Kalendár udalostí 28.06.2021

pondělí, 28.06.2021

Téma: Ochrana proti prírodným katastrofám - online exkurzia so zameraním na ochranu proti prírodným katastrofám ako sú zosuvy pôdy, povodne, veterné smršte, veterná erózia, prírodné požiare v čiastkovom povodí Váhu,  priblíži príklady riešenia skutočných mimoriadnych udalostí na území SR, vodné stavby na území SR, základnú charakteristiku, povodňovú ochranu (územie Považia – Vážska kaskáda, VS Gabčíkovo, vrcholové vodné stavby...),  povodňové plány, povodňové mapy, možné mimoriadne udalosti na vodných stavbách, plány ochrany a pripravované opatrenia na elimináciu následkov a iné. Exkurzia je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/ a v spolupráci s AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Prednášajúci: Ing. Igor Košík a Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP, Ministerstvo vnútra SR a Katedra krajiného inžinierstva, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 28. 6. 2021, 10.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.