Kalendár udalostí December 2020

Monday, 30.11.2020

Pozývame vás na 4. ročník seminára Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva?, Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?, ktorý sa uskutoční online 30. novembra - 1. decembra 2020 pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom organizátorov - Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie SR, Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Zemiakarskeho a zeleninárskeho zväzu SR je zlepšovanie prostredia pre slovenských zeleninárov, zemiakarov, ovocinárov a vinohradníkov. Spoluorganizátorom podujatia je Katedra marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Online prenos: bit.ly/RPPK-TT .
Tuesday, 01.12.2020

Téma: Praktická aplikácia kalkulácií nákladov v poľnohospodárskom podniku - výberová online prednáška v rámci predmetu kalkulácie a rozpočty. Prednášku pre študentov, pedagógov, výskumníkov a ostatných záujemcov organizuje Katedra ekonomiky FEM SPU v Nitre.
Prednášajúci: Ing. Andrej Husár, PhD., HSH, s.r.o.
Dátum a čas: 1. 12. 2020, 11.00 - 12.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: VeRKA -  Ferdinand Leffler: Krajinný architekt, povolanie snov a poslaní - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi 2020. Organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: Ferdinand Leffler, Ateliér Flera, ČR, predstaví zopár realizovaných projektov, na príklade ktorých porozpráva o priebehu projektovania a realizácie a pokúsi sa budúcim a súčasným kolegom pripomenúť, akú významnú úlohu hrá práca s každou záhradou v kontexte mestského životného prostredia.
Dátum a čas: 1. 12. 2020, 17.00 - 18.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Wednesday, 02.12.2020

Téma: Cirkulárna ekonomika v praxi - energetické a materiálové zhodnocovanie odpadov v procese výroby cementu - výberová  online prednáška v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúci: Lukáš Haršány, ecorec Slovensko s.r.o., absolvent Krajinného inžinierstva na FZKI. Hlavným cieľom spoločnosti ecorec Slovensko je úprava odpadu a jeho ekologické spracovanie na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle.
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Podnikanie malých a stredných podnikov - rodinné a sociálne podnikanie - výberová  online prednáška
Prednášajúci: Rastislav Demeš, spolumajiteľ slovenskej značky TAJNA Vineyards & Winery. Toto rodinné butikové vinárstvo pestuje hrozno v Nitrianskej vinohradníckej oblasti na vlastných vinohradoch s rozlohou 25 hektárov. Butikové vinárstvo má limitovanú produkciu vína najvyššej kvality.
Dátum a čas: 2. 12. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: CSR (Spoločenská zodpovednosť) v spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. - výberová  online prednáška v rámci predmetu medzinárodný manažment a podnikanie.  Jej cieľom je nielen poukázať na spoločenskú zodpovednosť firmy Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., ale zároveň v rámci projektu KEGA č. 005SPU-4/2019 Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí prepojiť teóriu s praxou. Príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z podnikateľskej praxe, medzinárodného a multikultúrneho prostredia pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania v náročnom globálnom prostredí. Prednáška je určená nielen študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre na dennej a externej forme štúdia, ale aj doktorandom, ktorí majú v tomto akademickom roku absolvovať predmet medzinárodné podnikanie. Organizátor: Katedra manažmentu v spolupráci s firmou Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. Odborní garanti: prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD., doc. Ing. Radovan Savov, PhD., Ing. Jana Kozáková, PhD., Ing. Boris Rumanko.
Prednášajúci: Milica Danková, Plzeňský Prazdroj
Dátum a čas: 2. 12. 2020, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Využití videotréninku při rozvoji profesních kompetencí budoucích učitelů - výberová  online prednáška určená najmä študentom doplňujúceho pedagogického štúdia.
Prednášajúca: Ing. Marie Horáčková, Ph.D., ICV MENDELU, odborná asistentka
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Výskum v internetovom prostredí – 2 muse, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Stanislava Pučková, zástupkyňa riaditeľa v 2 muse, s.r.o
Dátum a čas: 2. 12. 2020 o 7:30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Thursday, 03.12.2020

Téma: Ako začať pozemkové úpravy a aký je ich zmysel - výberová  online prednáška
Prednášajúci:RNDr. Anton Julény, ppu.sk s.r.o., autorizovaný projektant pozemkových úprav (http://www.ppu.sk/). Prednášajúci sa zaoberá aplikovanou matematikou a informatikou v geografických informačných systémoch a databázových systémoch. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte mechatroniky TnUAD a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa venuje spracovaniu pozemkových úprav na Slovensku.
Dátum a čas: 3. 12. 2020 o 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
Friday, 04.12.2020

Téma: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD., Katedra financií FEM (organizuje: Ing. Beáta Novotná, PhD.)
Dátum a čas: 4. 12. 2020, 16.00 -18.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment.

Téma: Využite genomiky v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška. Genetické zlepšenie v populáciách hospodárskych zvierat je primárne zamerané na selektívny chov jedincov s požadovanými fenotypovými vlastnosťami. S rozvojom stále pokročilejších štatistických metód, ktoré maximalizujú selekciu pre dosiahnutie genetického zisku sa tento prístup prejavil ako mimoriadne úspešný s ohľadom na zvyšovanie poľnohospodárskej produkcie. Informácie o organizácii a fungovaní genómu, ktoré sú v súčasnosti známe, by však mohli byť využité aj v šľachtiteľských programoch na zlepšenie viacerých vlastností. Aktuálne využívané metódy celogenómového sekvenovania a SNP čipy umožnili rozsiahle celogenómové asociačné štúdie, sledujúce vzťah medzi SNP markermi a hodnotenými vlastnosťami.
Prednášajúca: Assoc. prof. Dr. Gábor Mészáros, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Dátum a čas: 4. 12. 2020 o 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Monday, 07.12.2020

Téma: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 9.00 -11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Dizajn verejných priestorov rezidenčných zón – online výberová prednáška organizovaná s podporou projektu KEGA 011SPU-4/2019.  Prednáška bude náhľadom na tvorbu verejných priestorov rezidenčných zón v podmienkach Slovenska. Priblíži ako vzniká návrh od prvotných myšlienok, cez analýzy, skice, modely až po finálnu projektovú dokumentáciu s dôrazom na základné kvalitatívne kritériá priestorov tohto typu a praktické skúsenosti z pohľadu krajinného architekta.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, autorizovaný krajinný architekt, 2ka, sro
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 15.00 -16.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognóza letných a tropických dní) – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 11.00 – 12.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: VeRKA - Klára Salzmann: Krajina... - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA) Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúca: Klára Salzmann, Fakulta architektury ČVUT. Absolventka krajinnej architektúry na Corvinus University v Budapešti (1982). Doktorát získala na SPU v Nitre (2008). Celý život žije a pracuje v krajine a s krajinou, ktorá je jej životným poslaním, profesiou, vášňou a koníčkom. Pracovala v URBIONE a na UHA v Banskej Bystrici. Bola vedúcou Katedry krajinárskej architektúry na ČZU v Prahe. V súčasnosti pôsobí na FA ČVUT v Prahe. Je autorkou modelového krajinného plánu pre Spálené Poříčí (2010) a projektu obnovy krajiny česko-nemeckého pohraničia. Venuje sa propagácii zeleno-modrej infraštruktúry. Je vedúcou pracovnej skupiny pre krajinu Rady vlády ČR pre udržateľný rozvoj.
Dátum a čas: 7. 12. 2020, 17.00 - 18.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
 

Téma: Budovanie osobnej značky -  výberová online prednáška v rámci predmetu manažment obchodnej firmy
Prednášajúci: Juraj Vinš, spoločnosť IBM; CEE Branding Lead (SK,CZ,LTU) & Social Media specialist
Dátum a čas: 7. 12. 2020 o 15.10 - 16.30  h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Tuesday, 08.12.2020

Téma: Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas: 8. 12. 2020, 15.30 – 16.15 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s občianskym združením Podaj mi ruku Nitra organizuje 8. decembra 2020 od 9.00 do 14.00 h v priestoroch pod Aulou SPU Vianočnú zbierku vecí pre rodiny v nepriaznivej životnej situácii: trvanlivé potraviny a sladkosti v neporušených obaloch, drogéria, hračky, detské knihy.

Sprievodné podujatie: predaj vianočných aranžmánov, vencov, sviečok a hand-made výrobkov. Kontakt: maria.holovicova@uniag.sk. Viac informácií

Téma: Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Ing. Elena Aydin, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 8. 12. 2020, 16.15 – 17.15 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
Thursday, 10.12.2020

Téma: Historické parky a záhrady – online výberové prednášky na tému revitalizácie a rekonštrukcie historických objektov v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Podujatie sa uskutočňuje s podporou grantov KEGA 011SPU-4/2019 a KEGA 09SPU - 4/2019.
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD., autorizovaní krajinní architekti a vedecko-výskumná pracovníčika FZKI SPU Nitra
Dátum a čas: 10. 12. 2020, 16.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU a spoločnosť Albertina icome Bratislava pozývajú záujemcov z okruhu pedagógov a výskumných pracovníkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity na webinár, na ktorom budú prezentované možnosti  integrácie digitálnych nástrojov s overeným obsahom a interaktívnymi nástrojmi do vzdialeného vzdelávania a výskumnej práce. Je to zároveň možnosť, ako posilniť zručnosti, ktoré manažéri pri nábore pracovníkov hľadajú u čerstvých absolventov. Ukážky budú z prostredia Knovel Library, ku ktorej má SPU prostredníctvom SlPK prístup (http://app.knovel.com/web/), a z Engineering Village.

Tematické oblasti zastúpené v Knovel Library: https://app.knovel.com/web/browse.v

Webinár: Engineering education and research during Covid-19 - how to impart practical knowledge using digital tools

Kedy: 10. 12. 2020 (štvrtok), 17:00 - 18:00 h
Témy: Vytváranie laboratórnych metód. Projektový manažment. Spracovanie prehľadu literatúry. Technické písanie.
 
Tuesday, 15.12.2020

Téma: VeRKA - Jitka Trevisan: Cesty - cykly - križovatky - online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA). Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.
Prednášajúci: Ing. Jitka Trevisan, AKA, Ateliér Trevisan (ta+), FA ČVUT v Prahe. Autorizovaná krajinná architektka a projektová manažérka s medzinárodnými skúsenosťami a 30 rokmi praxe. Zameriava sa na kreatívne použitie rastlín. Tvorí landart a zachraňuje staré ovocné odrody. Od jesene 2020 vedie Ateliér krajinnej architektúry na FA ČVUT v Prahe.
Dátum a čas: 15. 12. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment.
Wednesday, 16.12.2020

Participatívny workshop v rámci projektu EIT- Cross KIC RIS.

!Zmena termínu!

Termín: presúva sa z 16. decembra, na 20. januára 2021 od 9:00 do 15:00, online

Univerzitná pôda je ideálnym prostredím pre vznik nových myšlienok a prevratných inovácií. Na to, aby z týchto inovácií vznikali produkty a služby, ktoré využíva široká škála zákazníkov je dôležité neustále kultivovať nielen inovačnú, ale aj podnikateľskú povahu univerzity.

 • Ako zabezpečiť efektívny transfer know-how do podnikateľského sektora?
 • Ako prinášať udržateľné inovácie?
 • A ako sme na tom na našej univerzite dnes?

Aj týmto otázkam sa budeme venovať počas participatívneho workshopu spolu s doc. Mgr. Ing. Dankou Moravčíkovou, PhD., riaditeľkou Kancelárie projektových a transferových činností na SPU v Nitre a Ing. Adamom Brockom, biznis dizajnérom a spoluzakladateľom inovačného štúdia  Kiuub.  Kiuub pomáha firmám zlepšovať ich existujúce produkty alebo rozbiehať úplne nové. Adam v ňom má pod palcom tím biznis dizajnérov a zlepšovanie interných aj klientskych inovačných kapacít. Okrem toho rozbehol viacero komunitných projektov. A k inováciám sa dostal vďaka akceleračným programom, v ktorých pomáhal startupom a spoločensky prospešným projektom s nastavením dlhodobej udržateľnosti.
Na workshope sa pozrieme na to, ako pristupovať k budovaniu inovačnej kultúry a podnikateľského modelu na SPU v Nitre. Súčasťou programu je panelová diskusia, ktorej cieľom je pochopenie súčasnej situácie z pohľadu účastníkov. Prostredníctvom metodológie HEInnovate zhodnotíme aktuálny stav, identifikujeme silné aj slabé stránky, ale hlavne príležitosti pre budúcnosť inovačnej a podnikateľskej kultúry na SPU v Nitre.

Pre koho je workshop určený?

 • Zástupcovia univerzity a fakúlt
 • Prodekani zaoberajúci sa spoluprácou s praxou
 • Výskumní pracovníci so záujmom o tému inovácií a transferu know-how do podnikateľského sektora

Program:

 • Význam inovačnej kultúry a podnikateľského modelu pre budúcnosť akademických inštitúcií
 • Metodológia HEInnovate
 • Panelová diskusia k 8 tematickým okruhom sebahodnotiaceho nástroja
 • Praktická časť: sebahodnotenie SPU v Nitre prostredníctvom HEInnovate

Registrácia

Friday, 18.12.2020

Participatívny workshop v rámci projektu EIT- Cross KIC RIS.

!Zmena termínu!

Termín: presúva sa z 18. decembra, na 22. januára 2021 od 9:00 do 15:00, online

Hlavným poslaním inkubačných programov je pomoc s validáciou inovácií, produktov alebo služieb. Spájajú v sebe vzdelávací rozmer v kľúčových podnikateľských témach, mentoring expertov z praxe, networking s investormi, ale predovšetkým zvýšenie šancí na úspech na trhu. SPU v Nitre má ambíciu rozbehnúť vlastný koncept inkubátora zameraného na inovácie v agropotravinárstve. Tento koncept však nechceme tvoriť od stola, ale spolu s kľúčovými zúčastnenými stranami a potenciálnymi účastníkmi. Preto sme sa rozhodli zorganizovať participatívny workshop, na ktorom sa spolu pozrieme na aktuálnu ponuku expertíznych činností a služieb, ktorými SPU disponuje. V rámci prípadovej štúdie sa pozrieme na praktické fungovanie startupového akcelerátora zameraného na mestské inovácie. A v praktickej časti rozdiskutujeme možnosti nastavenia systému spolupráce s praxou.

Workshopom vás bude sprevádzať doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD., riaditeľka Kancelárie projektových a transferových činností na SPU v Nitre a Ing. Adam Brocka, biznis dizajnér spoluzakladateľ inovačného štúdia  Kiuub.   Kiuub pomáha firmám zlepšovať ich existujúce produkty alebo rozbiehať úplne nové. Adam v ňom má pod palcom tím biznis dizajnérov a zlepšovanie interných aj klientskych inovačných kapacít. Okrem toho rozbehol viacero komunitných projektov. A k inováciám sa dostal vďaka akceleračným programom, v ktorých pomáhal startupom a spoločensky prospešným projektom s nastavením dlhodobej udržateľnosti.

Pre koho je workshop určený?

 • Zástupcovia univerzity a fakúlt
 • Reprezentanti MBA programu Agribusiness&Commerce
 • Doktorandi a post-doktorandi
 • Zástupcovia podnikateľského sektora

Program:

 • Informácie o príprave univerzitného Katalógu expertíznych činností a služieb pre prax
 • Prípadová štúdia: Zákulisie startupového akcelerátora
 • Praktická časť: Ako by sme mohli zlepšiť systém spolupráce s praxou?

Registrácia