Kalendár udalostí September 2019

streda, 04.09.2019

Katedra regionálnej bioenergetiky, Katedra udržateľného rozvoja a Katedra ekológie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizujú 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Rýchlorastúce dreviny a byliny pestované na energetické účely, ktorá sa uskutoční pod záštitou dekanky FEŠRR 4. – 5. septembra 2019 v Nitre. Cieľom podujatia je predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku, informovať o výsledkoch získaných v oblasti výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a bylín, ako aj poukázať na skúsenosti "dobrej praxe" pestovania a vplyvov na životné prostredie. Zámerom organizátorov je tiež oboznámiť účastníkov konferencie s inovačnými stratégiami štátov EÚ spojenými s cirkulárnou ekonomikou v zmysle aplikovaného výskumu pre oblasť bioenergie, najmä so zameraním na najnovšie trendy v biochemickej a termochemickej konverzii biomasy na biopalivá s vyššou energetickou hustotou. Súčasťou konferencie bude exkurzia na pokusnú bázu rýchlorastúcich drevín a bylín v Kolíňanoch, ako aj na Bioplynovú stanicu, resp. Laboratórium splyňovania biomasy.

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť. 

štvrtok, 05.09.2019

V kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech sa 5. 9. 2019 od 9.00 h uskutoční Workshop EIT FOOD Hub, ktorý povedie Adam Brocka, dizajnér z inovačného štúdia kiuub, ktorý má skúsenosti s vedením inkubačných a akceleračných programov pre startupy a malé a stredné firmy.

Program

utorok, 10.09.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vás pozýva na deviaty ročník medzinárodnej konferencie Vidiecke stavby v európskych regiónoch, ktorá sa uskutoční 10. septembra 2019 v Kongresovom centre SPU.

Vidiek je vizitkou každého regiónu a krajiny. Jeho obraz a štruktúra sú vytvorené historicky a menia sa nepretržite. Základom vzhľadu vidieka sú obytné a výrobné stavby. V minulosti žili na vidieku prevažne poľnohospodári. V súčasnosti sa na vidiek sťahujú ľudia pracujúci v mestách a stále viac sa tu objavuje malý i väčší priemysel. Veľkosť poľnohospodárskych výrobných jednotiek a ich stavieb závisí od dávnej i nedávnej minulosti regiónu. Vzhľad a rozmiestnenie obytných a priemyselných budov spolu s technickou a zelenou infraštruktúrou vytvárajú vidiecke prostredie, ktoré ovplyvňuje sociálne aj environmentálne podmienky života.

Medzinárodná konferencia Vidiecke stavby v európskych regiónoch 2019 sa s týmito otázkami bude zaoberať už po deviatykrát.
Úvod podujatia bude patriť panelovej diskusii na tému vidiecka architektúra, inteligentná dedina, zelena infraštruktúra, ciele Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu v budúcom programovacom období, podpora malého a stredného podnikania, povoľovanie environmentálne citlivých stavieb.

Po panelovej diskusii budú nasledovať odborné a vedecké príspevky zamerané na:
- architektúru vidieka,
- technické a technologické riešenia obytných a výrobných stavieb na vidieku,
- stavebné materiály a ich recykláciu,
- technickú infraštruktúru vidieka,
- zelenú infraštruktúru vidieka,
- vplyv riešenia vidieckych stavieb na životné prostredie.


Zborník z konferencie bude zverejnený na webovej stránke www.ruber2019.uniag.sk

streda, 11.09.2019

V Kongresovom centre SPU v Nitre sa 11. - 13. septembra 2019 uskutoční 4. medzinárodná vedecká konferencia Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life. Organizátorom podujatia, ktoré sa pripravuje v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet, je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti a Katedra genetiky a šľachtenia rastlín Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov v spolupráci s Národnou botanickou záhradou M. M. Gryschka pri  Národnej akadémií vied Ukrajiny v Kyjeve. Cieľom konferencie je prezentácia a transfer výsledkov a poznatkov výskumných kolektívov z oblasti uchovávania, rozširovania a využívania  agrobiodiverzity v rôznych oblastiach poľnohospodárstva, agropotravinárstva, zlepšovania životného prostredia a riešenia aktuálnych problémov v rozvoji vidieka. Bližšie informácie na http://conference.agrobionet.uniag.sk/

piatok, 13.09.2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Inštitút ochrany biodiverzita a biologickej bezpečnosti v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov, Bratislava organizujú 13. septembra 2019 od 9.30 h v Kongresovom centre SPU medzinárodnú konferenciu Zber, hodnotenie a využívanie včelích peľových obnôžok a pergy. Program konferencie je uvedený na web stránke http://bee-educa.uniag.sk

Medzinárodnú konferenciu pripravil kolektív Inštitútu ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti pri Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov v rámci medzinárodnej siete AgroBioNet v spolupráci s 12 výskumnými a vzdelávacími inštitúciami z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Arménska, Moldavska a Srbska.

pondelok, 16.09.2019

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre je organizátorom 14. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie FOOD BIO TECH, ktorá sa uskutoční 16. - 18. septembra 2019 v priestoroch hotela Viliam Fraňo v Nitre Dolných Krškanoch.

štvrtok, 19.09.2019

V kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech sa 19. septembra 2019 od 9.00 do 14.00 h uskutoční EIT Food Demo Day. Súčasťou bude prestížna súťaž startupistov v agropotravinárskom sektore v rámci EIT FOOD Innovation Prize. Desať finalistov predstaví svoje nápady a zabojuje o ceny na podporu vývoja nových produktov a služieb.  Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/eit-food-demo-day/

pondelok, 23.09.2019

V aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa 23. septembra 2019 o 10.00 h uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2019-2020.

utorok, 24.09.2019

Tematická jesenná výstava Farby a plody jesene sa bude konať 24. 9. - 6. 10. 2019 v priestoroch Botanickej záhrady SPU. Súčasne v rámci výstavy budú pre odbornú a laickú verejnosť odprezentované zaujímavé odborné semináre. Novinkou bude Chilli víkend. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/farby-a-plody-jesene-v%C3%BDstava-v-botanickej-z%C3%A1hrade-spu/

štvrtok, 26.09.2019

V aule Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa 26. septembra 2019 o 14.00 h uskutoční prednáška doc. Ing. arch. Roberty Štěpánkovej, PhD., na tému Architektonické hodnoty objektov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Podujatie je spojené s  s prezentáciou objektov SPU v Nitre, ktoré majú významné architektonické hodnoty a komentovanou prehliadkou univerzitného komplexu architektov Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského. Podujatie je súčasťou aktivít Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Viac na http://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/architektonick%C3%A9-hodnoty-objektov-slovenskej-po%C4%BEnohospod%C3%A1rskej-univerzity-v-nitre-predn%C3%A1%C5%A1ka/

V Kongresovom centre SPU v ŠD A. Bernoláka sa vo štvrtok 26. septembra 2019 o 9.00 h uskutoční na školenie Vzdelávanie v oblakoch. Cieľom školenia, pripraveného v spolupráci so spoločnosťou Microsoft, je oboznámiť vás so vzdelávacou platformou Office 365 a jej prvkami pre vyučovací proces.Záštitu nad podujatím prevzala rektorka SPU doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. Účastníci sa zoznámia s komunikáciou so študentmi a kolegami v dnešnej mobilnej dobe, rozvojom tímovej spolupráce pomocou online nástrojov, vytváraním knižníc študijných materiálov dostupných kdekoľvek a kedykoľvek, elektronickým zadávaním a odovzdávaním úloh či projektov a i.