Deň bioenergetiky v Kolíňanoch

Centrum výskumu bioenergie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre vás pozýva na Deň bioenergetiky, ktorý sa uskutoční 14. mája 2015 od 10.00 h na Poľnej pokusnej báze v Kolíňanoch a na Bioplynovej stanici v Kolíňanoch.

Garanti podujatia: prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc., prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.

Zámerom organizátorov je informovať zamestnancov a študentov vysokých škôl, pracovníkov výrobných podnikov a poľnohospodárskej praxe o výskumnej báze energetických drevín a bylín lokalizovanej na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku v Kolíňanoch, zameraní výskumu jednotlivých druhov drevín a bylín, technológiách výsadby, pestovania a zberu, využití biomasy na výrobu tepla a fermentácie na výrobu bioplynu, Bioplynovej stanici a Laboratóriu využitia bioenergie, ako aj o využití experimentálneho prostredia v procese vzdelávania (záverečné práce na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia).

Cieľom Dňa bioenergetiky je podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a rýchly prenos výsledkov výskumu a technológií z výskumných projektov do praxe.

Program :

1. Prehliadka porastu vŕb zo švédskeho šľachtiteľského programu (tretí pestovateľský cyklus)

Sprievodný komentár: Ing.Martin Hauptvogl, PhD.

2. Prehliadka porastu vŕb (klony Švédsko, Maďarsko) a topoľov (proveniencia Taliansko)

Sprievodný komentár: Ing. Martin Prčík, PhD.

3. Prehliadka porastov pereniálnych bylín Miscanthus sinensis

Sprievodný komentár: Mgr. Marián Kotrla, PhD.

4. Prehliadka Bioplynovej stanice a Laboratória využitia bioenergie

Sprievodný komentár: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.

NÁVRATKA

Späť