Kalendár udalostí 29.03.2021

pondelok, 29.03.2021

Téma: Finančné analýzy - výberová online prednáška v slovenskom jazyku v rámci predmetu finančné a poistné modelovanie určená pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia, študijného programu kvantitatívne metódy v ekonómii.
Prednášajúci: Luboš Mikla - Budget Planning Coordinator v spoločnosti IBM
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 9.00 - 10.30 h
Online prenos: Cisco Webec Meetings (link bude zverejnený 26. marca 2021)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Zosuvy: príčiny zosuvov, spôsoby predchádzania a sanácie zosuvov v krajine - online prednáška realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúca:Ing. Tatiana Kaletová, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 13.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo v súvislosti so zmiernením dopadov globálnej zmeny klímy - výberová online prednáška sa prioritne bude venovať nasledovným témam: klimatická adaptabilita lesných drevín, predpokladaný vývoj lesných spoločenstiev a jeho modelovanie, zmena klimatickej vodnej bilancie vegetačných stupňov lesov, indikátory vplyvu klimatickej zmeny lesné ekosystémy na Slovensku, adaptačná a mitigačná stratégia a opatrenia v lesnom hospodárstve. Prednáška je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, CSc., TU vo Zvolene
Dátum a čas: 29. 3. 2021, 9.30 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, potravinárstvo.