Kalendár udalostí 29.04.2021

pondelok, 26.04.2021

V rámci týždňa športu sa uskutoční i bežecká súťaž. Nakoľko aj v čase pandémie je povolený individuálny šport v prírode, bežci si zasúperia medzi sebou prostredníctvom bežeckej aplikácie Runkeeper GPS Running Trackelink (link na stiahnutie aplikácie pre IOS https://apps.apple.com/us/app/runkeeper-gps-running-tracker/id300235330 a pre Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fitnesskeeper.runkeeper.pro&hl=sk&gl=US), ktorú si zapnú vždy keď pôjdu behať. Aplikácia bude zaznamenávať vzdialenosť ktorú odbehli. Kto odbehne najviac km od pondelka 26. 4. do piatka 30. 4. získa športový pasteur dres. Budú sa hodnotiť prvé tri miesta v zvlášť kategóriách muži a ženy. Kontrolovať koľko súťažiaci odbehli budú „traťoví komisári” prostredníctvom aplikácie. Bližšie informácie ohľadom registrácie a priebehu súťaže budú uverejnené na stránke Študentského spolku Pasteur.
Čas: od 12.00 h (26. 4.) do 12.00 h (30. 4.)
Zodpovedajú: Bc. Michal Lenický (Študentský spolok Pasteur), Bc. Kristián Šár (Študentský spolok Pasteur), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)

Súťaž na sociálnych sieťach s FS ZOBOR. Zapoj sa s nami do súťaže a vyhraj! Môžeš získať 2 ceny – 2 vstupenky na 66. výročie FS ZOBOR v júni 2022, alebo batoh spolu s naším CD.Ako sa zapojiť? Pošli nám fotku s nejakou folklórnou súčiastkou, alebo aj v kroji. Spomedzi všetkých vyberieme dvoch, medzi ktorých rozdelíme ceny.
Čas: 17.00 h (26. 4.) – 17.00 h (7. 5.)
Zodpovedajú: Ing. Kamila Ondrášová, PhD. (FS ZOBOR), Ing. Mária Holovičová, PhD. (Útvar univerzitných služieb SPU)
streda, 28.04.2021

Medziuniverzitný turnaj SPU vs. UKF
Medziuniverzitný turnaj Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v e-športe.
Zodpovedajú: Mgr. Miroslav Tvrdík, PhD. (Študentské centrum UKF), Bc. Lucia Spodniaková (Študentský parlament UKF), Daniel Ürge (predseda spolku UKF E-Sports), Ing. Romana Janoušková (Akademický senát SPU)
štvrtok, 29.04.2021

Téma: Diverzifikácia poľnohospodárstva v kontexte environmentálneho manažmentu - habilitačná prednáška zameraná na problematiku diverzifikácie poľnohospodárstva v kontexte environmentálneho manažmentu. Prednáška sa venuje základným funkciám poľnohospodárstva vo väzbe na ich diverzifikáciu (špecializáciu, inovácie, biologizáciu, ekologizáciu) v poľnohospodárskej krajine, využívaní prírodných zdrojov a ľudského kapitálu, socioekonomických faktorov v kontexte rozvoja vidieka, udržateľného rozvoja a starostlivosti o krajinu. Diverzifikácia je predstavená aj na základe inovácií – výziev – v oblasti produkcie potravín (rastlinná výroba a živočíšna výroba) v štruktúre environmentálneho (integrovaného) manažmentu krajiny.
Prednášajúci: Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Plantáže rýchlorastúcich rastlín v krajine
Dátum a čas: 29. 4. 2021, 13.00 h
Online prenos: MS Teams

Téma: Fytoremediácia pôd kontaminovaných toxickými prvkami - habilitačná prednáška
Prednášajúci: Ing. Martin Hauptvogl, PhD., Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Názov habilitačnej práce: Posúdenie kontaminácie územia zaťaženého historickou banskou a metalurgickou činnosťou
Dátum a čas: 29. 4. 2021, 14.45 h
Online prenos: MS Teams

Téma: EU career opportunities - EU back to University - výberová online prednáška, zameraná na možnosti pracovných príležitostí v inštitúciách EÚ a informácie a skúsenosti pre úspešné zvládnutie výberového konania v inštitúciách EÚ.
Prednášajúci: Ing. Ivana Jankovska, Európska komisia, projektová asistentka DG Competition
Dátum a čas: 29. 4. 2021, 9.00 - 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.