Kalendár udalostí Marec 2021

pondelok, 01.03.2021

Od 1. do 7. marca 2021 prebieha na Slovensku už 22. ročník podujatia, zviditeľňujúceho knižnice všetkých typov a veľkostí, pod názvom Týždeň slovenských knižníc. Aj Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU sa tradične zapája do tejto akcie a snaží sa hľadať to, čo by na jednej strane pripomenulo jej miesto v kultúrnom (a informačnom) prostredí a na strane druhej oslovilo  čo najväčší počet jej používateľov a návštevníkov. Najmä študenti určite ocenia novú službu...

Viac informácií na stránkach: http://www.slpk.uniag.sk/sk/tsk-2021/

utorok, 02.03.2021

Téma: Podnikať alebo nepodnikať na Slovensku v potravinárstve? To je otázka - online výberová prednáška. Oplatí sa založiť si podnikanie v dnešnej náročnej dobe? To je asi tá najťažšia otázka - odpovedať sa na ňu pokúsi Maroš Zeleňák. Mladý podnikateľ začínal v spoločnosti Redbull, neskôr založil vlastný obchod, v ktorom sa venuje výrobe a predaju populárnych "cookies". Marošova vlastná značka AHA Cookies má cveng doma, aj za hranicami Slovenska. Webinár prebehne pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech.  Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Špuntová; mail: spuntová@azu.sk
Prednášajúci: Maroš Zeleňák, zakladateľ AHA Cookies
Dátum a čas: 2. 3. 2021, 17.00 h
Online prenos: Facebook Projektu AZU - Aktivita zvyšuje úspech https://www.facebook.com/events/857766631737902
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, biotechnológie, potravinárstvo.

Téma: Pôdne sucho, možnosti jeho určovania, monitorovania a predpovedania - online výberová prednáška v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy".
Prednášajúci: prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 2. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
streda, 03.03.2021

Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online výberová prednáška v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ. Kód projektu: 310021R571
Prednášajúci: prof. Ing. Luboš Jurík, PhD.,Katedra krajinného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 3. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
štvrtok, 04.03.2021

Téma: Tangled Lines: Keď nám siete krivia vlastný sebaobraz - online prednáška zameraná na vplyv internetu a sociálnych médií na spoločnosť a politické systémy. Webinár sa uskutoční pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech. Kontaktná osoba: Bc. Zuzana Špuntová; mail: spuntová@azu.sk
Prednášajúci: Tomáš Kriššák, projektový manažér a komunikačný poradca v Nadácii otvorenej spoločnosti, politológ. Zastáva tiež funkciu moderátora v iniciatíve #somtu, stojí za projektom Sebavedomé Slovensko a aktívne sa podieľa na zvyšovaní mediálnej gramotnosti slovenskej verejnosti. Medzi jeho ďalšie aktivity patrí aj práca s mládežou a rozvoj projektov zameraných na zníženie radikalizácie spoločnosti, čo ho priviedlo k produkcii komiksov venovaných osobnostiam slovenských dejín.
Dátum a čas: 4. 3. 2021, 15.00 h
Online prenos: Facebook Projektu AZU https://www.facebook.com/events/257154362658947
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment,biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.
utorok, 09.03.2021

Téma: Telematika a inteligentné riadenie strojového parku v presnom poľnohospodárstve - výberová online prednáška zameraná na charakteristiku a praktické ukážky funkcionality telematického systému využívaného v rámci operatívneho riadenia strojov v presnom poľnohospodárstve.
Prednášajúci: Ing. Martin Kurčík, Agroservis, spol. s.r.o. (technická podpora a manažment systému John Deere FarmSight pre zákazníkov zo SR)
Dátum a čas: 9. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
štvrtok, 11.03.2021

Téma: Environmentálne záťaže v podmienkach Slovenska - výberová online prednáška  zameraná na popis základných princípov, cieľov a opatrení na úseku environmentálnych záťaží na Slovensku v súlade so Štátnym programom sanácií environmentálnych záťaží, proces identifikácie environmentálnych záťaží Slovenskej republiky, prevádzkovanie informačného systému environmentálnych záťaží, popis úloh a participácie SAŽP na tvorbe a pripomienkovaní legislatívnych predpisov a strategických dokumentov v oblasti environmentálnych záťaží, ako aj na opis niektorých vybraných sanácii EZ, prípadne realizovaných prieskumov.
Prednášajúci: Ing. Jaroslav Helma, PhD.,Slovenská agentúra životného prostredia, špecialista EZ
Dátum a čas: 11. 3. 2021, 15.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environtmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
piatok, 12.03.2021

Termín: 12. 3. 2021 o 15.00 h online
 
utorok, 16.03.2021

Téma: Tvorba efektívnych tímov a motivácia zamestnancov - výberová online prednáška
Prednášajúci: Tibor Molnár, Nestlé, National Field Sales, manažér
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, potravinárstvo.

Téma: Spiace miesta - online webinár. Projekt Spiace miesta sa snaží zmapovať opustené budovy a priestory (nielen) v mestskom prostredí. Zatiaľ iba v rámci Bratislavy, no ambíciou je dostať sa do všetkých kútov Slovenska. Ako by sa dali spiace miesta zobudiť? Odpoveď budeme hľadať spolu s urbanistkou a architektkou Verou Kyseľovou. Webinár prebieha pod záštitou Národného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR - AZU Aktivita zvyšuje úspech; kontaktná osoba: Zuzana Špuntová; spuntova@azu.sk
Prednášajúci: Vera Kyseľová - architektka, urbanistka, OZ Spiace miesta
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo, biológia.

Téma: General presentation on the role and functioning of the European Commission Presentation on Market Measures (including the Unfair Trading Practices Di - výberová online prednáška. Programme : Login via Webex around 09.15. 09.30 : Marek Beran (DG AGRI) – General presentation on the role and functioning of the European Commission 10.30 : short break 10.40 : Annette Kliemann (DG AGRI) and Judit Szentes (DG AGRI) – Presentation on Market Measures (including the Unfair Trading Practices Directive). 11.40 : end of the online session with the European Commission
Prednášajúci: Marek Beran (DG AGRI) , Annette Kliemann (DG AGRI), Judit Szentes (DG AGRI), Európska komisia
Dátum a čas: 16. 3. 2021, 9.30 - 11.40 h
Online prenos: ecconf.webex.com
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
streda, 17.03.2021

Téma: Trieskové delenie pri prvotnom spracovaní dreva - inauguračná prednáška zameraná  na problematiku trieskového delenia pri prvotnom spracovaní dreva. Prednáška sa venuje popisom rezných nástrojov pri trieskovom delení a analýze procesu delenia dreva. Pozornosť je venovaná rezným nástrojom pri pílení, sekaní a roztrieskovaní dreva, kde je bližšie popísaná ich geometria, výpočet rezných síl a faktory podmieňujúce proces rezania. Druhá časť inauguračnej prednášky svojim obsahom podporuje vykonané experimentálne merania a výsledky z riešenia vedeckých projektov na Fakulte techniky TU vo Zvolene. Prednáška poukáže na prepojenie empirických a teoretických metód poznávania procesu delenia dreva pri prvotnom spracovaní.
Prednášajúci: doc. Ing. Jozef Krilek, PhD., Katedra environmentálnej a lesníckej techniky Fakulty techniky Technickej univerzity vo Zvolene
Dátum a čas: 17. 3. 2021, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams

Téma: Vplyv vybraných technologických parametrov tlakového liatia na mechanické vlastnosti odliatkov - inauguračná prednáška. Prezentuje dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu vplyvu vybraných technologických parametrov tlakového liatia na mechanické vlastnosti tlakovo liatych odliatkov na báze Al-Si zliatin. Dôležitú pozornosť autor venuje najmä problematike zvyšovania kvality tlakových odliatkov. V ďalšej časti prednášky autor informuje najmä o výsledkoch výskumu, ktorý je zameraný na zistenie závislostí medzi vybranými technologickými parametrami tlakového liatia (rýchlosť lisovania, tlak lisovania, teplota taveniny a teplota formy) vzhľadom k pevnostným a úžitkovým vlastnostiam tlakových odliatkov na báze Al-Si, ktoré sú reprezentované medzou pevnosti v ťahu a pórovitosťou s možnosťami využitia zistených závislostí v technológií tlakového liatia kovov v oblasti strojárskych technológií. V záverečnej časti sú naznačené možnosti požadovanej kvality odliatkov prostredníctvom optimálneho nastavenia technologických parametrov tlakového liatia.
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD., Katedra navrhovania monitorovania technických systémov Fakulty výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove
Dátum a čas: 17. 3. 2021, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams
štvrtok, 18.03.2021
streda, 24.03.2021

Téma: Identifikácia mechanických ekvivalentov z topografie povrchu generovaných hydroabrazívnym flexibilným rezným nástrojom - inauguračná prednáška. Prezentovaný spôsob umožňuje identifikáciu a determináciu mechanických ekvivalentov pružnostných a pevnostných parametrov materiálov. Technologický proces dezintegrácie materiálov hydroabrazívnym flexibilným rezným nástrojom sa špecificky "podpíše" na vlastnostiach povrchu materiálu, tzn., že ide o technologickú dedičnosť a z charakteru tohto zápisu možno potom exaktne "prečítať" a analytickým spôsobom definovať jeho mechanické vlastnosti. Na základe meraní drsnosti Ra reznej stopy v ľubovoľnej meranej hĺbke h a určenie retardácie reznej stopy Yret je novo určená mechanická konštanta plasticity Kplmat. Tento materiálový parameter slúži na stanovenie obálky a ekvivalentov mechanických parametrov materiálov ako v pružnej, tak aj v plastickej oblasti pretvárania, vrátane predikcie a konštrukcie numerických parametrov pre technické i skutočné zložky napäťovo-deformačných σ-ε diagramov pre rôzne druhy materiálov.
Prednášajúci: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams

Téma: Zosuvy: aktuálne trendy v sanácii zosuvov ako jedného z dôsledkov povodní - výberová online prednáška zameraná na problematiku zosuvov a aktuálnych trendov v ich sanácii Prednáška je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: RNDr. Pavol Tupý, ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Akvizícia a odpredaj majetku - výberová online prednáška
Prednášajúci: Kristína Čeligová, IBM, Manager of Acquisitions Accounting & Ledger Projects
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: Cisco Webex Meetings (link bude zverejnený deň pred konaním prednášky)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
štvrtok, 25.03.2021

Téma: Vplyv škodlivej entomofauny na dreviny v podmienkach mestského prostredia - habilitačná prednáška. Habilitačná práca: Výskyt a škodlivá činnosť nepôvodných a inváznych druhov škodcov na drevinách v podmienkach Slovenska
Prednášajúci: Ing. Ján Kollár, PhD., Katedra biotechniky zelene FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams

Téma: Príbeh značky Sapotheca - výberová online prednáška zameraná na podnikateľské rady a praktické skúsenosti malej manufaktúry s kozmetikou s veľkým hráčom ako je dm. Dozviete sa ako sa nevzdať aj napriek prvotným neúspechom, ako komunikovať s medzinárodnou franšízou či ako podnikať počas covidu. Motivačné podujatie sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program.
Prednášajúci: Mgr. Norbert Gyürüsi, právnik vo firme Freya Corporation a spolumajiteľ manufaktúry Sapotheca
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams (link bude zaslaný po registrácii (https://www.npc.sk/sk/events/pribeh-znacky-sapotheca/; ukončenie registrácie: 24.3.2021 do 14.00 h)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Vodné toky v 21. storočí – nové prístupy v riešení protipovodňovej ochrany území - online prednáška v rámci podujatia venovanému Svetovému dňu vody, realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolu-financovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Peter Halaj, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Retencia vody v krajine ako základ opatrení proti suchu a povodniam, technické a netechnické opatrenia v krajine a urbanizovanom prostredí - online prednáška v rámci podujatia venovanému Svetovému dňu vody a je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolu-financovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Voda v mestách - Status Quo Vadis - výberová online prednáška v rámci podujatia pri príležitosti Svetového dňa vody.
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie SAV v Bratislave
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Vyhodnotenie fotosúťaže na tému Voda a povodne, vyhlásenie víťazov. Viac informácií na: https://zmenaklimy.sk/aktivity/fotosutaz-a-vystava/
Prednášajúci: Ing. Kristína Candráková, PhD. a Ing. Andrej Tárnik, PhD., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 25. 3. 2021, 12.00 h
Online prenos: MS Teams
 
pondelok, 29.03.2021

Téma: Finančné analýzy - výberová online prednáška v slovenskom jazyku v rámci predmetu finančné a poistné modelovanie určená pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia, študijného programu kvantitatívne metódy v ekonómii.
Prednášajúci: Luboš Mikla - Budget Planning Coordinator v spoločnosti IBM
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 9.00 - 10.30 h
Online prenos: Cisco Webec Meetings (link bude zverejnený 26. marca 2021)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Zosuvy: príčiny zosuvov, spôsoby predchádzania a sanácie zosuvov v krajine - online prednáška realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúca:Ing. Tatiana Kaletová, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej zmeny klímy - výberová online prednáška sa prioritne bude venovať nasledovným témam: klimatická adaptabilita lesných drevín, predpokladaný vývoj lesných spoločenstiev a jeho modelovanie, zmena klimatickej vodnej bilancie vegetačných stupňov lesov, indikátory vplyvu klimatickej zmeny lesné ekosystémy na Slovensku, adaptačná a mitigačná stratégia a opatrenia v lesnom hospodárstve. Prednáška je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., TU vo Zvolene
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 9.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.
utorok, 30.03.2021

Téma: Manažment ľudských zdrojov – rola HR Business Partnera v potravinárskej firme - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner pre technickú divíziu a Slovensko, Nestlé
Dátum a čas: 30. 3. 2021, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, potravinárstvo.

Téma: Virtuálna návšteva Európskej komisie - výberové online prednášky. Program: 14.00 h EU TRADE POLICY - Obchodná politika EÚ-  Vanda Markovic, Policy Officer - Investment negotiator Directorate-General for Trade, Generálne riaditeľstvo pre obchod; 15.00 h EUROPEAN BUDGET - Petr Mooz (DG BUDG) Senior advisor Directorate-General for Budget, Generálne riaditeľstvo pre rozpočet; 16.00 h THE COMMON AGRICULTURAL POLICY AND GREEN DEAL - Dušan Chrenek (DG CLIMA) Principal Adviser Directorate-General for Climate Action, Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy.
Prednášajúci: Vanda Markovic, Petr Mooz, Dušan Chrenek, Európska komisia (DG Trade, DC Budget, DG Clima)
Dátum a čas: 30. 3. 2021, 13.45 - 17.00 h
Online prenos: Webex
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
streda, 31.03.2021

Téma: Spotrebiteľské správanie a marketing značky Château Topoľčianky na prahu tretieho tisícročia - výberová online prednáška určená študentom denného štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmet európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie.
Prednášajúci: Bc. Stela Waldnerová, Obchodné oddelenie – degustácie & eventy, Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o.
Dátum a čas: 31. 3. 2021, 9.00 - 11.00 h
Online prenos: https://bit.ly/2Pe3UIS
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Duševné vlastníctvo - výberová online prednáška zameraná na duševné vlastníctvo, jeho identifikáciu, proces vzniku, určenie vlastníctva a spôsob ochrany.
Prednášajúci: Ing. Lucia Bocková, Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Klientske centrum
Dátum a čas: 31. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo.