Spoločenská zodpovednosť v medzinárodnom podnikaní - výberová online prednáška

Téma: Spoločenská zodpovednosť v medzinárodnom podnikaní - výberová online prednáška v rámci predmetu medzinárodný manažment a podnikanie. Jej cieľom je nielen poukázať na spoločenskú zodpovednosť firiem, ale zároveň v rámci projektu KEGA č. 005SPU-4/2019 Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí prepojiť teóriu s praxou. Príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z podnikateľskej praxe, medzinárodného a multikultúrneho prostredia pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania v náročnom globálnom prostredí. Prednáška je určená nielen študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v externej forme štúdia, ale aj doktorandom, ktorý majú v tomto akademickom roku absolvovať predmet medzinárodné podnikanie.
Prednášajúca: Lucia Vargová, Kaufland
Dátum a čas: 13. 11. 2020, 16.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment

Ísť späť