Využitie heterózy a inbrídingu v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška.

Téma: Využitie heterózy a inbrídingu v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška. Párenie príbuzných jedincov (príbuzenská plemenitba) alebo inbríding sa prejavuje zmenami v priemernom vývine vlastnosti v populácii. Tieto zmeny sú výsledkom dvoch javov: samotná zmena frekvencií génov v populácii a zmeny fitnes asociované so zmenou frekvencií genotypov. Je jasné, že v prípade použitia príbuzenskej plemenitby sa zvyšuje frekvencia homozygotov na úkor heterozygotov. Jedným zo želaných efektov inbrídingu je, že v dôsledku dominancie bude priemerná hodnota vlastností homozygotov vyššia ako u heterozygotov. Podobným fenoménom je heteróza – hybrid vigor, charakterizovaná ako biologický jav, ku ktorému dochádza v dôsledku kríženia rozdielnych genetických jednotiek (jedincov), a ktorá je dôsledkom rozšírenia ich genetického základu. Podstatou heterózy je zvyšovanie početnosti heterozygotných genotypov na úkor homozygotných.
Prednášajúci: prof. Ing. Luboš Vostrý, PhD., Česká zemědělská univerzita Praha
Dátum a čas: 20. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams,
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť