Kalendár udalostí November 2020

pondelok, 02.11.2020

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v spolupráci s  Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Nitre vás pozývajú na on-line webinár pod názvom Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, ktorý sa uskutoční 30. októbra a 3. novembra 2020. Viac o podujatí

Téma: Rampolynå : Príbeh malej veľkej stavby -  online prednáška. Dielo, ktoré pod vedením dánskeho stolára a architekta Tobiasa Foged Permina a architektky Danici Pištekovej z ateliéru Woven navrhli a zrealizovali nádejní mladí architekti z rôznych miest a krajín, získalo prestížne medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award 2020 a BigSEE Wood Design Award. Nadnárodné ocenenie BigSEE Architecture Award každoročne vyberá najkvalitnejšie architektonické projekty a realizácie z osemnástich krajín Európy v kategóriách: komerčná architektúra, rezidenčná architektúra, krajinný a urbánny priestor.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Čibik, doktorand FZKI
Dátum a čas: 2. 11. 2020, 17.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
utorok, 03.11.2020

Téma: HET LANDSCHAP: O práci a štúdiu v Holandsku - výberová online prednáška. Premena a rekultivácia krajiny je po celé stáročia holandskou špecialitou, a to od vysušovania jazier, až po výstavbu hrádzí a priehrad ako ochrany pred povodňami. Holandsko je súčasťou najväčšej európskej delty, kde je každý centimeter starostlivo naplánovaný a navrhnutý. Dokonca aj slovo „landscape“ má holandský pôvod. Podobne ako iné štáty, aj Holandsko čelí globálnym výzvam ako zmena podnebia, pokles biodiverzity, prechod na udržateľné zdroje energie alebo zmena sociálno-ekonomických podmienok.
Prednášajúca: MSc. Zuzana Jančovičová, Akadémia architektúry v Amsterdame, spoločnosť DS, LAARC. Zuzana Jančovičová je registrovaná krajinná architektka so zameraním na sociálno-priestorovú analýzu. Vyštudovala Wageningen University v Holandsku (MSc) a SPU v Nitre (Ing). Už počas štúdia sa zaujímala o estetiku, ekológiu a vnímanie životného prostredia. V minulosti pracovala v ateliéroch Vista, Karres en Brands a Bureau B + B. Jej silnou stránkou je koncepčné dizajnérske myslenie a tvorba vízií pre krajinu a mesto. V súčasnosti pracuje v spoločnosti DS a vyučuje na Akadémii architektúry  v Amsterdame. Od roku 2019 je členkou interdisciplinárneho  kolektívu L A A R C. Je víťazkou Europan 15 a Panorama Lokaal.  Zuzana Jančovičová v rámci svojej prednášky vyhodnotí 10 rokov strávených štúdiom a prácou v Holandsku. Predstaví viacero súťaží a projektov rôznych typov a mierok.
Dátum a čas: 3. 11. 2020, 17.00 - 18.30  h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
streda, 04.11.2020

Téma: Spoločenská zodpovednosť podnikov - výberová online prednáška zameraná na oboznámenie študentov s problematikou spoločenskej zodpovednosti v podnikaní či príkladmi realizácie CSR aktivít v praxi.
Prednášajúca: Lucia Vargová, Kaufland Slovenská republika v.o.s. - firemná komunikácia
Dátum a čas: 4. 11. 2020 o 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Diskriminace nejen ve školství - výberová online prednáška určená najmä pre študentov doplňujúceho pedagogického štúdia v rámci predmetu organizácia a riadenie školstva.
Prednášajúca: Ing. Marie Horáčková, Ph.D. – CV Mendelova univerzita v Brne, odborná asistentka
Dátum a čas: 4 11. 2020, 19.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo, strojárstvo, biotechnológie, biológia, ekologické a environmentálne vedy.
štvrtok, 05.11.2020

Téma: Emotional Intelligence and Multicultural Teams  - výberová online prednáška v anglickom jazyku určená predovšetkým študentom predmetu International Management and Entrepreneurship, zameraná na rozvoj emocionálnej inteligencie a jej úlohy v praxi manažérov.
Prednášajúci: Fraser Gault, GAULT Consulting - CEO
Dátum a čas: 5. 11. 2020 o 9.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Market entry strategies and marketing in China - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou predmetu medzinárodný marketing a globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Zelené opatrenia v krajine - krajina a voda - online prednáška. Čo sú to "zelené opatrenia v krajine"? Zadržiavame na Slovensku dažďovú vodu správne? A v akých množstvách, postačuje to? Čo funguje, čo by sme mali naopak zlepšiť? Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v spolupráci s Národným rozvojovým projektom MŠVVaŠ AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúca: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Katedra krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 17.30  h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Stratégie vstupu na trh a marketing v Číne - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou predmetu medzinárodný marketing a globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA – absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 5. 11. 2020, 13.30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
pondelok, 09.11.2020

Téma: Aplikácia medzinárodných štandardov pre kvalitu a bezpečnosť potravín - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv konzervačných činidiel na analýzu zloženia vzoriek surového kravského mlieka
Prednášajúci: Ing. Peter Zajác, PhD., Katedra hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 9. 11. 2020, 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka
utorok, 10.11.2020

Téma: AWE strom a krajina - výberová online prednáška ponúkne exkurz do histórie profesie krajinného architekta v slovenských podmienkach. Predstaví typologickú rôznorodosť zadaní, riešených priestorov a charakteru diel, na ktorých ateliér pracoval - od detailu až po krajinný segment. Pozornosť poslucháčov upriami na dosiaľ neriešenú problematiku slovenskej krajiny v komplexnom ponímaní a nastolí otázniky nad budúcim smerovaním profesie slovenského krajinného architekta.
Prednášajúca: Ing. Eva Wernerová, autorizovaná krajinná architektka, AWE Ateliér. Eva Wernerová je absolventkou piešťanskej záhradníckej školy a Mendelovej univerzity v Brne v odbore záhradná architektúra. V roku 1993 založila Ateliér pre krajinnú tvorbu – AWE ATELIÉR Piešťany. Autorizáciu v SKA získala medzi prvými krajinármi v roku 2004. AWE Ateliér sa venuje hlavne verejným priestorom, historickej zeleni, ekologickej tvorbe, obytným zónam, zeleni obcí, krajine a prírode blízkej revitalizácii vodných tokov. V roku 2008  sa Eva Wernerová stala laureátom CE.ZA.AR v kategorii exteriér za revitalizáciu riečky Dubová v Piešťanoch, cenu Stavba roka 2009 získala za rekonštrukciu oponického parku.
Dátum a čas: 10. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
streda, 11.11.2020

Téma: Obchodné centrá v čase a priestore... - výberová online prednáška
Prednášajúca: Ing. Mgr. Michala Mičíková, MBA, Marketing Specialist OC Mlyny Nitra
Dátum a čas: 11 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment. Viac informácií

Téma: Psychológia nákupných rozhodnutí - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Martin Števár, Nestlé Slovensko, manažér zodpovedný za stratégiu a smerovanie kategórie kávy a horúcich nápojov na slovenskom trhu
Dátum a čas: 11 11. 2020, 11.00 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva organizujú Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2020 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzali: doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. – dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. – dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. – dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Cieľom konferencie je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Podrobné informácie: https://vkd.uniag.sk/home

Téma: Využitie elektrických vlastností potravín a poľnohospodárskych materiálov - inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. RNDr. Zuzana Hlaváčová, CSc., Katedra fyziky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 9.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
V úvode prednášky sú uvedené elektrické vlastnosti materiálov. Potravinárske a poľnohospodárske materiály sú väčšinou biologického pôvodu, teda je popísaný transport náboja v takýchto materiáloch. Autorka v krátkosti uvádza metódy merania elektrických vlastností. Ďalšia časť je venovaná faktorom, ktoré ovplyvňujú elektrické vlastnosti biologických materiálov. Hlavná pozornosť je venovaná využitiu elektrických vlastností pri hodnotení potravín a poľnohospodárskych materiálov. Táto časť je rozdelená na využitie elektrických vlastností kvapalných materiálov, vlastností ovocia a zeleniny, vlastností sypkých materiálov a vlastností ďalších potravinárskych materiálov. V prednáške je uvedený prehľad informácií z veľkého množstva zahraničnej a domácej literatúry dotýkajúcej sa spomínanej problematiky. Autorka informuje najmä o výsledkoch meraní a o výskume elektrických vlastností množstva rôznych materiálov uskutočnených na Katedre fyziky. V závere sú naznačené možnosti intenzívnejšieho využívania fyzikálnych vlastností v potravinárskom priemysle.

Téma: Skúšanie spaľovacích motorov pri kontinuálnom a diskrétnom meraní v laboratórnych podmienkach - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD., Katedra dopravy a manipulácie, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 11. 11. 2020 o 11.00 h
Miesto:  Kongresové centrum SPU v Nitre, (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Inauguračná prednáška je svojim obsahom zameraná na problematiku skúšania vozidlových spaľovacích motorov. Pozornosť je venovaná základným pojmom, parametrom a definíciám z oblasti spaľovacích motorov, účelu skúšok, druhom skúšok, ako aj zásadám pri príprave a realizácií experimentálnych meraní. Inauguračná prednáška je doplnená o realizované experimentálne merania s ich vyhodnotením a vzájomným porovnaním. Jednotlivé vykonané experimentálne merania a postupy ich realizácie sú doplnené o inštruktážnu video prezentáciu. V inauguračnej prednáške je zdôraznená dôležitosť výberu vhodných metód merania pri skúšaní vozidlových spaľovacích motorov a možné spôsoby zvýšenia ekologickej bezpečnosti pri monitorovaní emisného stavu vozidlového spaľovacieho motora. V záverečnej časti je pozornosť upriamená na prepojenie témy inauguračnej prednášky s výskumnou oblasťou a vedeckou školou inauguranta.
štvrtok, 12.11.2020

Téma: Nové trendy v analýzach kódujúcich oblastí génov rastlín relevantných v alergomike - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

Téma: Zrecí proces mäsa ako dôležitá súčasť výroby mäsových výrobkov - habilitačná prednáška
Názov habilitačnej práce: Vplyv štartovacích kultúr, prebiotík a okysľujúcich látok na kvalitu trvanlivých tepelne neopracovaných mäsových výrobkov
Prednášajúci: Ing. Miroslav Kročko, PhD., Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka

Téma: Diskusia o projekte Klíma ťa potrebuje - #klimatapotrebuje - výberová online prednáška
Prednášajúci: Michal Sabo, klimatický aktivista
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Presentation Skills - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Fraser Andrew Gault – Gault Consulting
Dátum a čas: 12. 11. 2020, 14.00 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/agtmVpN
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
piatok, 13.11.2020

Téma: Spoločenská zodpovednosť v medzinárodnom podnikaní - výberová online prednáška v rámci predmetu medzinárodný manažment a podnikanie. Jej cieľom je nielen poukázať na spoločenskú zodpovednosť firiem, ale zároveň v rámci projektu KEGA č. 005SPU-4/2019 Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí prepojiť teóriu s praxou. Príkladmi z manažérskej praxe a riešením prípadových štúdií z podnikateľskej praxe, medzinárodného a multikultúrneho prostredia pomôcť študentom rozvíjať schopnosti správneho manažérskeho rozhodovania v náročnom globálnom prostredí. Prednáška je určená nielen študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v externej forme štúdia, ale aj doktorandom, ktorý majú v tomto akademickom roku absolvovať predmet medzinárodné podnikanie.
Prednášajúca: Lucia Vargová, Kaufland
Dátum a čas: 13. 11. 2020, 16.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment
pondelok, 16.11.2020

Téma: Smart rozvoj vidieka - výberová online prednáška, ktorá priblíži koncept smart rozvoja vidieka a príklady jeho konkrétnej aplikácie v území.
Prednášajúci: Ing. Tomáš Kozolka, Národná sieť rozvoja vidieka pre Nitriansky kraj
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 8.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Budovanie, rozvíjanie a riadenie vzťahov so zákazníkmi -  výberová  online prednáška vhodná pre všetkých študentov, prioritne pre študentov  FEM (manažment, marketing)
Prednášajúci: Ing. Veronika Jadroňová, manažérka pre kľúčových zákazníkov pre oblasť cukroviniek, Nestlé
Dátum a čas: 16. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
utorok, 17.11.2020

Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Dávame miestam zmysel - výberová online prednáška. Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne / Ateliér Krejčiříkovi. Přemysl Krejčiřík je absolventom Záhradníckej fakulty v Lednici (1996), kde od roku 1998 vyučuje Ateliér venovaný obnove pamiatok. Je autorizovaný krajinný architekt v Česku a hosťujúci KA na Slovensku. Od roku 1996 so svojou manželkou vedie Ateliér Krejčiříkovi, ktorý sa špecializuje na obnovu pamiatok, ale neboja sa ani nadčasových dizajnových riešení. Za obnovu Hospitálu Kuks získal Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. Ateliér obnovil vyše 50 zámockých areálov. Podieľa sa tiež na obnove zámockých záhrad v Holíči. Obnova Mierového námestia v Trenčíne, na ktorej spolupracoval, získala titul Stavba roka.
Dátum a čas: 17. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
streda, 18.11.2020

Téma: Manažment sociálneho podniku - workshop. Manažment a riadenie podniku s akcentom na špecifiká sociálneho podnikania a tzv. „mäkké faktory“ podnikania. Konkurenčná výhoda a konkurencieschopnosť SP. Výhody SP na trhu práce, výhody SP pre rozvoj modernej spoločnosti.
Prednášajúci: Mgr. Marcela Hajtmánková; Ing. Eva Pongrácz, PhD., TENENET, Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dátum a čas: 18 11. 2020, 9.00 - 13.00 h
Online prenos: Zoom (https://zoom.us/meeting/register/tJYpdeitrDIoGdQMerQ6GvvoJXvAVPZUs1oK - podmienené registráciou)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
štvrtok, 19.11.2020

Téma: Alternatívne zdroje získavania energie - Fotovoltické a solárne panely - verejná online prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Bištuť, produktový manažér v ZSE Energia, a.s.
Dátum a čas: 19. 11. 2020, 11.00 h
Online prenos: MS Teams, prihlasovací kód: 6x39rd6
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.
piatok, 20.11.2020

Téma: Využitie heterózy a inbrídingu v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová online prednáška. Párenie príbuzných jedincov (príbuzenská plemenitba) alebo inbríding sa prejavuje zmenami v priemernom vývine vlastnosti v populácii. Tieto zmeny sú výsledkom dvoch javov: samotná zmena frekvencií génov v populácii a zmeny fitnes asociované so zmenou frekvencií genotypov. Je jasné, že v prípade použitia príbuzenskej plemenitby sa zvyšuje frekvencia homozygotov na úkor heterozygotov. Jedným zo želaných efektov inbrídingu je, že v dôsledku dominancie bude priemerná hodnota vlastností homozygotov vyššia ako u heterozygotov. Podobným fenoménom je heteróza – hybrid vigor, charakterizovaná ako biologický jav, ku ktorému dochádza v dôsledku kríženia rozdielnych genetických jednotiek (jedincov), a ktorá je dôsledkom rozšírenia ich genetického základu. Podstatou heterózy je zvyšovanie početnosti heterozygotných genotypov na úkor homozygotných.
Prednášajúci: prof. Ing. Luboš Vostrý, PhD., Česká zemědělská univerzita Praha
Dátum a čas: 20. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams,
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
pondelok, 23.11.2020

Téma: Verejné priestory a genius loci - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania, FAD STU v Bratislave. Katarína Kristiánová vyštudovala architektúru a urbanizmus, urbánny manažment a krajinárstvo na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Erazmovej univerzite v Rotterdame. V roku 2013 získala prestížne štipendium Getty Foundation a hosťovala v Getty Conservation Institute v Los Angeles. Venuje sa krajinnej architektúre a krajinnému plánovaniu, ochrane a zachovaniu hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, zelenej infraštruktúre, udržateľnosti rozvoja miesta a využívaniu riešení blízkych prírode. V týchto oblastiach sa podieľa na riešení mnohých medzinárodných projektov, prednáša a publikuje. Zastupuje STU v Bratislave v ECLAS - Európskej rade škôl krajinnej architektúry a v LE: NOTRE Institute. Prednáška je realizovaná aj vďaka projektu KEGA 015SPU-4/2020 UNI:ARCH.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 16.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy

Téma: Komunikácia – globálne a sofistikovane - výberová prednáškaBudúcnosť nie je možné riadiť, je ju možné predvídať. Súčasná doba, ktorá je poznačená celosvetovou pandemickou situáciou si vyžaduje vnímať témy v perspektíve, meniť celkový pohľad aj na komunikáciu, ako na nenahraditeľný komunikačný multiplikátor. Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie dlhodobých praktických skúseností z manažérskej komunikácie, získaných v domácom a zahraničnom prostredí medzinárodnej spoločnosti vo virtuálnom svete.
Odborné garantky: prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, Fakulta ekonomiky a manažmentu, SPU v Nitre doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre, doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave, Ing. Jana Hroncová - Vicianová, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici
Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky
Dátum a čas konania prednášky: 23. 11. 2020; 7.30 - 9.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je určená študentom denného či externého štúdia, zvlášť študentom absolvujúcim predmety manažérska komunikácia, manažérske zručnosti, sociálne podnikanie, investičné riadenie v MaSP, marketing cestovného ruchu, manažment ľudských zdrojov.

Téma: Monument v Majeri - obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici - výberová online prednáška. Prednáška je súčasťou cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Monument v Banskej Bystrici - Majeri vznikol na mieste vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Vojnový cintorín, ktorý vznikol v roku 1915 pri vojenskej nemocnici a bolo tu pochovaných 1380 vojakov ôsmich národností, takmer zanikol pri výstavbe cesty. V snahe o záchranu zvyšku cintorína bola v roku 2016 vypísaná architektonicko-urbanistická súťaž, ktorej víťazom sa stal kolektív autorov Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. a Mgr. Art. Maroš Greš s návrhom Monumentu. Návrh bol zrealizovaný a sprístupnený bol v roku 2018 pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Autori za návrh Monumetu získali v roku 2019 Cenu Duša Jurkoviča a v roku 2020 cenu CE ZA AR.
Prednášajúci: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Katedra architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.
Dátum a čas: 23. 11. 2020
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Medzinárodné organizácie v oblasti tvorby noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ich vzťah k EÚ - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ing. Viera Baričičová, PhD. je hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Dlhoročne sa venuje problematike kvality záhradníckych produktov, pričom sa sama podieľa na tvorbe nových štandardov, ich úprave a zavádzaní do praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
utorok, 24.11.2020

Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Záhradná architektúra nie je len doplnkom stavby. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry. Prednáška ponúkne prierez tvorbou Ing. Eugena Guldana, PhD., od prvých skúseností s projekciou, cez vytváranie vlastných postupov práce, až po získavanie podnetných skúseností prostredníctvom tvorby privátnych záhrad realizovaných na Slovensku a v blízkom zahraničí. Súčasťou prezentácie bude spolupráca s architektonickými ateliérmi na developerských projektoch, postupy práce a získavanie zákaziek, spolupráca s verejným sektorom a účasť v súťažiach. Organizátor a moderátor: Attila Tóth
Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD., Guldan Architects / New Garden Design. Autorizovaný krajinný architekt, absolvent SPU v Nitre (2002).  Vo svojom portfóliu má desiatky projektov privátnych záhrad, strešných záhrad a terás, zelene verejných priestorov a administratívnych budov. Nominácia na cenu CE.ZA.AR. 2014 v kategórii Exteriér. Viacnásobný laureát ceny Záhrada Park Detail roka. Od roku 2015 člen predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) a predseda Výboru krajinných architektov. Člen Správnej rady SZKT. Popri projekčnej práci vedie obchodno-realizačnú spoločnosť NewGardenDesign so sídlom v Bratislave, ktorá projekty navrhnuté ateliérom GuldanArchitects realizuje priamo pod autorským dozorom autora.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Čerpacie stanice, alternatívne stokové systémy - tlakový, podtlakový systém - výberová online prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo, strojárstvo.
 

Téma: Pamätník holokaustu Rómov a Sintov v Čechách - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Ing. Jan Sulzer,krajinársky ateliér TERRA FLORIDA, Praha.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
Ing. Jan Sulzer je absolventom krajinárskej architektúry na MZLU v Brne. Počas štúdia nazbieral cenné skúsenosti z praxe v Záhradách Pražského hradu, v Květné zahradě v Kroměříži alebo v Anglicku v záhradách Sherborne Castle. Nadviazal spoluprácu s popredným českým krajinárskym ateliérom TERRA FLORIDA, s ktorým pracuje dodnes. Venuje sa navrhovaniu vegetácie vo všetkých podobách. Je spoluautorom floristickej výzdoby pre barokový festival Hortus Magicus 2019 v Květné zahradě v Kroměříži. Zúčastnil sa architektonických súťaží Zahrada míru v severní Francii, (TERRA FLORIDA/2ka), Kreativní centrum Brno (TERRA FLORIDA/Architekturbuero Šik AG), Park A. B. Svojsíka v Červeném Kostelci - 1. místo (TERRA FLORIDA), medzinárodnej súťaže Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku - 1. místo (TERRA FLORIDA/Ateliér Světlík). V roku 2020 sa stal laureátom Ceny rektorky Mendelu. Návrh Pamätníka holokaustu Rómov a Sintov v Čechách (Lety u Písku) vzišiel z medzinárodnej krajinársko-architektonickej súťaže pre Múzeum rómskej kultúry v r. 2019. Súťaže sa zúčastnilo v prvom kole 41 návrhov. Autormi víťazného návrhu sú Ing. Jan Sulzer, Ing. arch. Lucie Vogelová — TERRA FLORIDA v.o.s., MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl — Atelier Světlík.

Samosprávy v súčasnosti nefungujú iba ako uzavreté komunity, neprekračujúce originálne či prenesené kompetencie. Čoraz viac sa orientujú trhovo, preberajú manažérske systémy riadenia, vytvárajú si vlastné podniky a orientujú sa aj vo svete marketingu a efektívnej komunikácie. Nástroje, ktoré boli donedávna vlastné súkromným spoločnostiam, sú pevnou súčasťou ich práce na poli prezentácie a propagácie. Cieľom výberovej prednášky je zdieľanie výsledkov z dlhodobej analýzy marketingových rozpočtov všetkých krajských miest SR.

Odbornými garantmi prednášky sú: doc. Ing. Janka Beresecká, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD., Katedra marketingu a obchodu, FEM, SPU v Nitre doc. PhDr. Boris Michalík, PhD., Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF, UKF v Nitre doc. Mgr. Lucia Spálová, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre doc. Mgr. Peter Mikuláš, PhD., Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, FF, UKF v Nitre prof.h.c. doc. Ing. Monika Hudáková, MBA, PhD., Katedra manažmentu, FEM, SPU v Nitre doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave, STU v Bratislave doc. Ing. Štefan Hronec, PhD., Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja, Ekonomická fakulta, UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Viera Papcunová, PhD., Ústav ekonomiky a manažmentu FPV UKF v Nitre, Ing. Veronika, Svetlíková, PhD., Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja, SPU v Nitre Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D., Institút mezinárodního managmentu a marketingu, Vysoká škola medzinárodních a veřejných vztahů Praha

Prednášajúci: Mgr. Peter Kubica

Dátum a čas: 24. 11. 2020, 13.00 h

On-line prenos: MS Teams

Webinár je relevantný k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre, manažment vzdelávania a verejnej správy, verejná ekonomika a služby, priemyselne inžinierstvo, veřejná správa a public relations.

streda, 25.11.2020

Téma: Obnova vojnových cintorínov 1. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku - výberová online prednáška v rámci cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019. Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Severovýchodné Slovensko bolo jediné miesto dnešnej Slovenskej republiky, kde sa počas prvej svetovej vojny bojovalo a od novembra 1914 do mája 1915 zahynulo viac ako 50 000 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády. O vojnových cintorínoch na území Prešovského kraja sa však donedávna veľa nevedelo. Až vďaka projektu mapovania a obnovy vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku, ktorý realizovali nadšenci z Klubu vojnovej histórie od roku 2007, je dnes na území Prešovského kraja zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200 vojnových cintorínov. Najväčším cintorínom z I. svetovej vojny na Slovensku je cintorín nad obcou Veľkrop, miesto posledného odpočinku pre 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády, dnes národná kultúrna pamiatka. Mgr. Martin Drobňák je predseda a zakladateľ Klubu vojenskej histórie Beskydy, erudovaný historik a európska špička v oblasti výskumu, záchrany, obnovy a starostlivosti o vojnové cintoríny 1. svetovej vojny
Prednášajúci: Mgr. Martin Drobňák, Klub vojenskej histórie Beskydy
Dátum a čas: 25. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

25. novembra 2020 sa v rámci Študentských dní nitrianskych univerzít 2020 uskutoční EIT Food online workshop Posilnenie výmeny vedomostí a interaktívne inovácie s odborníkom Ing. Miroslavom Záhradníkom, PhD. a víťazmi EIT Food RIS INNOVATION PRIZES 2020 na Slovensku EcoDish a Wizzi, ktorí Vám predstavia koncepciu poľnohospodárskych poznatkov a inovačných systémov, a zároveň praktické skúsenosti začínajúcich start-upistov: Ing. Jaroslav Michalko, PhD. a Ing. Tomáš Jambor, PhD.: Z poľa na tanier, z taniera na pole - cesta ku cirkulárnej ekonómii na príklade kompostovateľného riadu, Ing. Alžbeta Demianová a Ing. Lukáš Jurčaga: Wizzi, appkou proti foodwaste-u. Program: https://eit.uniag.sk/activities/additional-activities-workshop Registrácia: https://forms.gle/hFMJzbJiWDsotCUW7 alebo eitfoodhub@uniag.sk.

štvrtok, 26.11.2020

Téma: Immigrant Entrepreneurs – The Process of Challenges and Drivers - výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúci: Ghazal Zalkat - Halmstad University, Švédsko
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
On-line prenos: MS Teams https://cutt.ly/wgtmNIX
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Vojnové pomníky mesta Nitry. Čo my s tým? - výberová online prednáška. Prečo v Nitre vznikli hneď tri pomníky obetí Veľkej vojny? Prečo nie je pomník T. G. Masaryka a padlých legionárov 7. pešieho pluku na svojom mieste? Prečo vojnové pomníky vo verejnom priestore mesta mnohí ľudia prehliadajú, akoby v ňom ani neboli? Aké by vlastne mohlo byť miesto a funkcie vojnových pomníkov v súčasnom verejnom priestore a kto by s tým mohol niečo urobiť? Cieľom prednášky nie je „len“ predstaviť súbor vojnových pomníkov, ktoré v priebehu 20. storočia na území mesta Nitry vznikli, ale aj načrtnúť možné odpovede na rad otázok, ktoré si v súvislosti so súčasným stavom vojnových pomníkov (v Nitre) kladieme, a tiež zvážiť, kto pri riešení tejto situácie môže pomôcť. Prednáška je realizovaná v rámci projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre
Prednášajúci: Mgr. Richard E. Pročka, PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Medzinárodná distribučná politika - výberová online prednáška v rámci predmetu medzinárodný marketing. Určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Martin Čapla, PhD., Director Trade Management Sea Cargo Asia Pacific Cargo-Partners Hongkong
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://bit.ly/distrpolitika
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas:  26. 11. 2020, 9.00 – 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
piatok, 27.11.2020

Téma: Pietne miesta vo výučbe krajinnej architektúry - online prednáška spojená s workshopom
Prednášajúci: pedagógovia a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva  predstavia rozpracované projekty a tiež už ukončené projekty z minulých rokov, o ktorých budú diskutovať s odborníkmi z praxe ako Ing. Karel Slánský, Mgr. Richard Pročka, PhD., Ing. arch. Lívia Dulíková. Online prednáška a workshop sú súčasťou cyklu PIETNE MIESTA : MIESTA IDENTITY a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre.
Dátum a čas: 27. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.
pondelok, 30.11.2020

Pozývame vás na 4. ročník seminára Aká bude budúcnosť slovenského zeleninárstva?, Aká bude budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?, ktorý sa uskutoční online 30. novembra - 1. decembra 2020 pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom organizátorov - Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Ovocinárskej únie SR, Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska a Zemiakarskeho a zeleninárskeho zväzu SR je zlepšovanie prostredia pre slovenských zeleninárov, zemiakarov, ovocinárov a vinohradníkov. Spoluorganizátorom podujatia je Katedra marketingu a obchodu Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
Online prenos: bit.ly/RPPK-TT .

Téma: Úloha seberozvoja v živote zamestnanca Nestlé, podtitul: „Nabíráme zaměstnance pro to, co umí, a loučíme se s nimi pro to, jací jsou...“ - výberová prednáška v rámci predmetu organizácia manažérskej práce. Prednášku pre študentov, pedagógov, výskumníkov a ostatných záujemcov organizuje Katedra manažmentu FEM SPU v rámci spolupráce SPU v Nitre a spoločnosti Nestlé.
Prednášajúci: Ilona Šimečková, HR Business Partner pre technickú divíziu a Slovensko
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Emocionálna inteligencia vo virtuálnom svete - výberová online prednáška. Digitálna éra, v ktorej žijeme, sa vyvíja extrémne rýchlo a dnešná generácia mladých ľudí je už teraz tvorcom našej budúcnosti. Cieľom výberovej prednášky je poukázať na význam „mäkkých zručností“, tzv. „soft skills“, vďaka ktorým lepšie poznáte seba a konáte najlepšie, ako viete, čo v praktickej rovine môžete využiť napr. pri video pohovore do zamestnania, rozširovaní on line vzdelávania, či virtuálnom in house.
Prednášajúci: Ing. Branislav Berec, Ing. Eva Krajčírová, Ing. Silvia Kostyalová, Georgína Széllová, MBA, Mgr. Mariana Tóthová, OSRAM, a.s. Nové Zámky
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 7.30 - 9.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Transformácia v biznise a IT trendy - výberová online prednáška.
Prednášajúci: Tomáš Klement, senior manažér IBM Services Accounting
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: https://ibm.webex.com/meet/klement
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Extrémne zrážky a klimatická zmena – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Horák, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas:  14. 12. 2020, 9.00 -11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Čo robí projektant pozemkových úprav - výberová online prednáška.
Prednášajúci: RNDr. Anton Julény, ppu.sk s.r.o., autorizovaný projektant pozemkových úprav (http://www.ppu.sk/). Prednášajúci sa zaoberá aplikovanou matematikou a informatikou v geografických informačných systémoch a databázových systémoch. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte mechatroniky TnUAD a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa venuje spracovaniu pozemkových úprav na Slovensku.
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.