Kalendár udalostí Október 2019

utorok, 24.09.2019

Tematická jesenná výstava Farby a plody jesene sa bude konať 24. 9. - 6. 10. 2019 v priestoroch Botanickej záhrady SPU. Súčasne v rámci výstavy budú pre odbornú a laickú verejnosť odprezentované zaujímavé odborné semináre. Novinkou bude Chilli víkend. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/farby-a-plody-jesene-v%C3%BDstava-v-botanickej-z%C3%A1hrade-spu/

utorok, 01.10.2019

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 1. októbra 2019 o 10.00 uskutoční slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu.

Pozývame Vás na premietanie filmov v rámci 35. ročníka filmového festivalu AGROFILM pre učiteľov, študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre ale aj pre širokú verejnosť.
Miesto: Kongresové centrum – Študentský domov A. Bernoláka
Termín: 1. októbra – 3. októbra 2019 (utorok až štvrtok)
Čas:  1. a 3. októbra (utorok a štvrtok) od 9.00 do 15.00 h, 2. októbra 2019 (streda) od 9.00 do 12.30 h – premietanie je spojené aj s odbornými prednáškami a diskusiou

PROGRAM
štvrtok, 03.10.2019

V areáli Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch sa 3. októbra 2019 uskutoční druhý ročník Univerzitného dňa techniky. Na akcii, ktorá je určená predovšetkým stredoškolákom a študentom SPU v Nitre, sa bude prezentovať šesť firiem so svojou technikou. Súčasťou bude prezentácia fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. 

sobota, 05.10.2019

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na Otvorenie interaktívnej experimentálnej záhrady pre verejnosť, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. októbra 2019, v priestoroch FZKI na Tulipánovej 7 v Nitre.  Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/otvorenie-interakt%C3%ADvnej-experiment%C3%A1lnej-z%C3%A1hrady-pre-verejnos%C5%A5/

utorok, 08.10.2019

Za účasti vedenia univerzity a fakúlt sa 8. októbra 2019 o 10.00 h  v aule SPU uskutoční imatrikulácia študentov prvého ročníka na Bc. stupni štúdia.

štvrtok, 10.10.2019

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 10. októbra 2019 o 10.00h uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Technickej fakulty SPU v Nitre pri príležitosti 50. výročia založenia TF.

Téma: Made in and cultural heritage in international marketing mix; Sensory and aroma marketing as a value driver for the heritage marketing of the Italian and Slovak firms
Prednášajúci: Assoc. Prof. Gaetano Macario, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Italy
Dátum a čas: 10. 10. 2019, 13.30 - 17.30 h
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu, pavilón S, poslucháreň S-01
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
piatok, 11.10.2019

Téma: Ekonomika šľachtenia hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Šľachtenie hospodárskych zvierat je zámerné pretváranie genofondu populácií HZ. Šľachtiteľské programy predstavujú súbor na seba nadväzujúcich šľachtiteľských organizačných opatrení smerujúca k splneniu chovného cieľa.
Ekonomická váha (marginálna) predstavuje akú ekonomickú hodnotu pre chovateľa bude mať dosiahnutie zvýšenia výkonnosti o jednu jednotku.Prednášajúci: Ing. Zuzana Krupová, PhD.
Dátum a čas: 11. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre
utorok, 15.10.2019

V priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa 15. októbra 2019 uskutoční Deň kariéry SPU, ktorého cieľom je sprostredkovať študentom a absolventom kontakt so zamestnávateľmi a ponúknuť im pracovné príležitosti, možností stáží a praxe a ďalšie možnosti spolupráce s aplikačnou sférou. V prezentačných stánkoch budú môcť získať informácie od zástupcov zúčastnených firiem. Súčasťou podujatia budú prezentačné prednášky na jednotlivých fakultách SPU v Nitre a tematické workshopy pre študentov.

Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/de%C5%88-kari%C3%A9ry-spu-2019/

utorok, 22.10.2019

Téma: Využitie kŕmnych aditív na zlepšenie transformácie živín u neprežúvavcov - inauguračná prednáška
Prednášajúci: doc. Ing. Branislav Gálik, PhD., Katedra výživy zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 11.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra

Téma: Najdôležitejšie choroby olejnín a ochrana proti nim - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Bokor, PhD., Katedra ochrany rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
Názov habilitačnej práce: Výskyt, rozšírenie, bionómia patogénov slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) a ochrana proti nim
Dátum a čas: 22. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň A-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
streda, 23.10.2019

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 23. októbra 2019 od 10.00 h uskutoční slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, rozšírené o Vedeckú radu Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, na ktorom bude udelený čestný titul Doctor honoris causa dvom osobnostiam medzinárodnej vedy: prof. Ing. Pavlovi Tlustošovi, CSc., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a prof. Dr. Jánovi Kišgecimu z Univerzity v Novom Sade.

Téma: Plemenitba psov a systém chovu psov na Slovensku - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Stanovský, CSc., Technická univerzita vo Zvolene
Dátum a čas: 23. 10. 2019, 16.00 h
Miesto: poslucháreň Z-01, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov všetkých fakúlt Sloven skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
štvrtok, 24.10.2019

Ambrózy, o.z., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta európskych štúdií SPU, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Agentúra pre rozvoj vidieka a Mesto Nitra sú organizátormi konferencie SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE 2019 - trendy, stratégie a možnosti rozvoja v slovenských vinohradníckych obciach, ktorá sa uskutoční 24. a 25. októbra 2019 v Kongresovom centere SPU. Záštitu nad podujatím prevzala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/slovensk%C3%A9-vinohradn%C3%ADcke-obce-2019/

Téma: Monitoring fosforu vo vybraných profiloch Veverského potoka ako potencionálneho znečisťovateľa vodného diela Brno - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Věra Hubačíková, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne, Česká republika
Poslucháči sa oboznámia so spôsobom monitorovania fosforu vo vodnom toku, o znečistení spôsobenom fosforom a čistení vodného diela Brno.
Dátum a čas: 24. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: poslucháreň ZP, Hospodárska ul. 7, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná najmä pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.
piatok, 25.10.2019

Téma: Heteróza a inbríding v šľachtení hospodárskych zvierat - výberová prednáška
Heteróza a inbríding sú dva biologické javy, ktoré vznikajú v dôsledku zvyšovania heterozygotnosti resp. homozygotnosti v populácii. Pokiaľ sa heteróza prejavuje zvýšeným fitnes, naopak inbríding vedie k jeho zníženiu.
Prednášajúci: doc. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D.
Dátum a čas: 25. 10. 2019, 9.00 h
Miesto: poslucháreň Z-03, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

V rámci projektu EIT Food Hub sa dňa 25.10.2019 v zasadacej miestnosti ŠD A. Bernoláka SPU v Nitre uskutoční Awareness day - Networking: Potravinový systém - výskum, inovácie a transfer poznatkov do praxe. Na podujatí sa zúčastnia akademickí predstavitelia, zástupcovia potravinárskych a biotechnologických firiem, obchodných spoločností s cieľom diskutovať o aktuálnych otázkach potravinového systému: potravinové zdroje, suroviny, biotechnologické a technologické postupy, výroba, obchod, kvalita, bezpečnosť a spotreba tradičných potravín, ale aj potravín s pridanou hodnotou a ich konzumácia z pohľadu zdravia spotrebiteľa. Program

Botanická záhrada SPU v Nitre pripravuje tradičný jesenný Tekvica fest 2019. Bude sa konať 25. októbra 2019 od 16.00 h v parku Botanickej záhrady. Na deti a ich rodičov čaká okrem vyrezávania tekvíc a zaujímavých súťaží aj príjemné posedenie, občerstvenie a teplý čaj na zahriatie. (V prípade nepriaznivého počasia bude miesto konania upresnené

utorok, 29.10.2019

Téma: Vybrané menej známe druhy zeleniny a možnosti ich pestovania v SR - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Miroslav Šlosár, PhD., Katedra zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Vplyv nastielania pôdy, odrody, skladovania a tepelnej úpravy na kvantitatívne a kvalitatívne parametre povojníka batátového ( Imopoea batatas L.)
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 13.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra

Téma: Kompozície bylín s ekologickým prístupom v projektovaní - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Dagmar Hillová, PhD., Katedra biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
Názov habilitačnej práce: Efektívne prístupy v projektovaní bylinných výsadieb
Dátum a čas: 29. 10.2019 o 9.00 h
Miesto: poslucháreň TD-01, Tulipánová 7, Nitra
streda, 30.10.2019

Téma: Medzinárodne organizácie v oblasti noriem kvality pre ovocie a zeleninu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD.
Dátum a čas: 30. 10. 2019, 13.30 h
Miesto: BZ-01, Katedra zeleninárstva, Tr. A. Hlinku 2, Nitra
Prednáška je vhodná pre študentov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Diskusia: AGROPOLITIKA EÚ A PODPORA MLADÝCH FARMÁROV | Je Slovensko pripravené na výmenu generácii v poľnohospodárstve?
Miesto: Kongresové centrum, Štud. domov A. Bernoláka, Trieda A. Hlinku 38, Nitra
Termín: 30. októbra 2019, 10.00 - 12.30 h
Počet ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve na Slovensku každoročne klesá. Životaschopnosti sektora nepridáva ani jeho starnutie. Kým tesne po revolúcii bol priemerný vek v agrosektore 40 rokov, dnes sa bezpečne blíži k hranici 50 rokov. Podobnému trendu však čelia aj ostatné krajiny a tak Únia spoločne hľadá recept na starnúce poľnohospodárstvo.
Veľkú príležitosť ako presvedčiť mladých ľudí, aby sa nebáli práce v agrosektore otvára pripravovaná reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Aká je šanca, že sa jej to podarí? Majú mladí ľudia voči práci v agrosektore predsudky? Ako im môže pomôcť štát? To budú hlavné otázky diskusie Agropolitika EÚ a podpore mladých farmárov.
S našimi hosťami sa pokúsime odpovedať na to, či môžu mladých na kariéru farmára motivovať nové technológie a inovácie v agrosektore. Ako je na tom s podporou vedy a výskumu v poľnohospodárstve Slovensko a aké formy podpory prináša návrh reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ z dielne Európskej komisie? Môže Únia alebo štát prácu v poľnohospodárstve zatraktívniť tým, že bude klásť väčší dôraz na životné prostredie? Zohľadňuje reforma únijnej agropolitiky zmenu klímy a podiel, ktorým sa na nej podieľa samotný sektor poľnohospodárstva?