Domácnosť bez odpadov - výberová prednáška

Téma: Domácnosť bez odpadov - výberová prednáška
Prednášajúci: Branislav Moňok,  štatutárny zástupca o. z. Priatelia Zeme - SPZ, ktoré má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a informačných kampaní v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. Podieľa sa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov v odpadovom hospodárstve, spolupracuje s obcami a komunitami v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a predchádzania jeho vzniku.
Dátum a čas: 29. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: prednášková miestnosť ZP, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.

Späť