Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete - výberová prednáška

Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých  ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti. Cieľom výberovej prednášky Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete je poukázať na význam „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“,  vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť, napr. pri video pohovore do zamestnania, rozširovaní online vzdelávania či virtuálnom in house.

Odborné garantky: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre, doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave, Ing. Jana Hroncová - Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici, Ing. Veronika, Svetlíková, PhD.,  Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., Katedra leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline.

Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky

Dátum a čas konania prednášky: 30.11.2020;  7.30 - 9.00 h

On-line prenos: MS Teams

Prednáška je určená  študentom denného či externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmety manažérska komunikácia, manažérske zručnosti, sociálne podnikanie, investičné riadenie v MaSP, marketing cestovného ruchu,  manažment ľudských zdrojov, manažment inovácií.  

Späť