Odborné programy a kurzy

SPU v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu.

V prípade záujmu o niektorý z odborných vzdelávacích programov nás prosím kontaktujte na kdv@uniag.sk 

Ak účastník ďalšieho vzdelávania preruší alebo zanechá štúdium, zaplatený poplatok sa nevracia. Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre. 

 

Akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania

Kontrola miestnej územnej samosprávy (90 h)

Kurz je realizovaný Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR v zmysle platného memoranda o spolupráci medzi NKÚ SR a SPU v Nitre. Určený je najmä hlavným kontrolórom obcí/miest, pracovníkom útvarov hlavných kontrolórov na mestských úradoch, pracovníkom ekonomických útvarov obecných a mestských úradov, absolventom vysokých škôl, ktorí majú záujem pracovať v kontrolnom systéme vo verejnej správe a uchádzačom o výkon funkcie kontrolóra resp. hlavného kontrolóra vo verejnej správe a i. Odbornými garantmi kurzu sú: Ing. Eva Balážová, PhD., vedúca katedry verejnej správy FEŠRR SPU v Nitre, prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR,  doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., dekanka FEŠRR SPU v Nitre,  Ing. Peter Bulla, PhD., riaditeľ expozitúry NKÚ SR v Nitre. Cena kurzu vrátane DPH je 750 €.
Vyplnené a podpísané prihlášky je potrebné zaslať poštou na adresu: Ing. Eva Balážová, PhD., KVS FEŠRR SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra alebo naskenované mailom na adresu eva.balazova@uniag.sk (Cc na kdv@uniag.sk) do 12.12.2018." PRIHLÁŠKA (.doc) (.pdf)
 
 

Destinačný manažment (46 h)

Kurz je realizovaný vspolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu (NOCR), oblastnou organizáciou destinačného manažmentu zastúpenou Mgr. Martou Háronikovou, výkonnou riaditelkou NOCR. Určený je pre neziskový sektor, samosprávy, podnikateľov v cestovnom ruchu (aj so záujmom o zriadenie OOCR, KOCR), manažérov a pracovníkov OOCR, KOCR, MAS. Odbornou garantkou štúdia je doc. Ing. Jana Jarábková, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre. Infoleták

Syrárstvo (40 h)

Kurz je určený pre začínajúcich farmárov, farmárov spracúvajúcich mlieko a pracovníkov družstevných mliekarní. Má praktický charakter a obsahovo je zameraný na výber mlieka, syridiel a čistých mliekarenských kultúr pre výrobu syrov, úpravu mlieka pred jeho syrením, základné kroky výroby syrov, najčastejšie chyby syrov, senzorické hodnotenie syrov, správnu výrobnú prax a systém HACCP a na legislatívu a označovanie syrov. Odbornou garantkou je doc. Ing. Margita Čanigová, CSc. z Katedry hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov (Fakulta biotechnológie a potravinárstva). Kurz sa uskutoční sa v termíne 21. 9. - 5. 10. 2018, vzdelávanie bude prebiehať v piatky a soboty v čase od 8:00 h do 16:00 h na SPU v Nitre (T pavilón, 3. poschodie). Cena kurzu je 200 €.

Prihlasovanie je ukončené z dôvodu naplnenia kapacity kurzu. O ďalšom termíne budeme informovať.

Infoleták

 

.

Arboristika v správe a údržbe zelene

Vzdelávací kurz je určený pre pracovníkov miestnej územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín. Zostavený je do piatich tematických modulov: • Biologické vlastnosti drevín • Hodnotenie stavu stromov • Prevádzková bezpečnosť stromov v sídlach • Rez stromov a krov • Ochrana stromov pri stavebnej činnosti. Cena za jeden modul: 150 eur. Kurzy budú prebiehať v januári a máji 2019 - harmonogram.
Vyplnené a podpísané prihlášky treba zaslať poštou na adresu: Kancelária ďalšieho vzdelávania SPU v Nitre, Tr., A. Hlinku 2, 949 76 Nitra a naskenované mailom na kdv@uniag.sk. Prihlásenie a platbu za májové termíny kurzov je možné vykonať do 12. 4. 2019. Platbu za májové termíny kurzov je možné vykonať do 12. 4. 2019. PRIHLÁŠKA (.doc) (.pdf)
 

Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou malých nezávislých pivovarov a SPU Nitra akreditovala vzdelávací program Sladovník - Pivovarník a zároveň má oprávnenie na vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie Sladovník - Pivovarník. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/ 

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

PRIPRAVILI SME ...

SPU v Nitre v rámci Výzvy MPaRV SR č. 1/2015 na predkladanie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 predložila štyri návrhy obsahových námetov vzdelávacích programov:

  • Inovatívne poľnohospodárstvo (menej rozvinuté regióny)
  • Základy podnikania pre mladých začínajúcich poľnohospodárov (menej rozvinuté regióny)
  • Moderné prístupy spracovania a predaja vlastných produktov (menej rozvinuté regióny)
  • Moderné trendy vo výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotou (Bratislavský kraj)

Výsledky budú známe do 70 dní od ukončenia Výzvy, t.j. koncom februára 2016.

Na základe informácie z MPRV SR zo dňa 23.3.2016 nebol schválený ani jeden z predložených obsahových námetov vzdelávacích projektov.

Cisco Networking Academy

CISCO.pdf (81.8 KiB)

MBA Agribusiness and Commerce

MBA study