Kalendár udalostí Jún 2021

štvrtok, 03.06.2021

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Fakulta environmentálneho inžinierstva a geodézie Poľnohospodárskej univerzity v Krakove organizujú jubilejný 25. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie ENVIRO 2021 pod názvom Zníženie rizika nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v krajine. Podujatie sa uskutoční 3. a 4. júna 2021 online prostredníctvom MS-Teams. Registrácia a ďalšie informácie na https://enviro.uniag.sk/sk-domov

utorok, 08.06.2021

Srdečne vás pozývame na jubilejný desiaty ročník poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa -  prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a poľnohospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 8. - 9. júna 2021 na pozemkoch spoločnosti AGRO Divízia Selice.  Medzi spoluorganizátormi podujatia je aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá sa predstaví v expozícii na hlavnej výstavnej ploche. Okrem prehliadky poľnohospodárskej techniky a poľných pokusov čakajú na návštevníkov ukážky orby a poľných prác historickými traktormi (odborný garant doc. Ing. J. Ďuďák, CSc.) a zaujímavé odborné prednášky zamerané na variabilnú aplikáciu hnojív a ochranných látok, variabilnú hĺbku obrábania pôdy, telematiku a autonómne a robotické systémy v rastlinnej výrobe (odborní garanti: prof. Ing. V. Rataj, PhD. a doc. Ing. M. Macák, PhD.). Organizátorom podujatia, nad ktorým prevzal záštitu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský,  je spoločnosť Profi Press, s.r.o., vydavateľstvo Roľníckych novín a spoločnosť Agro Divízia, s,.r.o., Selice. Viac na https://www.dnipola.sk/

pondelok, 21.06.2021

Téma: Protipovodňová ochrana mesta Bratislava. Je protipovodňová ochrana nášho hlavného mesta dostatočná? Ochráni nás pred 100-ročnou vodou? Online exkurzia zameraná na informovanosť v rámci protipovodňovej ochrany mesta Bratislava, ktorá predstaví viaceré miesta v okolí Bratislavy - Devín, Karloveské rameno, Starý most, Rača, Modra. Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: Ing. Boris Kováč, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová PhD., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. a Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 6. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
utorok, 22.06.2021

Pozývame vás na odborný seminár a diskusiu na tému Potraviny a udržateľný prístup, ktorý sa uskutoční 22. júna 2021 od 8.00 do 15.00 h prezenčnou  aj online formou na Fakulte ekonomiky a manažmentu (S-pavilón). Predmetom seminára je prezentácia výsledkov projektového výskumu o situácii na Slovensku a v ďalších európskych krajinách v oblasti udržateľnej spotreby potravín, prístupov spotrebiteľov k potravinám, zdravej výžive a životnému štýlu a problematike potravinového odpadu v celej vertikále. Seminár bude obohatený o vystúpenie odborníkov na výživu a fitness, lokálnych producentov potravín, zástupcov obchodných sietí a verejného stravovania. Svoj názor na aktuálnu problematiku odprezentujú aj študenti FEM študijného programu agrárny obchod a marketing prostredníctvom krátkych videoprezentácií. Registrácia na podujatie do 15. júna 2021 na adrese: petra.hargasova@uniag.sk Podujatie je určené pre odbornú a laickú verejnosť (prezenčná forma). Záujemcovia o podujatie z radov SPU v Nitre sa môžu zúčastniť aj online prostredníctvom MS TEAMS (aj tu je potrebná registrácia). VIAC INFORMÁCIÍ

piatok, 25.06.2021

Téma: Pôda v poľnohospodárskej krajine – ohrozený prírodný zdroj. Online exkurzia zameraná na informovanosť o pôde v poľnohospodárskej krajine, ktorá priblíži viaceré miesta v rámci prostredia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: najmenšiu a najstaršiu fungujúcu bioplynovú stanicu na Slovensku (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre), možnosti zmiernenia vplyvu technogénnych faktorov na pôdu (prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre), štruktúru Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku a vplyv zmeny klímy na hospodárenie (Ing. Ján Lajda, VPP SPU). Zameria sa tiež na biouhlie (doc. Ing. Ján Horák, PhD., KBH, FZKI) či eróziu pôdy a faktory, ktoré ju spôsobujú, ako aj jej dopady na krajinu a ľudské aktivity (Ing. Elena Aydin, PhD., KBH, FZKI). Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571 a v spolupráci s AZU - Aktivita zvyšuje úspech. https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: Ing. Ján Lajda, VPP SPU, prof. Ing. Ján Gaduš, PhD., FEŠRR SPU v Nitre, prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD., TF SPU v Nitre, doc. Ing. Ján Horák, PhD. a Ing. Elena Aydin, PhD. z KBH, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 6. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.

pondelok, 28.06.2021

Téma: Ochrana proti prírodným katastrofám - online exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v čiastkovom povodí Váhu,  priblíži príklady riešenia skutočných mimoriadnych udalostí na území SR, vodné stavby na území SR, základnú charakteristiku, povodňovú ochranu (územie Považia – Vážska kaskáda, VS Gabčíkovo, vrcholové vodné stavby...),  povodňové plány, povodňové mapy, možné mimoriadne udalosti na vodných stavbách, plány ochrany a pripravované opatrenia na elimináciu následkov a iné. Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/ a v spolupráci s AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúci: Ing. Igor Košík a Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP, Ministerstvo vnútra SR a Katedra krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 28. 6. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.