Alternatívne zdroje získavania energie - Fotovoltické a solárne panely - verejná online prednáška

Téma: Alternatívne zdroje získavania energie - Fotovoltické a solárne panely - verejná online prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Bištuť, produktový manažér v ZSE Energia, a.s.
Dátum a čas: 19. 11. 2020, 11.00 h
Online prenos: MS Teams, prihlasovací kód: 6x39rd6
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.

Ísť späť