Tradičné ekologické poznatky a nepísaná história: Od zámeru k aplikáciám – jedlé divorastúce rastliny.

Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie FEŠRR SPU v Nitre, Ústav krajinnej ekológie SAV, Centrum Ekologického výskumu MTA vo Vácrátóte, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV, Múzeum Podzoboria vás pozývajú na medzinárodný seminár krajín Vyšehradskej skupiny 3. TEKedu V4 Tradičné ekologické poznatky a nepísaná história: Od zámeru k aplikáciám – jedlédivo rastúce rastliny.

Podujatie sa uskutoční 11. mája 2018 v Kolíňanoch.

Pozvaný hosť: Bartosz Dobrodej Krzewiński, expert v oblasti jedlých divorastúcich rastlín

Cieľom seminára bude pokračovanie v téme tradičné ekologické poznatky (TEK), v nadväznosti na kurz, ktorý bol úspešne zahájený pred dvoma rokmi. Predmetom budú metódy výskumu, prezentácie prípadových štúdií, ako aj posúdenie možného využitia týchto zdrojov na Slovensku a v krajinách V4.

Pozvánka

Invitation

Info

Späť