Kalendár udalostí 24.03.2021

středa, 24.03.2021

Téma: Identifikácia mechanických ekvivalentov z topografie povrchu generovaných hydroabrazívnym flexibilným rezným nástrojom - inauguračná prednáška. Prezentovaný spôsob umožňuje identifikáciu a determináciu mechanických ekvivalentov pružnostných a pevnostných parametrov materiálov. Technologický proces dezintegrácie materiálov hydroabrazívnym flexibilným rezným nástrojom sa špecificky "podpíše" na vlastnostiach povrchu materiálu, tzn., že ide o technologickú dedičnosť a z charakteru tohto zápisu možno potom exaktne "prečítať" a analytickým spôsobom definovať jeho mechanické vlastnosti. Na základe meraní drsnosti Ra reznej stopy v ľubovoľnej meranej hĺbke h a určenie retardácie reznej stopy Yret je novo určená mechanická konštanta plasticity Kplmat. Tento materiálový parameter slúži na stanovenie obálky a ekvivalentov mechanických parametrov materiálov ako v pružnej, tak aj v plastickej oblasti pretvárania, vrátane predikcie a konštrukcie numerických parametrov pre technické i skutočné zložky napäťovo-deformačných σ-ε diagramov pre rôzne druhy materiálov.
Prednášajúci: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky, Technická fakulta SPU v Nitre
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 9.00 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre (ŠD A. Bernoláka, Tr. A. Hlinku 38)
Online prenos: MS Teams

Téma: Zosuvy: aktuálne trendy v sanácii zosuvov ako jedného z dôsledkov povodní - výberová online prednáška zameraná na problematiku zosuvov a aktuálnych trendov v ich sanácii Prednáška je realizovaná v rámci projektu "Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy". Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.  Kód projektu: 310021R571 https://zmenaklimy.sk/
Prednášajúci: RNDr. Pavol Tupý, ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 11.00 h
Online prenos: MS Teams
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Akvizícia a odpredaj majetku - výberová online prednáška
Prednášajúci: Kristína Čeligová, IBM, Manager of Acquisitions Accounting & Ledger Projects
Dátum a čas: 24. 3. 2021, 11.00 - 12.30 h
Online prenos: Cisco Webex Meetings (link bude zverejnený deň pred konaním prednášky)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.