Akreditované odborné programy a kurzy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu. V súčasnosti je na SPU v Nitre akreditovaných 46 modulových a nemodulových programov a kurzov ďalšieho vzdelávania, ktoré vyučujú učitelia a výskumní pracovníci jednotlivých fakúlt SPU v Nitre v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Dokladom o ukončení vzdelávacieho programu je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre.

V prípade záujmu o niektorý z odborných vzdelávacích programov nás prosím kontaktujte na kvszk@uniag.sk

 

Z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie sa presúvajú kurzy celoživotného vzdelávania na letný semester 2020/2021. Ak už niektoré kurzy začali a nie je možné ich presunúť na letný semester, prejde sa na dištančnú formu vzdelávania.  

 

Smernica č. 5/2019 pre uskutočňovanie ďalšieho vzdelávania na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre

Dokumenty potrebné na realizáciu kurzov celoživotného vzdelávania

Akreditované kurzy celoživotného vzdelávania na SPU v Nitre za rok 2019

 

Milí uchádzači, 

ponuku  akreditovaných vzdelávacích kurzov vytvárame v spolupráci s fakultami a pracoviskami na SPU v Nitre a pravidelne otvárame kurzy z tejto ponuky.

Ak chcete, aby sme vám zasielali informácie o otvorení nových akreditovaných vzdelávacích kurzov alebo o  aktuálnych termínoch uzávierky prihlášok, vyplňte  kontaktný formulár.

Aktuálna ponuka vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania pre akademický rok 2020/2021

Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe (168 h)

Cieľom kurzu je zvyšovanie úrovne ľudských zdrojov formou ďalšieho vzdelávania v poľnohospodárskom sektore so zameraním na začínajúcich poľnohospodárov a mladých poľnohospodárov. Projekt realizuje vzdelávanie formou vzdelávacích kurzov (modulov) v termíne od 11/2020 - 03/2021. Celkový rozsah vzdelávacieho programu je 168 hodín. Z toho prezenčná forma 117 hodín, praktická forma 51 hodín. Vzdelávací program je štrukturovaný do šiestich modulov, z ktorých 3 moduly sú povinné a 3 moduly sú voliteľné. Každý účastník musí v rámci vzdelávacieho programu absolvovať 3 povinné moduly a jeden nepovinný modul. Prihláška (.doc) Infoleták (.pdf)

Počas realizácie projektu sa uskutoční 6 kurzov:
1. kurz - Modul A: Základy špecializovanej živočíšnej a rastlinnej výroby – povinný modul, termín realizácie: 11/2020, dĺžka trvania: 4 dni, 32 hodín
2. kurz - Modul B: Ekonomika, manažment a marketing poľnohospodárskeho podniku povinný modul, termín realizácie: 12/2020, dĺžka trvania: 3 dni, 24 hodín
3. kurz - Modul C: Základy spracovania a výroby produktov z obilnín, mäsa, mlieka, zeleniny a ovocia povinný modul, termín realizácie: 01/2021, dĺžka trvania: 4 dni, 40 hodín
4. kurz - Modul D: Poľnohospodárska a výrobná technika pre prvovýrobu a spracovanie poľnohospodárskych produktov nepovinný (voliteľný) modul termín realizácie: 02/2021, dĺžka trvania: 3 dni, 24 hodín
5. kurz - Modul E: Pozemkové úpravy nepovinný (voliteľný) modul termín realizácie: 03/2021, dĺžka trvania: 2 dni, 16 hodín
6. kurz - Modul F: Právne a sociálno-etické aspekty agropodnikania nepovinný (voliteľný) modul termín realizácie: 04/2021, dĺžka trvania: 4 dni, 32 hodín

Arboristika v správe a údržbe zelene

Program ďalšieho vzdelávania, realizovaný na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, pre pracovníkov miestnej územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín. Vzdelávanie je zostavené do piatich tematických modulov.Účastníci sa oboznámia s biológiou drevín, s metódami evidencie stromov a postupmi pre spoľahlivé hodnotenie ich stavu. Naučia sa, ako zabezpečiť správne ošetrenie stromov rezom, ako kvalifikovane riadiť prevádzkovú bezpečnosť stromov a tiež, ako sa dá stromy účinne chrániť pri stavebnej činnosti. Prihláška (.doc) Infoleták (.pdf) 

V rámci modulového programu v mesiaci september 2020 otvárame nasledujúce moduly:

Akreditované odborné programy a kurzy na SPU v Nitre

Základy Open-source GIS (16 h)

Tribotechnik (18 h)

Ošetrovanie ošípaných (16 h)

Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín (15 h)

Riadenie strategického rozvoja vidieka s využitím metódy LEADER (204 h)

Sladovníctvo a pivovarníctvo (30 h) - kurz sa realizuje v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou a prihlásiť sa dá iba prostredníctvom Slovenskej živnostenskej komory http://www.malepivovary.sk/vzdelavanie/

Ekonomika a manažment podniku v európskych dimenziách (165 h)

Ekonomika a manažment poľnohospodárskeho podniku (50 h)

Vodné hospodárstvo (140 h)

Kontrola miestnej územnej samosprávy (90 h)

Destinačný manažment (46 h)

Syrárstvo (40 h)

Udržateľné poľnohospodárstvo v rozvoji vidieka (16 h)

Medzinárodné vzťahy a globalizácia (16 h)

Medzinárodné podnikanie a obchod  (16 h)

Regionálny rozvoj a marketing (12 h)

Vzdelávací modulový program Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov

 

Vzdelávací modulový program: Podpora rozvoja vidieka
- modul: Predaj z dvora (10 h)
- modul: Sociálny rozvoj vidieka (20 h)

 

Vzdelávací modulový program: Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe
- modul:  Pozemkové úpravy (16 h)

 

Vzdelávací modulový program: Agroenergetika v životnom prostredí
- modul:  Konverzia biomasy (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Arboristika v správe a údržbe zelene
- modul:  Hodnotenie stavu stromov (10 h)
- modul:  Rez stromov a krov (10 h)

 

Vzdelávací modulový program: Hodnotenie nápojov
- modul:  Hodnotenie liehovín (10 h)
 
Vzdelávací modulový program Fundamenty enológie
-  modul: Základy vinárstva (17h)