Kalendár udalostí Október 2020

sobota, 03.10.2020

Jubilejný desiaty ročník festivalu Deň architektúry zavíta v októbri do stovky miest a obcí v Českej republike aj na Slovensku. Téma aktuálneho ročníka je udržateľnosť a enviromentálne aspekty či sociálny presah a prospešnosť architektúry. Venovať sa bude napríklad verejnému priestoru, využitiu nábreží, dostupnosti bývania, ale i industriálnemu dedičstvu či sídliskovej výstavbe. Nevynechá ani významné historické stavby či bývalú židovskú štvrť. To všetko s pútavým výkladom odborníkov na dané témy. V rámci prehliadky Funkcie – tvorba m(i)esta sa 3. októbra v sprievode  členov Nitrianskeho kultúrneho dedičstva môžete vydať na prechádzku Nitrou. Jednotlivé prehliadky povedú od funkcionalistickej Vily K od architekta Oskara Siegera (10.00 h), cez areál a budovu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity od architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského (od 13.00 h) až po budovu Poštového a telegrafného úradu od architektov Josefa Mareka a Vladimíra Melichara (15.30 h).

Viac na https://www.denarchitektury.cz/program/nitra-funkcie-tvorba-miesta/ alebo  https://www.facebook.com/denarchitektury.nr

štvrtok, 08.10.2020

Téma: International Business Environment: From Practical Business Perspective - výberová online prednáška v rámci predmetov: globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy; medzinárodný marketing
Prednášajúci: Tomáš Buček, MBA, absolvent Wirtschaftsuniversität Vienna a MBA štúdia na University of International Business and Economics in Beijing
Dátum a čas: 8. 10. 2020, 15.00 h
Online prenos: MS Teams http://bit.ly/femspu2
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
piatok, 09.10.2020

Téma: Ekonomické váhy vlastností hospodárskych zvierat -  výberová online prednáška (súčasť predmetu šľachtiteľské programy v chove zvierat)
Prednášajúca: Ing. Zuzana Krupová, PhD., Výskumný ústav živočíšnej výroby v.v.i. Praha - Uhřiněves, popredná odborníčka v oblasti stanovovania ekonomických váh vlastnosti hospodárskych zvierat.
Dátum a čas: 9. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: MS Teams
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.
utorok, 13.10.2020

Téma: Webinár Kompostovanie - pripravený v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech.  Paulína Kuricová zo spoločnosti JRK Waste Management, ktorá sa venuje riešeniam v odpadovom hospodárstve, predstaví možnosti spracovania bioodpadov v procese kompostovania z najrôznejších uhlov pohľadu.
Prednášajúca: Paulína Kuricová, marketingová manažerka JRK Waste Management
Dátum a čas: 13. 10. 2020 o 12.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo
piatok, 16.10.2020

V rámci podujatia #ErasmusDays sa 16. októbra 2020 od 9.00 do 12.00 h uskutoční online stretnutie a prezentácia projektu Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (NEUROSMARTOLOGY – Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology), č. 2018-1-SK01-KA203-046324. Registrácia na podujatie: https://tinyurl.com/neurosmartology2020.

Viac na https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/erasmusdays-2020-co-dokaze-aroma-marketing/

pondelok, 19.10.2020

Téma: Motivácia - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Michal Marcinov, Ateliér L A B A K, autorizovaný krajinný architekt. Michal Marcinov bude hovoriť o skúsenostiach z praxe, ktoré nadobudol od absolvovania vysokej školy po dnes. Ponúkne autentický exkurz do zákulisia svojej práce a na “šuflíkových” i reálnych projektoch predstaví, čo tvorivá práca krajinného architekta prináša. Prezentácia projektov s autorským komentárom bude pokusom autora podať správu o tom, čo, prečo a ako robia vo svojej tvorbe, v čom nachádzajú a nenachádzajú inšpiráciu a motiváciu...
Dátum a čas: 19. 10. 2020 17.00 h
Prednáška je relevantná k študijným odborom:  poľnohospodárstvo a krajinárstvo; ekologické a environmentálne vedy.

Téma: Design for All - navrhovanie bezbariérového prostredia - výberová online prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., vedúca Ústavu architektúry občianskych budov na FAD STU v Bratislave a Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA.  V študijnom programe architektúra a urbanizmus garantuje predmety občianske budovy I a občianske budovy II. Vo svojej výskumnej práci sa dlhodobo venuje problematike tvorby inkluzívneho prostredia. Riešila domáce i zahraničné výskumné projekty zamerané na hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia a identifikáciu architektonických bariér v prostredí vysokých škôl, hotelov, objektov sociálnych služieb na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje na medzinárodných projektoch, je odborníčkou v uvedenej oblasti a prednáša doma i v zahraničí.
Dátum a čas: 19. 10. 2020 13.30 - 15.00 h
Miesto: on-line

Prednáška je relevantná k študijným odborom:  ekologické a environmentálne vedy; poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

utorok, 20.10.2020

Téma: Parametre populačnej dynamiky zajaca poľného na juhozápadnom Slovensku - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ NPPC - Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 11.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )

Téma: Dvojka - výberová online prednáška. Peter Pasečný bude hovoriť o príbehu ateliéru 2ka a jeho doterajšej tvorbe. Venovať sa bude najmä verejným priestorom a parkom. Predstaví princípy a metódy ich tvorby na príklade vlastných diel, ako aj overené postupy súčasnej krajinno-architektonickej tvorby v podmienkach Slovenska. 2ka vznikla v roku 2009 po návrate Petra a Ivany Pasečných na Slovensko po niekoľkoročnom pôsobení vo viacerých renomovaných architektonických ateliéroch vo Švajčiarsku, Barcelone, Írsku a Česku. Zaujímajú sa o súčasné trendy v oblasti verejných priestorov a zelenej infraštruktúry v mestách. Ich cieľom je inšpirovať sa svetom a priniesť túto inšpiráciu domov. Vytvárať miesta, ktoré chcú ľudia nielen navštíviť, ale z ktorých nechcú ani odísť. Spracovávajú projektovú dokumentáciu od najmenších mierok záhradných úprav cez parky, sídliská, námestia, mestské štvrte s kombinovanou výstavbou, až po posudky na certifikáciu BREEAM a LEADS a posudky na krajinný ráz v rozsahu niekoľko desiatok kilometrov v stupni od štúdie až po realizačný projekt stavby. Keďže sa jedná o interdisciplinárny odbor, aktívne spolupracujú s profesiami a špecialistami v odbore architektúry, urbanizmu a stavebného inžinierstva.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, Ateliér 2ka - spoluzakladateľ a vedúci ateliéru, autorizovaný krajinný architekt SKA
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 17.00 h
Miesto: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijným odborom: ekologické a environmentálne vedy, ekonómia a manažment, poľnohospodárstvo a krajinárstvo

Téma: ROBME TO INAK – produkt, ktorý vystúpi z radu... Online webinár. V záujme meniacich sa potrieb v oblasti zručnosti potrebných na kreatívne zabezpečenie výučby, potreby silnejšieho aj medzifakultného, medziuniverzitného a medzinárodného partnerstva organizujeme online webinár, ktorého cieľom je zdieľanie praktických dlhodobých skúseností, ilustrovaných konkrétnymi príkladmi z oblasti cestovného ruchu – počnúc tvorbou domácich a zahraničných produktov až po ich predaj, s akcentom na využitie online možností.
Prednášajúci: Ing. Peter Kobelár, FRIENDS TRAVEL – Váš svet dovoleniek
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.00 h
On-line prenos:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_Y2NkMmVlY2ItYjg1Zi00NDg4LWFiYmMtOTNmODIyNTE1ODE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%22130bff52-3b63-4338-9e17-a6faf0be2b88%22%7d
Prednáška je určená nielen študentom denného či externého štúdia oboch nitrianskych univerzít (Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja a Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Filozofickej fakulty UKF v Nitre) a Institutu mezinárodního managementu a marketingu VŠMVV v Prahe, ale aj všetkým poslucháčom, ktorí sa rozhodujú o vlastnej budúcnosti, chcú sa naučiť spoločensky zodpovedne podnikať a pretaviť do praxe penzum informácií získaných aj na akademickej pôde. Prednáška je relevantná k študijným odborom ekonómia a manažment, mediálne a komunikačné štúdiá, veda o umení a kultúre.  Plagát

Téma: Hypotekárne bankovníctvo v SR pod vplyvom koronakrízy. Aktuálne otázky a perspektívy - výberová online prednáška zameraná na aktuálne otázky týkajúce sa hypotekárneho bankovníctva, vývoj množstva hypotekárnych úverov, zadĺženosť slovenských domácností vplyvom hypotekárnych úverov, fázy úverovacieho procesu, aktuálne nízke úrokové sadzby vybraných bánk, odklad splátok hypotekárneho úveru vplyvom koronakrízy, perspektívy na trhu s hypotekárnymi úvermi. Prednáška je vedená formou dialógu medzi vyučujúcim predmetu bankové operácie a prednášajúcim odborníkom z praxe.
Prednášajúci: Ing. Martin Kiaba, PhD., hypotekárny špecialista, Tatrabanka a.s.
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 13.30 h
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Epidemiologické štúdie a ich význam pri identifikácii rizikových faktorov chorôb - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. Marta Habánová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre výživy ľudí Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145834WGTTHBOT71 )
 
streda, 21.10.2020

Téma: Implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách - verejná habilitačná prednáška zameraná na zelenú infraštruktúru v plánovaní a tvorbe krajiny
Prednášajúca: Ing. Attila Tóth, PhD., vysokoškolský pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 13.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra

Téma: Manažment zakladania a údržby výsadieb ruží - verejná habilitačná prednáška zameraná na reevidenciu a súčasný potenciál botanických ruží
Prednášajúca: Ing. Katarína Rovná, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra

Téma: Vplyv podmienok welfare na výkonnosť koní - verejná habilitačná prednáška
Prednášajúca: Ing. Eva Mlyneková, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre špeciálnej zootechniky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?146175K59DWJCU66 )
štvrtok, 22.10.2020

Téma: Territorial Market and Consumer Studies: Central Asia and Uzbekistan- výberová online prednáška v rámci predmetu globálny marketing a rozvíjajúce sa trhy
Prednášajúca: Assoc. Prof. Khabibullo Pirmatov, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers (TIIAME), Uzbekistan
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 13.30 h
Miesto: MS Teams https://cutt.ly/mgtmL2J
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Aktuálna situácia v pestovaní a využívaní koreninových a aromatických rastlín v SR - verejná habilitačná prednáška zameraná na vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Prednášajúca: Ing. Ivana Mezeyová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra

Téma: Blockchain- výberová online prednáška
Prednášajúci: Daniel Daučík, IBM, Digital Sales and Automation specialist at IBM & Event manager at Blockchain Slovakia
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 13.30 h
Online prenos:  Webex Cisco.  Registrácia: ibm.biz/spu_blockchain
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
pondelok, 26.10.2020

Téma: Leader budúcnosti - výberová online prednáška určená pre študentov FEM v rámci predmetu organizácia manažérskej práce, ako aj ostatných študentov, odbornú i laickú verejnosť
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo, IBM, manager
Dátum a čas: 26. 10. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
utorok, 27.10.2020

Téma: Krajinná architektúra v USA - výberová online prednáška. Krajinná architektúra v americkom priestore je už vyše 100 rokov na vzostupe. Americké univerzity patria dlhodobo k absolútnej špičke v našom odbore, napr. Harvard University (Graduate School of Design), Virginia Polytechnic Institute and State University (School of Architecture and Design), Univeristy of Pennsylvania (School of Design), University of Oregon (School of Architecture and Allied Arts) či University of California Berkeley (College of Enviromental Design). Absolventi týchto škôl sa dlhodobo zaraďujú medzi najvýznamnejších krajinných architektov na svete. Krajinná architektúra sa v USA stala jedným z najprogresívnejších odborov súčasnosti. Osobnosti ako Peter Walker, Michael Van Valkenburgh, James Corner, Kathryn Gustafson či Laurie Olin pracujú vo svojich ateliéroch s historickými, kultúrnymi a ekologickými aspektmi súvisiacimi s plánovaním a tvorbou súčasných amerických miest. Ich mená sa spájajú s oceňovanými projektmi svetového významu a môžeme ich zaradiť medzi pokračovateľov olmstedovskej tradície a nasledovníkov takých osobností 20. storočia, akými boli Lawrance Halprin, Thomas Church či Dan Kiley. Kľúčovým v tomto kontexte sú predovšetkým ich kompetencie v koordinovaní všetkých ostatných zainteresovaných profesií, ktoré vstupujú do tvorby nášho životného prostredia. Preukázaný úspech vydarených amerických projektov môže byť pre nás dobrou inšpiráciou a príkladom, že vďaka nasadeniu a odbornej erudícii môžu v tomto ohľade hrať zásadnú rolu tiež jednotlivci a dobre fungujúce malé tímy.
Prednášajúca: doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury   . Zuzana Ambrožová študovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici, kde aktuálne pôsobí na Ústave zahradní a krajinářské architektury MENDELU v Brně. Je autorkou odborných publikácií o verejných priestoroch a histórii krajinnej architektúry. Počas svojho štúdia a akademickej praxe absolvovala viacero zahraničných stáží, okrem iného v USA, kde v rámci Fulbrightovho programu pôsobila na University of California v Berkeley a získala skúsenosti aj na Harvard University, UPenn a University of Virginia. Americkej krajinnej architektúre, ktorá je témou aj jej habilitačnej práce, sa intenzívnejšie venuje od roku 2014.
Dátum a čas: 27. 10. 2020, 15.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo
streda, 28.10.2020

Téma: Marketing na sociálnych médiách, Obsah, ktory funguje na sociálnych sietach - Hype, s.r.o., výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Marek Didák, konateľ v spoločnosti Hype, s,r.o.
Dátum a čas: 28. 10. 2020, 7.30 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Product policy for foreign markets in company TEKMAR - výberová online prednáška v anglickom jazyku je zameraná na komplexný prístup k skúmaniu zahraničných trhov, plánovaniu, tvorby produktu a jeho komunikácie. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu medzinárodný marketing a určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúca: Ing. Katarína Nitrayová, TEKMAR, International Key Account Manager
Dátum a čas: 28. 10. 2020, 7.30 h
On-line prenos: http://bit.ly/fem-im
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
štvrtok, 29.10.2020

Pozývame vás na národné informačné podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe (2021-2027), ktoré sa uskutoční online formou 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 h. Hlavným cieľom podujatia bude predstaviť nový rámcový program Horizon Europe odbornej verejnosti, vedeckovýskumným pracovníkom, inovátorom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom súkromnej sféry, ako aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií. Bližšie informácie vrátane programu a registrácie nájdete na na webovej stránke: https://www.slord.sk/podujatia/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-2021-2027/

Téma: Analytika v praxi - výberová online prednáška. Prednáška sa bude venovať praktickým príkladom aplikácie analytiky v praxi. Nepôjde o štatistickú teóriu a metódy, skôr praktický význam analytiky a prípadové štúdie jednotlivých firiem, ktorým analytika slúži v ich podnikaní.
Prednášajúci: Richard Kraus, spoločnosť SAS Slovensko, country manager
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 11.00 h
On-line prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Produktová politika spoločnosti TEKMAR na zahraničných trhoch - výberová online prednáška je zameraná na komplexný prístup k skúmaniu zahraničných trhov, plánovaniu, tvorby produktu a jeho komunikácie. Prednáška sa uskutoční v rámci predmetu medzinárodný marketing a určená je nielen študentom, ale všetkým záujemcom o uvedenú problematiku.
Prednášajúci: Ing. Jozef Nitray, CSc., konateľ spoločnosti TEKMAR
Dátum a čas: 29. 10. 2020, 13.30 h
On-line prenos: http://bit.ly/fem-mm1
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.
piatok, 30.10.2020

Katedra práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre v spolupráci s  Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Nitre vás pozývajú na online webinár pod názvom Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, ktorý sa uskutoční 30. októbra a 3. novembra 2020. Viac o podujatí