Kalendár udalostí Január 2021

streda, 20.01.2021

Participatívny workshop v rámci projektu EIT- Cross KIC RIS.

!Zmena termínu!

Termín: presúva sa z 16. decembra, na 20. januára 2021 od 9:00 do 15:00, online

Univerzitná pôda je ideálnym prostredím pre vznik nových myšlienok a prevratných inovácií. Na to, aby z týchto inovácií vznikali produkty a služby, ktoré využíva široká škála zákazníkov je dôležité neustále kultivovať nielen inovačnú, ale aj podnikateľskú povahu univerzity.

 • Ako zabezpečiť efektívny transfer know-how do podnikateľského sektora?
 • Ako prinášať udržateľné inovácie?
 • A ako sme na tom na našej univerzite dnes?

Aj týmto otázkam sa budeme venovať počas participatívneho workshopu spolu s doc. Mgr. Ing. Dankou Moravčíkovou, PhD., riaditeľkou Kancelárie projektových a transferových činností na SPU v Nitre a Ing. Adamom Brockom, biznis dizajnérom a spoluzakladateľom inovačného štúdia  Kiuub.  Kiuub pomáha firmám zlepšovať ich existujúce produkty alebo rozbiehať úplne nové. Adam v ňom má pod palcom tím biznis dizajnérov a zlepšovanie interných aj klientskych inovačných kapacít. Okrem toho rozbehol viacero komunitných projektov. A k inováciám sa dostal vďaka akceleračným programom, v ktorých pomáhal startupom a spoločensky prospešným projektom s nastavením dlhodobej udržateľnosti.
Na workshope sa pozrieme na to, ako pristupovať k budovaniu inovačnej kultúry a podnikateľského modelu na SPU v Nitre. Súčasťou programu je panelová diskusia, ktorej cieľom je pochopenie súčasnej situácie z pohľadu účastníkov. Prostredníctvom metodológie HEInnovate zhodnotíme aktuálny stav, identifikujeme silné aj slabé stránky, ale hlavne príležitosti pre budúcnosť inovačnej a podnikateľskej kultúry na SPU v Nitre.

Pre koho je workshop určený?

 • Zástupcovia univerzity a fakúlt
 • Prodekani zaoberajúci sa spoluprácou s praxou
 • Výskumní pracovníci so záujmom o tému inovácií a transferu know-how do podnikateľského sektora

Program:

 • Význam inovačnej kultúry a podnikateľského modelu pre budúcnosť akademických inštitúcií
 • Metodológia HEInnovate
 • Panelová diskusia k 8 tematickým okruhom sebahodnotiaceho nástroja
 • Praktická časť: sebahodnotenie SPU v Nitre prostredníctvom HEInnovate

Registrácia

piatok, 22.01.2021

Participatívny workshop v rámci projektu EIT- Cross KIC RIS.

!Zmena termínu!

Termín: presúva sa z 18. decembra, na 22. januára 2021 od 9:00 do 15:00, online

Hlavným poslaním inkubačných programov je pomoc s validáciou inovácií, produktov alebo služieb. Spájajú v sebe vzdelávací rozmer v kľúčových podnikateľských témach, mentoring expertov z praxe, networking s investormi, ale predovšetkým zvýšenie šancí na úspech na trhu. SPU v Nitre má ambíciu rozbehnúť vlastný koncept inkubátora zameraného na inovácie v agropotravinárstve. Tento koncept však nechceme tvoriť od stola, ale spolu s kľúčovými zúčastnenými stranami a potenciálnymi účastníkmi. Preto sme sa rozhodli zorganizovať participatívny workshop, na ktorom sa spolu pozrieme na aktuálnu ponuku expertíznych činností a služieb, ktorými SPU disponuje. V rámci prípadovej štúdie sa pozrieme na praktické fungovanie startupového akcelerátora zameraného na mestské inovácie. A v praktickej časti rozdiskutujeme možnosti nastavenia systému spolupráce s praxou.

Workshopom vás bude sprevádzať doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností na SPU v Nitre a Ing. Adam Brocka, biznis dizajnér spoluzakladateľ inovačného štúdia  Kiuub.   Kiuub pomáha firmám zlepšovať ich existujúce produkty alebo rozbiehať úplne nové. Adam v ňom má pod palcom tím biznis dizajnérov a zlepšovanie interných aj klientskych inovačných kapacít. Okrem toho rozbehol viacero komunitných projektov. A k inováciám sa dostal vďaka akceleračným programom, v ktorých pomáhal startupom a spoločensky prospešným projektom s nastavením dlhodobej udržateľnosti.

Pre koho je workshop určený?

 • Zástupcovia univerzity a fakúlt
 • Reprezentanti MBA programu Agribusiness&Commerce
 • Doktorandi a post-doktorandi
 • Zástupcovia podnikateľského sektora

Program:

 • Informácie o príprave univerzitného Katalógu expertíznych činností a služieb pre prax
 • Prípadová štúdia: Zákulisie startupového akcelerátora
 • Praktická časť: Ako by sme mohli zlepšiť systém spolupráce s praxou?

Registrácia

streda, 27.01.2021

Milí študenti,
 
pozývame vás na ONLINE Deň otvorených dverí na FEM SPU v Nitre.
 
Termín: 27. 1. 2021 o 15.00 h online