Dve percentá - pomôžme univerzite a sami sebe

Dve percentá

Milé kolegyne, kolegovia, vážení priaznivci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre!

Ak nám chcete poskytnúť svoje 2 (alebo 3) % z dane, postupujte nasledovne:

Zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnancom SPU ho vystaví útvar ekonomiky práce a mzdovej učtárne), vyplní vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby SPU_Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-FO_2021.pdf

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie môže poukázať 2 % tak, že v daňovom priznaní pre fyzické osoby vyplní príslušné kolónky na poukázanie 2 % z dane a uvedie nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma: Subjekt výskumu a vývoja
Obchodný názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76

Podmienkou poskytnutia 2 % z dane fyzickou osobou, ktorá si sama podáva daňové priznanie je nielen to, aby bolo daňové priznanie odovzdané v riadnom termíne a včas zaplatená daň z príjmov.

3 % z dane môže poukázať iba ten, kto v zdaňovacom období vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (oznámi sa meno a adresa, nie však poukázaná suma).

Právnická osoba (firma) môže poukázať 1 % (2 %) z dane viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Právnická osoba poskytuje 1 % (2 %) tak, že v daňovom priznaní vyplní príslušné kolónky a uvedie nasledovné údaje o prijímateľovi SPU v Nitre:

IČO: 00397482
Právna forma: Subjekt výskumu a vývoja
Obchodný názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Nitra
Ulica: Tr. A. Hlinku
Číslo: 2
PSČ: 949 76

 

Právnická osoba je oprávnená poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ak daňovník neposkytne takýto dar, je oprávnený poukázať v daňovom priznaní podiel zaplatenej dane len do výšky 1 %

Jdi zpět