujúcej inštitúcii: účastníci z partnerských organizácií sa zúčastnia pobytu na nemeckej vedeckej inštitúcii, aby získali praktické skúsenosti z manažmentu vedy a nové poznatky z postupov a procesov v tejto oblasti na odbornej úrovni. Pred pobytom sa vytvorí štrukturovaný koncept školenia.

Teoretická časť – teoretické týždňové aktivity: v rámci programu sa partneri môžu zúčastniť aj „tematických dní“ okrem iného aj v rámci transferu vedomostí, financovania výskumu EU, internacionalizácie a tieto teoretické týždňové aktivity ponúkajú možnosť vzdelávania, výmeny skúseností a tvorby sietí. Nemeckí odborníci zabezpečia diskusie a študijné exkurzie. Tieto aktivity sú povinné pre partnerov z EU13.

Teoretická týždňová aktivita 1: 1. – 9. september 2016, Bonn

Teoretická týždňová aktivita 2: 10. – 14. október 2016, Berlín

 

Požiadavky na partnerov z EU13: minimálne 3 roky skúseností s manažmentom vedy a dobrá znalosť anglického jazyka (minimálne úroveň B2), nemecký jazyk je výhodou.

Účastníci z EU13 podpíšu dohodu o spolupráci s nemeckou hosťujúcou organizáciou a poskytnú stručný životopis a súhlas zamestnávateľa s účasťou na programe ERA Fellowships.

Financovanie: v závislosti od dĺžky pobytu pokrýva pre účastníkov z EU13:

- cestovné náklady na cestu z a do krajiny svojho bydliska na začiatku a konci pobytu a tiež  na cestovanie v rámci Nemecka refundáciou na základe reálnych nákladov,

- príspevok na životné náklady vo výške 2 500 EUR na mesiac / 1 250 EUR na polovicu mesiaca, poplatky za zdravotné poistenie sú zahrnuté v tejto paušálnej sume a možno bude treba, aby si ich účastníci hradili sami.


_____________________________________________________

*

stredná úroveň administratívy manažmentu: úroveň medzi výkonnou radou a úrovňou realizácie

zamestnanci strednej úrovne administratívy manažmentu: komunikujú a postupujú informácie od výkonnej rady na úroveň nižšieho manažmentu, väčšinou zodpovedajú za strategický manažment skupín a oddelení a tiež koordináciu v rámci oddelení.

vedecký manažér: pracuje v administratíve, centrálnom oddelení, personálnej sekcii, na dekanáte alebo v predsedníctve venujúcom sa projektom s účasťou tretích strán, poskytuje poradenstvo pri podávaní žiadostí a pomáha pri hľadaní vhodného financovania, rozvíja stratégie pre inštitúciu a účasť na projektoch. Zaoberá sa tiež manažmentom kooperačných projektov a organizáciou administratívnych projektov, vedecký manažér je poskytovateľom služieb pre vedeckých pracovníkov.

Pre nájdenie vhodnej hosťujúcej organizácie je potrebné vyhľadať a kontaktovať partnera cez www.era-fellowships.de vložením svojho profilu a/alebo hľadaním vhodných kandidátov.

 

Späť