O univerzite

Už vyše polstoročia je Nitra synonymom poľnohospodárskeho vysokého školstva na Slovensku. Jeho počiatky sa spájajú s akademickým rokom 1941/42, keď sa na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave začali prednášať lesnícke a poľnohospodárske vedy. V roku 1946 vznikla rozhodnutím SNR v Košiciach Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva, ktorá sa po reorganizácii v roku 1952 rozčlenila na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. VŠP sa v roku 1996 pretransformovala na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu. Nadčasová architektúra jej areálu, ktorý bol postavený v 60. rokoch minulého storočia podľa projektu Vladimíra Dedečka, je jednou z dominánt a symbolov mesta. V roku 2014 ho Pamiatkový ústav SR vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.

Poslaním Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je pripravovať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu. Na svojich šiestich fakultách poskytuje však také široké možnosti získavania poznatkov z oblasti biologických, ekonomických, technických a spoločenských vied, že vytvára predpoklady pre uplatnenie absolventov aj v ostatných oblastiach hospodárstva. Moderné vzdelávacie systémy umožňujú kompatibilitu študijných programov s inými univerzitami, rozvoj interdisciplinárnych programov, medziodborového a čiastkového štúdia na iných fakultách doma i v zahraničí.

S cieľom zvýšiť atraktívnosť univerzity pre medzinárodnú spoluprácu, ale aj transparentnosť, uznávanie štúdia a kvalitu realizácie mobilít, SPU ako prvá zo slovenských univerzít, zaviedla kreditový vzdelávací systém štúdia ECTS, za čo od roku 2010 sa hrdí ocenením ECTS Label a od roku 2013 aj ocenením Diploma Supplement Label, ktoré získala od komisie EÚ. V roku 2009, po komplexnej akreditácii, získala SPU z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR dekrét o zaradení  medzi vysoké školy univerzitného typu.

 

Univerzita

Orgány univerzity

Výskumné centrum AgroBioTech

Slovenská poľnohospodárska knižnica

Botanická záhrada

Vydavateľstvo SPU

Centrum informačných a komunikačných technológií

Študentské domovy a jedálne

Centrum univerzitného športu

Znalecký ústav

Klub poľnohospodárskych odborníkov

Vysokoškolský poľnohospodársky podnik