Kalendár udalostí November 2019

pondelok, 04.11.2019

Téma: ŠÚ a jeho kompetencie v parlamentných voľbách v roku 2020. Databázy v správe ŠÚ SR a Eurostatu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Renáta Dušová, Ing. Eva Rakovská
Dátum a čas: 4 11. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
utorok, 05.11.2019

Srdečne vás pozývame na inovačný workshop v rámci EIT Food Hub projektu, zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia a podnikania u študentov vysokých škôl. Počas štyroch hodín sa účastníci zoznámia s inovačným procesom, dozvedia sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvoja si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičia si prezentačné zručnosti, naučia sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikujú na príklade z praxe. Termín: 5. 11. 2019.  Registrácia: do 28. 10. 2019 Viac info a registrácia na: eva.durcanska@uniag.sk   Program

Pozývame vás do expozície Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019

Na výstavisku Agrokomplex Nitra v pavilóne M5 sa 5. a 6. novembra 2019  uskutoční siedmy ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2019. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, veľvyslanca Českej Republiky na Slovensku, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, rektorky Slovenskej poľnohospodárske univerzity v Nitre a rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Viac na https://sk.gaudeamus.cz/nitra

streda, 06.11.2019

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa bude v Kongresovom centre SPU v Nitre v dňoch 6. - 8. novembra 2019 konať už 25. ročník konferencie UNINFOS (6. 11. 2019 - predkonferenčné aktivity, o 17.h Panelová diskusia, 7. - 8. 11. 2019 - hlavná časť konferencie).

Hlavná téma konferencie: Univerzita budúcnosti.

Témy:
- Najnovšie vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
- Informačná bezpečnosť na vysokých školách
- Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe

Bližšie informácie na  https://spu.fem.uniag.sk/uninfos2019/

Téma: Personálne plánovanie - výberová prednáška
Prednášajúci: Dušan Richvalský, Hapi Hodonín, ČR
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 7.30 h
Miesto: pavilón S, miestnosť S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

Téma: Chemical characterization of soil. Contamination of soil and natural aqueous environmental systems - výberová prednáška
Prednášajúci: doc. Dr. Timea Pernyeszi
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 12.00 h
Miesto: BZ-02, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Téma: Landscape Evaluation as Usufulness Method in Landscape Architecture - výberová prednáška zameraná na metódy hodnotenia v krajinno-architektonickej praxi.
Prednášajúci: Assoc. prof. Beata Fornal Pieniak
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 13.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Téma: Adaptation of Designs to Climate Changes - výberová prednáška zameraná na možnosti krajinno-architektonických riešení s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky
Prednášajúci: Assoc. prof. Ewa Zaras-Januszkiewicz
Dátum a čas: 6. 11. 2019 o 14.30 h
Miesto: TD-01, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 

Téma: Uplatnenie Nagojského protokolu vo výskume a poľnohospodárstve - výberová prednáška, školenie na tému implementácie Nagojského protokolu na Slovensku.
Prednášajúci: Ing. Ján Tomka, PhD., NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra.
Dátum a čas: 6. 11. 2019
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.

Téma: Nagojský protokol a aktuálna legislatíva na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Maňka, PhD., riaditeľ odboru ochrany biodiverzity a krajiny MŽP SR, národný kontaktný bod pre Nagojský protokol.
Dátum a čas: 6. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva aFakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
 
 
štvrtok, 07.11.2019

Téma: Building the Analytical Decision-oriented Framework - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;

Téma:[nbsp]Lokálne ekologické poznatky v službách ochrany a využitia biodiverzity v intenzívne využívanej krajine - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. Ing. Alexander Fehér, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 13.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2

Téma:[nbsp]Manažment lesných ekosystémov a klimatická zmena - inauguračná prednáška
Prednášajúci:doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD., Ústav ekológie a environmentalistiky Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 15.00
Miesto: poslucháreň A-02,Tr. A. Hlinku 2

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva a Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva organizujú 7. novembra 2019 na pôde univerzity Vedeckú konferenciu doktorandov s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Záštitu nad podujatím prevzal doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD. dekan FAPTZ, prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. dekan FBP a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. dekan FZKI. Cieľom podujatia je prezentácia najnovších poznatkov dosiahnutých v rámci vedecko-výskumných aktivít doktorandov v dennej a externej forme štúdia. Konferencia je určená pre doktorandov dennej a externej formy štúdia z SPU a iných domácich a zahraničných univerzít. Online registrácia do 30. 09. 2019. Viac na https://vkd.uniag.sk/

Téma: Biznis analytika v praxi - výberová prednáška
Prednášajúci: Richard Kraus, country manager spoločnosti SAS slovensko. Výberová prednáška sa uskutoční v rámci predmetu Systémy na podporu štatistickej analýzy a bude venovaná fungovaniu biznis analytika v praxi. 
Dátum a čas: 7. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Technickej fakulty;

V priestoroch výučbovej miestnosti a Vivária Botanickej záhrady SPU v Nitre  sa 7. novembra 2019 od 13. do 15.00 h uskutoční akcia podporená z grantového programu Mením moje mesto 2019 s názvom Biodiverzita - zážitkové vzdelávanie.

piatok, 08.11.2019

 
Téma: Legislatívne predpoklady šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat na Slovensku je riadené zákonom 194/98 Z.z., ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný a v súčasnosti je nahradený nadriadeným predpisom EÚ do obdobia, keď bude prijatý nový legislatívny predpis na úrovni SR. V tejto súvislosti je potrebné vysvetliť, do akej miery je šľachtenie na Slovensku ohrozené zahraničnými šľachtiteľskými spoločnosťami a ich programami.
Prednášajúci: Ing. Zuzana Salagová, MPaRV SR
Dátum a čas: 8. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
pondelok, 11.11.2019

Téma: Osobnosť manažéra rodinnej firmy v kontexte úspešného zvládnutia procesu nástupníctva - výberová prednáška
Prednášajúci: Ladislav Ambrovics, MINIT s.r.o.
Dátum a čas: 11. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Téma: Entering Emerging Markets: The Case of China - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
utorok, 12.11.2019

Téma: Podsystém Účtovníctvo v podnikových informačných systémoch - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Ján Cienik
Dátum a čas: 12. 11. 2019, 7.15 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
streda, 13.11.2019

Klobásový festival Skupiny študentov si v profesionálnom potravinárskom laboratóriu môžu vyrobiť klobásy podľa vlastných receptúr a súťažiť s produktami svojej práce. Klobásy bude hodnotiť odborná komisia, ktorá okrem prvých troch tímov s najlepšími klobásami ohodnotí aj tím s najlepšou prezentáciou svojho stola. Jedinečnosť tohto podujatia spočíva v prezentácii receptov, zvykov a tradícií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré sa dokonale spoja v deň Klobásového festivalu.

Miesto a čas konania: jedáleň ŠD A. Bernoláka, 17.00 – 21.30 h

Humanitárne podujatie spojené s darovaním krvi, šatstva a hygienických potrieb v spolupráci s Národnou transfúznou službou v Nitre a s Miestny spolkom Slovenského Červeného kríža pri SPU v Nitre.

Miesto a čas konania: priestory KC ŠD A. Bernoláka, 7.30 – 13.00 h

Pozývame vás do Erasmus dedinky, kde na vás budú čakať zahraniční študenti, aby vám prostredníctvom obrázkov, rozprávania, ochutnávok jedál a rôznych prezentácií priblížili život vo svojej krajine a na svojich univerzitách. Tešíme sa na vás 13. novembra od 9.00 do 13.00 h vo vestibule pod Aulou SPU.

Tradičná akcia pre študentov a o študentoch, počas ktorej zahraniční študenti študujúci na SPU v rámci programov Erasmus+, ako aj v rámci bilaterálnej či inej spolupráce, ponúknu prostredníctvom expozícií a prezentácií svojich krajín a univerzít zaujímavé informácie „z prvej ruky“ nielen záujemcom o študijné pobyty v zahraničí, ale aj širokej verejnosti. Slovenskí študenti prispejú zase svojimi skúsenosťami z realizovaných výmenných pobytov v zahraničí, aby inšpirovali ďalších, ktorí ešte stále váhajú, či túto úžasnú možnosť osobnostného rozvoja využiť. Príďte spoznať tradície iných krajín, podiskutovať s našimi domácimi aj zahraničnými študentmi a zahlasovať za najzaujímavejší stánok. Nenechajte si ujsť možnosť v jeden deň virtuálne "precestovať" takmer celý svet.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Dátum: 13. 11. 2019
Miesto: Študentský domov A. Bernoláka 17.00 - 22.00 h
V ďalšom ročníku obľúbeného festivalu si študenti SPU opäť budú môcť vyskúšať pripraviť klobásy so svojou tajnou receptúrou a súťažiť v konkurencii ďalších študentských tímov. Viac info na https://www.facebook.com/events/740338033094197/

Téma: Predaj z dvora - príležitosť pre vidiek- výberová prednáška
Priamy predaj prvotných produktov z dvora je príležitosťou pre miestnych producentov predať svoju produkciu za „spravodlivé ceny“ a pre spotrebiteľa a jeho rodinu zaistiť kvalitné a čerstvé potraviny. Táto obojstranne výhodná aktivita prináša lokalite ďalšie pozitívne efekty v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej oblasti. Prednáška bude zameraná na vysvetlenie podstaty predaja z dvora, legislatívne podmienky pre realizáciu predaja z dvora na Slovensku, organizačné zabezpečenie tejto aktivity a subjekty, ktoré sa môžu do priameho predaj zapojiť.
Prednášajúci: Zuzana Homolová
Dátum a čas: 13. 11. 2019, 13.30 h
Miesto:poslucháreň AA-02
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;
štvrtok, 14.11.2019

Cieľom podujatia je predstaviť študentom stredných škôl plnohodnotný deň na fakulte, čo študentom dáva jedinečnú príležitosť zažiť deň ako „riadny vysokoškolák“. Na udalosť prídu študenti z partnerských stredných škôl. Pre študentov stredných škôl bude pripravený zaujímavý odborný program.

Miesto a čas konania: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU, 09.00 – 14.00 h

Téma: Marketing Analytics for Global Marketing - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Cheung Kin Yu Joseph, Tsinghua University, China
Dátum a čas: 14. 11. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto:poslucháreň AS-36, pavilón S
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov;Fakulty biotechnológie a potravinárstva;Fakulty ekonomiky a manažmentu;Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja;Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva;Technickej fakulty;
 
pondelok, 18.11.2019

Spomienka na novembrové a ponovembrové udalosti zachytené na stránkach dvojtýždenníka Poľnohospodár. Zaujíma vás, prečo vstúpili študenti Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre do okupačného štrajku? Aké boli základné požiadavky Koordinačného výboru? S akým programovým vyhlásením vstupoval do volieb prvý ponovembrový rektor VŠP v Nitre? Prečítajte si, ako udalosti okolo novembra a krátko po ňom mapoval univerzitný spravodajca Poľnohospodár.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 15.00 h

Na podujatí budú študentom predstavené programy Work and Travel, vďaka ktorým môžu študenti počas letných prázdnin vycestovať do USA, pracovať a cestovať. Hlavné programy sú Campleaders, kde ľudia pracujú v letných detských táboroch počas 10 týždňov a Resort Leaders, kde ľudia pracujú v prestížnych hotelových rezortoch počas 12 týždňov. Uchádzači dostávajú všetky informácie o možnostiach, kde a na akých pozíciách sa dá pracovať.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Účelom kampane je informovanie mladých ľudí o možnosti sporiť si v druhom pilieri a zvýšenie finančnej gramotnosti študentov. Študenti majú nárok na sporenie financií z odvodov, no doposiaľ sa k nim tieto informácie nedostali, čím prichádzajú o tisícky eur. Študenti sa dozvedia technické informácie ohľadom druhého piliera, výnosov jednotlivých fondov a majú možnosť sa na mieste aj zaregistrovať.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

utorok, 19.11.2019

Turnaj vo vybíjanej pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, 13.00 h

Basketbalový zápas medzi študentmi UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, 9.30 h

Futbalový turnaj pedagógov Technickej fakulty a študentov Technickej fakulty všetkých stupňov štúdia.

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, 15.30 h

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa prihlásila do plaveckej súťaže slovenských univerzít, ktorá sa koná pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku. Pozývame všetkých študentov a zamestnancov v utorok 19. novembra od 18.00 do 20.00 h do bazéna SPU odplávať 100 metrov voľným spôsobom. Prispejete tak k celkovému výsledku našej univerzity v plaveckých pretekoch. Prihlášky a info: roman.hrncar@uniag.sk

Účelom kampane je informovanie mladých ľudí o možnosti sporiť si v druhom pilieri a zvýšenie finančnej gramotnosti študentov. Študenti majú nárok na sporenie financií z odvodov, no doposiaľ sa k nim tieto informácie nedostali, čím prichádzajú o tisícky eur. Študenti sa dozvedia technické informácie ohľadom druhého piliera, výnosov jednotlivých fondov a majú možnosť sa na mieste aj zaregistrovať.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

streda, 20.11.2019

Stolnotenisový turnaj pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD Zobor, Nitra, 14.00 h

Ocenenie najlepších študentov z jednotlivých fakúlt za vynikajúce výsledky dosiahnuté v štúdiu a vzornú reprezentáciu SPU.

Miesto a čas konania: VC AgroBiotech, kongresová sála, 13.00 h

Chlieb je základnou potravinou človeka už po tisíc generácií. Súčasná moderná výživa chápe postavenie chleba dokonca symbolicky. Aj preto bol Svetový deň chleba stanovený na ten istý deň ako Svetový deň výživy – 16. októbra. Podľa štatistík FAO sa ročne vo svete vyrobí 350 miliónov ton chleba. U nás je ročná spotreba chleba približne 40 kg na osobu. Kým v minulosti bola vo svete ročná spotreba chleba na jedného konzumenta takmer 80 kg, toto množstvo sa v mnohých krajinách zredukovalo o viac ako polovicu. Príčinou je čiastočne väčší výber pekárskych výrobkov, ktoré nahrádzajú chlieb na našich stoloch, ale v posledných desaťročiach sa do popredia dostávajú aj nutričné a zdravotné faktory. Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa chleba by sme chceli zrealizovať druhý ročník podujatia pod názvom Chlieb náš každodenný daj nám dnes pod záštitou a vedením Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov a Fakulty biotechnológie a potravinárstva. V rámci podujatia budú podobne ako počas prvého ročníka prezentované, či už tradičné chleby pšenično-ražné, ražné, zemiakové, špaldové, ale aj sójové, tekvicové a bezlepkové, ale napríklad aj netradičná focaccia. Prezentované pekárske výrobky budú pripravené na Katedre skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP, Katedre výživy ľudí FAPZ, pričom sa opäť pokúsime získať produkty z domácej produkcie študentov a zamestnancov SPU, a tiež sponzorských pekární. Návštevníci budú mať možnosť ochutnať rôzne druhy chleba, bezlepkového aj kváskového, slaného a sladkého pečiva. Opäť nebudú chýbať zaujímavé recepty a ukážky využitia chleba na spoločenských akciách vo forme chlebových tort a chuťoviek s rôznymi nátierkami, bravčovou masťou a cibuľou, ale aj s medom a domácimi džemami. Pre návštevníkov budú okrem iného pripravené aj zaujímavosti o technológii výroby chleba, nutričnom zložení pekárskych výrobkov a o ich slovenskej a celosvetovej spotrebe.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Na základe rozbiehajúcej sa spolupráce Katedry výživy ľudí so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a možnosťou účasti študentov študijného programu Výživa ľudí na eventoch VšZP v rámci Dní zdravia, by sme chceli podobné aktivity zrealizovať aj medzi študentmi SPU. V rámci aktivít sa podieľame na osvete zdravého životného štýlu a stravovania, kde realizujeme antropometrické merania prostredníctvom prístroja InBody s následnou konzultáciou spojenou s výkladom nameraných hodnôt a odporúčaniami, ako dosiahnuť optimálne výsledky a zlepšiť svoj zdravotný stav. Súčasne vykonávame konzultácie nielen v oblasti zdravého stravovania, ale aj liečebnej výživy, súvisiacej najmä s obezitou a zlým lipidovým profilom. Súčasťou meraní sú aj skríningové vyšetrenia hladiny cholesterolu a glukózy, taktiež spojených s konzultáciou. Vzhľadom na to, že problematika zdravej výživy je čoraz aktuálnejšia a jej vplyv na zdravie človeka je nepopierateľný, chceli by sme zvýšiť povedomie študentov SPU, ale aj zamestnancov, príp. verejnosti, že správna výživa má svoje miesto a význam, a že už malými úpravami jedálneho lístka dokážeme znížiť riziko mnohých civilizačných chorôb.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Work&Travel USA je oficiálny kultúrno-výmenný program vlády USA, určený len pre študentov VŠ alebo VOŠ, a zároveň je to pre študentov asi jediná legálna cesta ako pracovať a cestovať po USA. Vďaka programu počas leta v prvom rade zažijú skvelé leto, zlepšia si svoju angličtinu, získajú pracovnú skúsenosť v medzinárodnom prostredí, spoznajú veľké množstvo kolegov a kamarátov z rôznych kútov sveta, stretnú rozmanitú kultúru, v neposlednom rade si zarobia na cestovanie. Miami, New York alebo LA? Všetky tieto miesta, ktoré sa zdajú byť tak ďaleko, sú podstatne bližšie a dostupnejšie, ako si myslíme. V infostánku študentom povieme, ako sa programu zúčastniť, koľko ich to celé bude stáť a mnoho iného.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Work&Travel USA je oficiálny kultúrno-výmenný program vlády USA, určený len pre študentov VŠ alebo VOŠ, a zároveň je to pre študentov asi jediná legálna cesta ako v pracovať a cestovať po USA. Ak si študent na vysokej škole a uvažuješ nad letom v USA, si na správnom mieste! Na krátkej prednáške sa študenti dozvedia: výhody, nevýhody a podmienky účasti programu Work and Travel USA, aké práce môžu vykonávať, koľko ich to bude stáť, aké existujú programy WAT USA a ktorý je pre nich najvhodnejší. Na záver bude prebiehať otvorená diskusia.

Miesto a čas konania: KC ŠD A. Bernoláka, 18.00 – 19.00

Diskusia a priblíženie problematiky revolúcie a revolučných udalostí s prvým porevolučným rektorom VŠP.

Miesto a čas konania: VC AgroBiotech, kongresová sála, 14.00 h

Téma: Inovačné trendy a hodnotenie efektívnosti závlahovej techniky v podmienkach SR - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jobbágy, PhD., Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitre
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: pavilón MF, 4. poschodie, veľká zasadačka
Prednáška je zameraná na podstatu zavlažovania a jeho uplatnenie v našich podmienkach. Definované sú základné spôsoby závlah a pozornosť je zameraná na závlahu postrekom. Pre daný spôsob zavlažovania sú predstavené inovačné trendy a moderná závlahová technika. Efektívnosť závlahovej techniky a kvalita práce závisí od spotreby vody a od rovnomernosti dávkovania. V nadväznosti na efektívnosť sa zameriame na rovnomernosť postreku a metódy jej hodnotenia. Následne poukážeme na faktory, ktoré znižujú kvalitu práce. V rámci prednášky poukážeme na pedagogický prínos a prepojenie na výskumnú oblasť a vedeckú školu.

Téma: Nestlé pre mladých. Riadenie tímov v spoločnosti Nestlé - výberová prednáška
Prednášajúci: Ľubica Novotná, Tibor Molnár
Dátum a čas: 20. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: cvičebňa AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
štvrtok, 21.11.2019

Téma: Proces projektovania – ako pristupovať k tvorbe projektu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.
Dátum a čas: 21. 11. 2019, 10.00 - 12.00 h
Miesto: prednášková miestnosť TD-02, Tulipánová 7, FZKI
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Silová súťaž mužov a žien za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Fitštúdio UKF, B. Slančíkovej 1, Nitra, 9.00 h

piatok, 22.11.2019

Téma: The public finance sector in Poland; The financial autonomy of municipalities - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Łukasz Satoła, University of Agriculture in Krakow, Poľsko
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 - 13.00 h
Miesto: cvičebňa AS-36, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre

Téma: Genomika v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Prednášajúci: assoc.prof. Gábor Mészáros, BOKU Viedeň (ústav udržateľných poľnohospodárskych systémov, oddelenie chovu hospodárskych zvierat). Je popredným odborníkom na genomickú selekciu a diverzitu hospodárskych zvierat v Európe. Spolupracuje s podnikmi plemenárskych služieb, prednáša na popredných kongresoch a fakultách. Je koordinátorom európskeho vzdelávacieho programu pre šľachtenie a genetiku zvierat. 
Dátum a čas: 22. 11. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Šesťdesiatyprvý imatrikulačný ples SPU sa bude konať 22. novembra 2019 od 18.00 h v pavilóne B na výstavisku Agrokomplex. Viac informácií o programe, predaji lístkov a pod. nájdete na https://www.facebook.com/events/975867852748760/

pondelok, 25.11.2019

Téma: Leader budúcnosti - výberová prednáška
Prednášajúci: Tomáš Štrbo, IBM Slovensko
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: cvičebňa Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Téma:  Centralizácia a tranformácia v biznise - výberová prednáška
Prednášajúci: Tomáš Klement
Dátum a čas: 25. 11. 2019
Miesto: miestnosť AS-31, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.

Téma: Organic farming and sustainability from South America point of view - výberová prednáška
Prednášajúci: Dr. Marco Roblero, University Center of Baja Verapaz, University of San Carlos, Guatemala, predstaví históriu, súčasnosť a názory na perspektívu ekologického poľnohospodárstva v krajinách Južnej Ameriky. Prednáška bude ilustrovaná konkrétnymi príkladmi z praxe reálnych fariem.
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 13.30 - 15.30 h
Miesto: cvičebňa AZ-12, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre

Turnaj v mix volejbale pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Športová hala SPU, Tr. A. Hlinku 2, Nitra, 9.00 h

Téma:  Daňový poriadok - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Angelika Kútna
Dátum a čas: 25. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
utorok, 26.11.2019

Hokejový zápas medzi študentmi UKF a SPU.

Miesto a čas konania: zimný štadión Nitra Aréna, 19.00 h

Účelom kampane je informovanie mladých ľudí o možnosti sporiť si v druhom pilieri a zvýšenie finančnej gramotnosti študentov. Študenti majú nárok na sporenie financií z odvodov, no doposiaľ sa k nim tieto informácie nedostali, čím prichádzajú o tisícky eur. Študenti sa dozvedia technické informácie ohľadom druhého piliera, výnosov jednotlivých fondov a majú možnosť sa na mieste aj zaregistrovať.

Miesto a čas konania: priestory pod Aulou SPU, Tr. A. Hlinku 2, 9.00 – 13.00 h

Sprievodná akcia pred hokejovým zápasom medzi UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Študentský domov UKF Zobor, Študentský domov SPU Mladosť, 18.00 h

Súťaž v plávaní v jednotlivých disciplínach (podľa pravidiel) za účasti študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: bazén UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, 10.00 h

Téma: Geografické informačné systémy - výberová prednáška
Prednášajúci: RNDr. Mirko Zibolen
Dátum a čas: 26. 11. 2019, 7.15 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
streda, 27.11.2019

Téma: Manažment v multikultúrnom prostredí- výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Tomáš Štrbo. Prednáška bude zameraná na charakterizovanie kultúry medzinárodného podniku a zložky kultúrneho prostredia a zároveň bude ilustrovaná konkrétnymi príkladmi z praxe.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozýva na výstavu Predvianočná nálada, spojenú s predajom originálnych vianočných dekorácií. Podujatie bude sprístupnené od 27. novembra do 12. decembra 2019 v každý pracovný deň od 9.00 do 16.00 h v priestoroch skleníkov BZ

Téma: Plánovanie projektov - výberová prednáška
Prednášajúci: Mgr. Vladimír Ballay
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 8.00 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU a Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Téma: Medzinárodný obchod a reforma WTO - výberová prednáška
Prednášajúci: Prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
Dátum a čas: 27. 11. 2019, 14.30 h
Miesto: poslucháreň S, pavilón S, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre.
štvrtok, 28.11.2019

Zápas vo futsale pre študentov UKF a SPU.

Miesto a čas konania: Veľká telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, 8.30 h

Pozývame vás na konferenciu Spoločne a zodpovedne, zameranú na podporu slovenských farmárov a producentov a vytváranie regionálnych potravinových systémov na Slovensku, ktorá sa uskutoční 28. novembra 2019 od 9.30 h na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, S-pavilón. PROGRAM

Téma: Kontrola emisného stavu motorových vozidiel - výberová prednáška
Zaoberá sa problematikou sledovania emisií, tvorby limitov emisií, najčastejších porúch spaľovacích motorov.
Prednášajúci: Ing. Peter Lenďák, PhD. 
Dátum a čas: 28. 11. 2019, 9.00 - 10.30 h
Miesto: poslucháreň Q-01, Q pavilón, Nábrežie Mládeže 85, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Technickej fakulty SPU v Nitre.
piatok, 29.11.2019

Téma: Domácnosť bez odpadov - výberová prednáška
Prednášajúci: Branislav Moňok,  štatutárny zástupca o. z. Priatelia Zeme - SPZ, ktoré má dlhoročné skúsenosti s riadením projektov a informačných kampaní v oblasti kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. Podieľa sa na príprave legislatívnych a koncepčných materiálov v odpadovom hospodárstve, spolupracuje s obcami a komunitami v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a predchádzania jeho vzniku.
Dátum a čas: 29. 11. 2019, 13.30 h
Miesto: prednášková miestnosť ZP, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, Hospodárska 7, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt SPU v Nitre.