Odborné programy a kurzy

SPU v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu.

V prípade záujmu o niektorý z odborných vzdelávacích programov nás prosím kontaktujte na kdv@uniag.sk 

Ak účastník ďalšieho vzdelávania preruší alebo zanechá štúdium, zaplatený poplatok sa nevracia. Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre. 

Akreditované vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania

Slovenská živnostenská komora v spolupráci s Asociáciou malých nezávislých pivovarov a SPU Nitra akreditovala vzdelávací program Sladovník - Pivovarník a zároveň má oprávnenie na vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie Sladovník - Pivovarník. Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/ 

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

PRIPRAVILI SME ...

SPU v Nitre v rámci Výzvy MPaRV SR č. 1/2015 na predkladanie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 predložila štyri návrhy obsahových námetov vzdelávacích programov:

  • Inovatívne poľnohospodárstvo (menej rozvinuté regióny)
  • Základy podnikania pre mladých začínajúcich poľnohospodárov (menej rozvinuté regióny)
  • Moderné prístupy spracovania a predaja vlastných produktov (menej rozvinuté regióny)
  • Moderné trendy vo výrobe produktov s vyššou pridanou hodnotou (Bratislavský kraj)

Výsledky budú známe do 70 dní od ukončenia Výzvy, t.j. koncom februára 2016.

Na základe informácie z MPRV SR zo dňa 23.3.2016 nebol schválený ani jeden z predložených obsahových námetov vzdelávacích projektov.

Cisco Networking Academy

CISCO.pdf (81.8 KiB)

MBA Agribusiness and Commerce

MBA study