Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny – online prednáška

Téma: Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas:  26. 11. 2020, 9.00 – 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Ísť späť