Akreditované odborné programy a kurzy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu. V súčasnosti je na SPU v Nitre akreditovaných 46 modulových a nemodulových programov a kurzov ďalšieho vzdelávania, ktoré vyučujú učitelia a výskumní pracovníci jednotlivých fakúlt SPU v Nitre v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre.

V prípade záujmu o niektorý z odborných vzdelávacích programov nás prosím kontaktujte na kvszk@uniag.sk

 

Dokumenty potrebné na realizáciu kurzov celoživotného vzdelávania

 

o predchádzaní vzniku a riziku šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19)
je od 9. marca 2020 od 13.00 h do 28. marca 2020
prerušená výučba študentov na všetkých stupňoch a formách štúdia (denná, externá).
Rušia sa aj ostatné vzdelávacie aktivity – Kurzy celoživotného vzdelávania, Univerzita tretieho veku a pod.

 

Milí uchádzači, 

ponuku  akreditovaných vzdelávacích kurzov vytvárame v spolupráci s fakultami a pracoviskami na SPU v Nitre a pravidelne otvárame kurzy z tejto ponuky.

Ak chcete, aby sme vám zasielali informácie o otvorení nových akreditovaných vzdelávacích kurzov alebo o  aktuálnych termínoch uzávierky prihlášok, vyplňte  kontaktný formulár.

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania pre akademický rok 2019/2020

Vodné hospodárstvo (140 h)

Začiatok kurzu sa odkladá na neurčito.
Vodné hospodárstvo je program ďalšieho vzdelávania, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre pre pracovníkov štátneho sektora, samosprávy, komerčných spoločností, ako aj organizácií tretieho sektora a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vodného hospodárstva. Účastníci sa oboznámia s jednotlivými oblasťami, ktoré komplexne pokrývajú problematiku vodného hospodárstva v teoretickej aj praktickej rovine. Kurz realizuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.  Prihláška (.doc)  Infoleták (.pdf)

Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov

Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov je program ďalšieho vzdelávania, ktorý SPU v Nitre ponúka pre projektantov automatických zavlažovacích systémov, krajinných architektov, realizátorov automatických zavlažovacích systémov, správcov zelene (súkromný a verejný sektor) a pracovníkov z oblastí ochrany životného prostredia.

Program je rozdelený do piatich tematických modulov: • 03.02.2020 - Hydraulické základy pohybu vody v potrubiach (10 h) • 04.02.2020 - Prvky a skladba automatických zavlažovacích systémov (10 h) • 05.02.2020 - Studne, čerpadlá a čerpanie závlahovej vody (10 h) • 06.02.2020 - Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov (10 h) • 07.02.2020 - Realizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov (10 h).    Prihláška (.doc)  Infoleták (.pdf)

Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)

Kurz je určený pre zástupcov poľnohospodárskych a potravinárskych subjektov a obchodných organizácií, zástupcov prvovýroby a spracovateľských organizácií, technológov, zástupcov reštauračných a jedálenských zariadení. Hlavným cieľom je rozšírenie základných poznatkov a prehĺbenie zručností v hodnotení kvality poľnohospodárskych surovín a potravín. Absolventi získajú poznatky týkajúce sa využitia metód senzorickej analýzy, a to v širších súvislostiach. Rozvinú svoje zručnosti a oboznámia sa so zásadami, metódami a parametrami senzorického hodnotenia kvality. Prihláška (.doc)   Infoleták (.pdf)

Predaj z dvora (10 h)

Kurz Predaj z dvora predstavuje jeden z piatich modulov programu ďalšieho vzdelávania s názvom Podpora rozvoja vidieka. Je vhodný pre poľnohospodárskych podnikateľov, ako aj pre všetkých záujemcov o problematiku, vrátane nepodnikateľov. Účastníci kurzu získajú základné informácie o predaji z dvora, informácie o spôsobe distribúcie produktov a praktické rady pre realizáciu týchto aktivít. Organizačne je zabezpečovaný Katedrou regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre a na výučbe participuje lektor z praxe.

Prihláška (.doc), Infoleták (.pdf)

Arboristika v správe a údržbe zelene

Program ďalšieho vzdelávania, realizovaný na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, pre pracovníkov miestnej územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín. Vzdelávanie je zostavené do piatich tematických modulov.Účastníci sa oboznámia s biológiou drevín, s metódami evidencie stromov a postupmi pre spoľahlivé hodnotenie ich stavu. Naučia sa, ako zabezpečiť správne ošetrenie stromov rezom, ako kvalifikovane riadiť prevádzkovú bezpečnosť stromov a tiež, ako sa dá stromy účinne chrániť pri stavebnej činnosti. Prihláška (.doc) Infoleták (.pdf) 

V rámci modulového programu v mesiaci január 2020 otvárame nasledujúce moduly:
 
V rámci modulového programu v mesiaci máj 2020 otvárame nasledujúce moduly:

Syrárstvo (40 h)

Kurz je určený pre pracovníkov družstevných mliekarní, farmárov a živnostníkov pracujúcich v oblasti spracovania mlieka na syry, záujemcov o podnikanie v oblasti výroby a spracovania mlieka. Absolventi sa oboznámia so základmi výroby syrov, získajú praktické skúsenosti z posúdenia chýb syrov a budú vedieť predchádzať ich vzniku. Nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti im umožnia lepšiu spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti súvisiacej s výrobou syrov. Prihláška (.doc), Infoleták (.pdf)

Akreditované odborné programy a kurzy na SPU v Nitre

Tribotechnik (18 h)

Ošetrovanie ošípaných (16 h)

Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)

Riadenie strategického rozvoja vidieka s využitím metódy LEADER (204 h)

Sladovníctvo a pivovarníctvo (30 h) - kurz sa realizuje v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a prihlásiť sa dá iba prostredníctvom Slovenskej živnostenskej komory http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/

Ekonomika a manažment podniku v európskych dimenziách (165 h)

Ekonomika a manažment poľnohospodárskeho podniku (50 h)

Vodné hospodárstvo (140 h)

Kontrola miestnej územnej samosprávy (90 h)

Destinačný manažment (46 h)

Syrárstvo (40 h)

Udržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka (16 h)

Medzinárodné vzťahy a globalizácia (16 h)

Medzinárodné podnikanie a obchod  (16 h)

Regionálny rozvoj a marketing (12 h)

Vzdelávací modulový program Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov

 

Vzdelávací modulový program: Podpora rozvoja vidieka
- modul: Predaj z dvora (10 h)
- modul: Sociálny rozvoj vidieka (20 h)

 

Vzdelávací modulový program: Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
- modul:  Pozemkové úpravy (16 h)

 

Vzdelávací modulový program: Agroenergetika v životnom prostredí
- modul:  Konverzia biomasy (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Arboristika v správe a údržbe zelene
- modul:  Hodnotenie stavu stromov (10 h)
- modul:  Rez stromov a krov (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Hodnotenie nápojov
- modul:  Hodnotenie liehovín (10 h)