Kolégium rektorky

Kolégium rektorky SPU v Nitre  je stálym poradným orgánom rektorky.

Stálymi členmi kolégia rektorky sú prorektori, kvestor, dekani, predseda AS SPU, predseda UO OZ PŠaV, riaditelia celoškolských pracovísk a vedúci súčastí univerzity, zástupcovia študentov.

 

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.

doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.

prof. Ing. Milan Šimko, PhD.

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.

doc. Ing. Ivan Takáč, PhD.

Ing. Zuzana Gálová

doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

prof. Ing. Roman Gálik, PhD.

prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD.

doc. Ing. Zuzana Hlaváčová, CSc.

Ing. Lucia Gabríny, PhD.

doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Mgr. Beáta Bellérová, PhD.

Ing. Ľubica Pastrnáková

RNDr. Peter Škrovina

PaedDr. Ľubomír Urban

Ing. Ľubica Ďuďáková

Ing. Ján Lajda

Ing. Ján Dzurjanin

Ing. Anna Božiková