Verejné priestory a genius loci - výberová online prednáška

Téma: Verejné priestory a genius loci - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania, FAD STU v Bratislave. Katarína Kristiánová vyštudovala architektúru a urbanizmus, urbánny manažment a krajinárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Erazmovej univerzite v Rotterdame. V roku 2013 získala prestížne štipendium Getty Foundation a hosťovala v Getty Conservation Institute v Los Angeles. Venuje sa krajinnej architektúre a krajinnému plánovaniu, ochrane a zachovaniu hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, zelenej infraštruktúre, udržateľnosti rozvoja miesta a využívaniu riešení blízkych prírode. V týchto oblastiach sa podieľa na riešení mnohých medzinárodných projektov, prednáša a publikuje. Zastupuje STU v Bratislave v ECLAS - Európskej rade škôl krajinnej architektúry a v LE: NOTRE Institute. Prednáška je realizovaná aj vďaka projektu KEGA 015SPU-4/2020 UNI:ARCH.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 16.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy

Ísť späť