Skúšanie spaľovacích motorov pri kontinuálnom a diskrétnom meraní v laboratórnych podmienkach - inauguračná prednáška

Téma: Skúšanie spaľovacích motorov pri kontinuálnom a diskrétnom meraní v laboratórnych podmienkach - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD., Katedra dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 11.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Inauguračná prednáška je svojim obsahom zameraná na problematiku skúšania vozidlových spaľovacích motorov. Pozornosť je venovaná základným pojmom, parametrom a definíciám z oblasti spaľovacích motorov, účelu skúšok, druhom skúšok, ako aj zásadám pri príprave a realizácií experimentálnych meraní. Inauguračná prednáška je doplnená o realizované experimentálne merania s ich vyhodnotením a vzájomným porovnaním. Jednotlivé vykonané experimentálne merania a postupy ich realizácie sú doplnené o inštruktážnu video prezentáciu. V inauguračnej prednáške je zdôraznená dôležitosť výberu vhodných metód merania pri skúšaní vozidlových spaľovacích motorov a možné spôsoby zvýšenia ekologickej bezpečnosti pri monitorovaní emisného stavu vozidlového spaľovacieho motora. V záverečnej časti je pozornosť upriamená na prepojenie témy inauguračnej prednášky s výskumnou oblasťou a vedeckou školou inauguranta.

Ísť späť