ENVIRO 2021: Znižovanie rizika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine

ENVIRO 2021: Znižovanie rizika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Fakulta environmentálneho inžinierstva a geodézie Poľnohospodárskej univerzity v Krakove organizujú jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ENVIRO 2021 pod názvom Zníženie rizika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine. Podujatie sa uskutoční 3. a 4. júna 2021 online prostredníctvom MS-Teams. 

Konferencia ENVIRO poskytne priestor viacerým oblastiam vedy, výskumu, aplikácií, trendov a usmernení na aktívnu podporu znižovania rizika negatívnych dopadov zmeny klímy na krajinu. Jej účastníci sa zamerajú na otázky zmeny klímy (dopady, adaptácia, zmierňovanie) v krajine, ako sú povodne, suchá, hospodárenie s vodou a pôdou, pozemkové  úpravy, ochrana krajiny, krajinná architektúra, zelená infraštruktúra, mestská infraštruktúra, odpadové hospodárstvo a podporné nástroje modelujúce rôzne rizikové prírodné javy a antropogénne vplyvy geoinformačnými technológiami a na environmentálnu podmienenosť poľnohospodárskej krajiny.

Registrácia a ďalšie informácie na https://enviro.uniag.sk/sk-domov

Konferencia je súčasťou projektu Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy, podporeného Európskou úniou.

 

Späť